Ambrobene 15 mg sol inj (liek.inj.) 5x2 ml

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/01511-ZIB

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Ambrobene 15 mg

injekčný roztok

ambroxóliumchlorid

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 injekčná liekovka s 2 ml injekčného roztoku obsahuje 15 mg ambroxóliumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré súvisia s poruchou tvorby hlienu a jeho transportu.

Ambrobene 15 mg je vhodné podávať ako doplnkovú liečbu na stimuláciu alveolárnej povrchovo-aktívnej látky (surfaktant) v prípade syndrómu dychovej tiesne (RDS) u novorodencov a predčasne narodených detí.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je uvedené inak, odporúča sa nasledovná schéma dávkovania:

Vo všeobecnosti sa dospelým podávajú 2-3 injekčné liekovky (30-45 mg ambroxóliumchloridu) denne.

Pri liečbe závažných stavov sa dávka môže zvýšiť na 2 injekčné liekovky podávané 2-3 krát denne (60-90 mg ambroxóliumchloridu).

Deťom sa odporúča podávať dávku 1,2 – 1,6 mg ambroxóliumchloridu/kg telesnej hmotnosti.

Odporúča sa podávať nasledovné účinné dávky:

0-2 roky:

½ injekčnej liekovky Ambrobene 15 mg dvakrát denne (ekvivalentné 15 mg ambroxóliumchloridu denne).

2-5 rokov:

½ injekčnej liekovky Ambrobene 15 mg trikrát denne (ekvivalentné 22,5 mg ambroxóliumchloridu  denne).

nad 5 rokov:

1 injekčná liekovka Ambrobene 15 mg dva až trikrát denne (ekvivalentné 30-45 mg ambroxóliumchloridu denne).

Injekčný roztok sa podáva intravenózne alebo kontinuálnou infúziou po kvapkách (napr. v normálnom fyziologickom roztoku, Ringerovom roztoku alebo roztoku glukózy).

Pri liečbe syndrómu dychovej tiesne sa podáva Ambrobene 15 mg ako krátko trvajúca intravenózna infúzia počas najmenej 5 minút.

Príliš rýchlo podaná intravenózna infúzia môže spôsobiť bolesť hlavy, únavu, pocit ťažoby nôh a vyčerpanosť.

Liečba syndrómu dychovej tiesne:

U predčasne narodených detí a novorodencov sa odporúča denná dávka 30 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa obvykle rozdelí na 4 podania.

Dĺžka liečby závisí od konkrétnych prípadov, v závislosti od indikácie a priebehu ochorenia.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na ambroxol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

V prípade, že pacient má kŕče rôznej etiológie, užívanie lieku je kontraindikované.

V prípade bronchomotorických porúch a veľkej sekrécie (napr. v prípade ojedinelého syndrómu nepohyblivých riasiniek) sa ambroxol má podávať s opatrnosťou kvôli možnému riziku nahromadenia sekrétu.

V prípade závažnej poruchy renálnej alebo hepatálnej funkcie sa musí ambroxol podávať zvlášť opatrne (napr. predĺžiť interval alebo redukovať dávky).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hlásené boli závažné kožné reakcie, ako je multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS)/toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP), súvisiace s podávaním ambroxolu. Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba ambroxolom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.

V prípade poruchy funkcie obličiek alebo závažnej hepatopatie sa má ambroxol podávať s opatrnosťou.

Ako pri všetkých liekoch metabolizovaných v pečeni s následným vylučovaním obličkami, pri závažnej renálnej insuficiencii možno očakávať hromadenie metabolitov ambroxolu vytvorených v pečeni.

Ambrobene 15 mg je určený len pre pomalú intravenóznu infúziu. Je potrebné sa vyhnúť rýchlym i.v. bolusovým injekciám, pretože nie je možné vylúčiť reakcie centrálneho nervového systému. Náhodné bolusové podanie neriedeného lieku môže spôsobiť hemolýzu v dôsledku vysokej koncentrácie liečiva v mieste podania injekcie.

Vyhnite sa tiež intraarteriálnemu použitiu, pretože v predklinických štúdiách sa pozoroval lokálny edém a mierne zjazvenie okolo miesta podania.

Sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke (2 ml), t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nehlásili sa žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa.

Pred začatím liečby je preto potrebné prísne zvážiť indikácie takejto kombinovanej liečby.

S opatrnosťou treba postupovať aj pri súčasnom podávaní antibiotík (amoxycilín, cefuroxím, doxycyklín a erytromycín), nakoľko ambroxol môže zvýšiť koncentráciu týchto antibiotík v pľúcach. Interakcia sa potvrdila v prípade súčasného podávania s doxycyklínom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Ambroxóliumchlorid prechádza placentárnou bariérou. V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj.

Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni gravidity nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod. Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov v gravidite. Užívanie lieku Ambrobene 15 mg, najmä počas prvého trimestra, sa neodporúča.

Dojčenie

Ambroxóliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Ambrobene 15 mg sa neodporúča dojčiacim matkám, i napriek tomu, že sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe žiadne dôkazy o vplyve lieku na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov je však potrebné upozorniť, že sa u nich môžu vyskytnúť „závraty“. Pri vedení vozidla alebo obsluhe stroja sa preto odporúča opatrnosť. Ak pacienti pociťujú „závraty“, majú sa vyhnúť potenciálne nebezpečným činnostiam, ako sú vedenie vozidiel alebo obsluha strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je stanovená nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti

Neznáme: anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedém a pruritus

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Neznáme: závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy)

Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: závraty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tachykardia

Poruchy ciev

Časté: sčervenanie

Menej časté: poruchy obehového systému

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: pocit sucha v ústach a dýchacích cestách, rinorea

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea

Časté: vracanie

Menej časté: hnačka a bolesť brucha

Zriedkavé: sialorea, zápcha

Neznáme: dyspepsia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: dyzúria

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

a) Príznaky predávkovania

Po predávkovaní ambroxolom nie sú známe príznaky intoxikácie. Zaznamenali sa len krátkodobá nespavosť a hnačka.

Ambroxol sa dobre toleroval po parenterálnej dávke do 15 mg/kg/deň a po perorálnej dávke do 25 mg/kg/deň.

V predklinickom výskume sa pri extrémnom predávkovaní vyskytla sialorea, napínanie na vracanie, vracanie a hypotenzia.

b) Liečba predávkovania

Pri predávkovaní je potrebné vyvolať vracanie, resp. vykonať výplach žalúdka len v prípade extrémneho predávkovania.

Odporúča sa začať symptomatickú liečbu.

K dnešnému dňu neboli hlásené žiadne špecifické príznaky predávkovania. Na základe náhodného predávkovania a/alebo nesprávnej medikácie sú pozorované príznaky zhodné so známymi nežiaducimi účinkami ambroxolu v odporúčaných dávkach a môžu vyžadovať symptomatickú liečbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektoranciá s výnimkou kombinácií s antitusikami, mukolytiká, ATC kód: R05CB06

Mechanizmus účinku

Ambroxol je účinný N-desmetyl metabolit bromhexínu. Doposiaľ nie je presne známy jeho mechanizmus účinku; je dokázaný jeho sekretolytický a sekretomotorický účinok. V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že ambroxol zvyšuje tvorbu bronchiálneho sekrétu. Odstránenie hlienu sa dosahuje znížením viskozity sekrétu a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po podaní ambroxolu sa zistilo tiež zvýšenie syntézy a sekrécie surfaktantu („aktivácia surfaktantu“); predpokladá sa zvýšenie permeability vaskulárno-bronchiálnej bariéry.

Nástup účinku sa dosahuje v priemere 30 minút po perorálnom podaní lieku a pretrváva počas 6-12 hodín, v závislosti na dávke.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

U ľudí sa ambroxol po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje.

Biotransformácia

Hodnota tmax po perorálnom podaní je 1-3 hodiny. Absolútna biodostupnosť ambroxolu po perorálnom podaní sa redukuje približne o 1/3 v dôsledku first-pass efektu.

Eliminácia

Vzniknuté metabolity sa eliminujú prevažne renálnou cestou (napr. dibromanatranilová kyselina, glukuronidy). Na plazmatické proteíny sa viaže približne 85 % ambroxolu (80-90 %). Terminálna fáza biologického polčasu eliminácie je 7-12 hodín. Plazmatický polčas ambroxolu a jeho metabolitov je cca 22 hodín. Celková renálna eliminácia je 90 %, prevažne vo forme metabolitov, ktoré vznikli v pečeni.

Menej ako 10 % podaného ambroxolu sa vylučuje renálnou elimináciou v nezmenenej forme.

Keďže ambroxol sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny, má veľký distribučný objem a pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, dialýzou alebo forsírovanou diurézou sa dosiahne len nevýznamná eliminácia lieku.

Pri závažných hepatálnych ochoreniach sa znižuje klírens ambroxolu o 20-40 %.

V prípade závažnej renálnej dysfunkcie sa predlžuje biologický polčas eliminácie metabolitov ambroxolu.

Ambroxol prestupuje cerebrospinálnou tekutinou, prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu na zvieratách nepotvrdili zvláštnu precitlivenosť (pozri časť 4.9).

Chronická/subchronická toxicita

Skúšky na chronickú toxicitu vykonané na 2 druhoch zvierat nedokázali žiadne zmeny, ktoré by súviseli s podávaným liekom.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Dlhodobé štúdie na zvieratách nedokázali karcinogénny potenciál ambroxolu.

Všetky výsledky testov na mutagenitu ambroxolu boli negatívne.

Reprodukčná toxicita

Štúdie na embryotoxicitu, ktoré sa vykonali na potkanoch a králikoch, nedokázali teratogénny potenciál ambroxolu pri dávkach 3 g/kg, resp. 200 mg/kg. Peri- a postnatálny vývin u potkanov bol bez zmien pri dávkach 500 mg/kg. Poruchy fertility sa nepotvrdili u potkanov, ktorým sa podávala dávka 1,5 g/kg.

Ambroxol prestupoval placentárnou bariérou a vylučoval sa do materského mlieka u pokusných zvierat. Nie sú k dispozícii relevantné údaje o používaní ambroxolu počas gravidity a laktácie u ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát kyseliny citrónovej

chlorid sodný

hydrogenfosforečnan sodný

voda na injekciu 2 ml v jednej injekčnej liekovke.

6.2 Inkompatibility

Injekčný roztok sa nesmie miešať s inými injekčnými roztokmi, ktoré majú pH > 6,3 kvôli zmene pH, keďže by mohlo dôjsť k flokulácii.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPC injekčná liekovka.

Originálne balenie s 5 ampulkami obsahujúcimi 2 ml injekčného roztoku.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0190/92-C/S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. marca 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie:  26. septembra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2020