Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/03500-ZIB, 2018/00363-ZIA

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

ACCEL 5 mg

ACCEL 10 mg

tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ACCEL 5 mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipínium-bezylátu).

ACCEL 10 mg: Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipínium-bezylátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

ACCEL 5 mg: Tablety sú okrúhle a biele s priemerom približne 8 mm.

ACCEL 10 mg: Tablety sú okrúhle a biele, s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom približne 10,5 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esenciálna hypertenzia

Chronická stabilná a vazospastická angina pectoris

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Počiatočná dávka na liečbu hypertenzie a anginy pectoris je 5 mg jedenkrát denne. Ak sa požadovaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 ‒ 4 týždňov, dávka sa môže zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg denne (v jednej dávke) v závislosti od individuálnej odpovede pacienta. U pacientov s angina pectoris sa amlodipín môže používať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi.

Pediatrická populácia

Amlodipín sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

U starších pacientov sa odporúčajú zvyčajné dávkovacie schémy, avšak zvýšenie dávky sa má uskutočniť opatrne (pozri časť 5.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúčajú sa zvyčajné dávkovacie schémy (pozri časť 5.2). Amlodipín nie je dialyzovateľný. Amlodipín sa má podávať s opatrnosťou u pacientov podstupujúcich dialýzu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Dávkovacia schéma pre pacientov s poruchou funkcie pečene nebola stanovená, preto sa im má amlodipín podávať opatrne (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Tablety sa majú užívať s pohárom tekutiny (napr. pohár vody), s jedlom alebo bez neho. Súbežné podávanie grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy nemá žiadny vplyv na účinok amlodipínu.

4.3 Kontraindikácie

Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov s/so:

  • precitlivenosťou na dihydropyridínové deriváty, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1
  • závažnou hypotenziou
  • šokom (vrátane kardiogénneho šoku)
  • obštrukciou výtoku ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)
  • hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze nebola stanovená.

Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť opatrne. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (triedy III‒IV podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt edému pľúc v skupine liečenej amlodipínom ako v placebovej skupine, nespájal sa však so zhoršením srdcového zlyhania (pozri časť 5.1).

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený; odporúčané dávkovanie sa nestanovilo. Amlodipín sa má preto podávať týmto pacientom opatrne.

Použitie u starších pacientov

U starších pacientov je potrebná opatrnosť pri zvyšovaní dávky (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Amlodipín nie je indikovaný u detí.

Pacienti s renálnym zlyhaním

Amlodipín môže byť u týchto pacientov podávaný v bežných dávkach. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nesúvisia so stupňom poškodenia obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.

4.5 Liekové a iné interakcie

Účinky iných liekov na amlodipín

Inhibítory CYP3A4: pri súčasnom použití s inhibítorom CYP3A4 erytromycínom u mladých pacientov a s diltiazemom u starších pacientov sa plazmatická koncentrácia amlodipínu zvýšila o 22 % respektíve 50 %. Klinický význam tohto zistenia je však neistý. Nie je možné vylúčiť, že silnejšie inhibítory CYP3A4 (t.j. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) môžu zvyšovať plazmatickú koncentráciu amlodipínu vo väčšej miere ako diltiazem. Amlodipín sa má používať v kombinácii s inhibítormi CYP3A4 s opatrnosťou. Žiadne nežiaduce účinky súvisiace s týmito interakciami však neboli hlásené.

Induktory CYP3A4: Pri súbežnom podávaní známych induktorov CYP3A4 sa môže meniť plazmatická koncentrácia amlodipínu. Preto sa v prípade súbežného podávania najmä so silnými induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum perforatum – Ľubovníkom bodkovaným) odporúča monitorovať krvný tlak a zvážiť reguláciu dávkovania počas súbežnej liečby aj po nej. V klinických interakčných štúdiách grapefruitový džús, cimetidin, hliník/horčík (antacidum) a sildenafil neovplyvňovali farmakokinetiku amlodipínu.

Pri súbežnom užívaní takrolimusu spolu s amlodipínom existuje riziko zvýšenej hladiny takrolimusu v krvi. Aby sa zamedzilo toxicite takrolimusu, pri podávaní amlodipínu u pacientov liečených takrolimusom sa vyžaduje monitorovanie hladín takrolimusu v krvi a v prípade potreby upraviť dávkovanie takrolimusu.

Klaritromycín je inhibítor CYP3A4. U pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s amlodipínom existuje zvýšené riziko vzniku hypotenzie. Ak je amlodipín podávaný súbežne s klaritromycínom, odporúča sa dôkladné pozorovanie pacientov.

Účinky amlodipínu na iné lieky

Antihypertenzné účinky amlodipínu sa sčítajú s účinkami iných liekov znižujúcich krvný tlak.

V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, etanolu (alkoholu), warfarínu alebo cyklosporínu.

Amlodipín neovplyvňuje výsledky laboratórnych vyšetrení.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bezpečnosť amlodipínu v gravidite u človeka nebola stanovená.

Reprodukčné štúdie u potkanov nepreukázali toxicitu s výnimkou oneskoreného dátumu pôrodu a predlženia doby pôrodu pri dávkach 50-krát vyšších ako je maximálna doporučená dávka pre človeka.

Použitie v tehotenstve sa odporúča, len ak neexistuje bezpečnejšia alternatíva a choroba sama o sebe prináša vyššie riziko pre matku i plod.

Dojčenie

Amlodipín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Podiel dávky podanej matke, ktorý dostane dieťa, sa odhadol s interkvartilovým rozsahom 3 až 7 %, s maximom 15 %. Účinok amlodipínu na deti nie je známy.

Pri rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť laktáciu alebo pokračovať/prerušiť liečbu amlodipínom, je treba vziať do úvahy prínos laktácie pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Amlodipín môže mať zanedbateľný alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratom, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, môže byť narušená ich schopnosť reagovať.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby amlodipínom boli pozorované a hlásené nasledujúce nežiaduce účinky s frekvenciami definovanými takto: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10000), neznáme (z dostupných údajov nemožno určiť).

Orgánový systém Frekvencia Nežiaduce účinky
Poruchy krvi a lymfatického systému Veľmi zriedkavé Leukocytopénia, trombocytopénia
Poruchy imunitného systému Veľmi zriedkavé Alergické reakcie
Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi zriedkavé Hyperglykémia
Psychiatrické poruchy Menej časté Nespavosť, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresie
Zriedkavé Zmätenosť
Poruchy nervového systému Časté Ospalosť, závrat, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)
Menej časté Tras, zmeny chuti, synkopa, hypestézia, parestézia
Veľmi zriedkavé Hypertónia, periférna neuropatia
Neznáme Extrapyramídová porucha
Poruchy oka Menej časté Poruchy videnia (vrátane diplopie)
Poruchy ucha a labyrintu Menej časté Tinitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté Palpitácie
Veľmi zriedkavé Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárna tachykardia a atriálna fibrilácia)
Poruchy ciev Časté Návaly
Menej časté Hypotenzia
Veľmi zriedkavé Vaskulitída
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Menej časté Dyspnoe, nádcha
Veľmi zriedkavé Kašeľ
Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Bolesť brucha, nevoľnosť
Menej časté Zvracanie, dyspepsia, porucha vyprázdňovania (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach
Veľmi zriedkavé Pankreatída, gastritída, gingiválna hyperplázia
Poruchy pečene a žlčových ciest Veľmi zriedkavé Hepatitída, žltačka, zvýšené pečeňové enzýmy*
Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté Alopecia, purpura, zmena farby kože, hyperhidróza, svrbenie, vyrážka, exantém
Veľmi zriedkavé Angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliativná dermatitída, Stevens-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita
Neznáme Toxická epidermálna nekrolýza
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté Opuch členkov
Menej časté Artralgia, myalgia, kŕče svalov, bolesť chrbta
Poruchy obličiek a močových ciest Menej časté Poruchy močenia, nykturia, zvýšená frekvencia močenia
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Menej časté Impotencia, gynekomastia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Časté Opuchy, únava, bolesť na hrudi, asténia, bolesť, malátnosť
Menej časté Bolesť na hrudi, asténia, bolesť, malátnosť
Vyšetrenie Menej časté Zvýšenie alebo zníženie hmotnosti

*predovšetkým v súvislosti s cholestázou

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.

Príznaky

Dostupné údaje naznačujú, že masívne predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a pravdepodobne k reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne dlhšie trvajúca systémová hypotenzia vedúca až k šoku s fatálnym koncom.

Liečba

Klinicky signifikantná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcovej a respiračnej funkcie, zvýšenia polohy končatín, sledovania cirkulujúceho objemu tekutín a výdaja moču.

Vazokonstrikčná látka môže napomôcť k obnoveniu vaskulárneho tonusu a krvného tlaku za predpokladu, že jej použitie nie je kontraindikované. Intravenózny kalciumglukonát môže byť prospešný v zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov. V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov sa ukázalo, že použitie živočíšneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu. Pretože sa amlodipín značne viaže na proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola prospešná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dihydropyridínové deriváty

ATC kód: C08CA01

Mechanizmus účinku

Amlodipín ja kalciový antagonista, ktorý inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do srdca a hladkého svalstva. Mechanizmus antihypertenzného účinku je v priamej relaxácii hladkého svalstva ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín zmierňuje anginu pectoris, nie je úplne známy, ale podieľajú sa na ňom nasledovné dva procesy:

1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a tak znižuje celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej srdce pracuje. Týmto odľahčením práce srdca sa znižuje spotreba energie v myokarde a jeho nároky na kyslík.

2. Mechanizmus účinku pravdepodobne tiež zahŕňa dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol. Táto dilatácia zvyšuje zásobovanie srdcového svalu kyslíkom u pacientov so záchvatom Prinzmetalovej anginy.

U pacientov s hypertenziou dávkovanie jedenkrát denne zabezpečí klinicky významné zníženie krvného tlaku (vo vodorovnej i vzpriamenej polohe) trvajúce 24 hodín. Pretože farmakologický účinok amlodipínu má pomalý nástup, nespôsobuje akútnu hypotenziu.

U pacientov s angínou, dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas tolerancie fyzickej záťaže, odďaľuje vznik anginózneho záchvatu a výskyt 1-mm ST intervalu. Amlodipín znižuje frekvenciu záchvatov anginy i spotrebu glyceroltrinitrátových tabliet.

Nepozorovali sa žiadne metabolické účinky počas liečby amlodipínom, napr. na metabolizmus plazmatických lipidov alebo na metabolizmus glukózy.

Pacienti so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a klinické záťažové štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy II‒IV podľa NYHA ukázali, že amlodipín na základe záťažovej tolerancie, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobuje klinické zhoršenie stavu.

Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) hodnotiaca pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III‒IV podľa NYHA užívajúcich digoxín, diuretiká a inhibítory ACE (angiotensin-converting enzyme) preukázala, že amlodipín nezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity pri srdcovom zlyhaní.

Následná dlhodobá placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE 2) ukázala, že amlodipín nemal vplyv na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III a IV NYHA bez klinických príznakov alebo objektívneho zistenia poukazujúceho na základ ischemickej choroby, ktorí užívajú stabilné dávky ACE inhibítorov, digitalis a diuretík. U tej istej populácie bola liečba amlodipínom spojená so zvýšeným výskytom edému pľúc, napriek tomu nebol žiadny významný rozdiel vo výskyte zhoršenia srdcového zlyhania v porovnaní s placebom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia/Distribúcia

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín pomaly absorbuje. Absorpcia amlodipínu nie je ovplyvnená súbežným príjmom potravy. Absolútna biodostupnosť nezmeneného liečiva sa odhaduje na 64 ‒ 80 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú 6 ‒ 12 hodín po podaní. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Hodnota pKa amlodipínu je 8,6. In vitro štúdie preukázali, že asi 97,5 % amlodipínu sa viaže na plazmatické proteíny.

Metabolizmus/Eliminácia

Plazmatický polčas eliminácie je približne 35 ‒ 50 hodín. Rovnovážne plazmatické hladiny sa dosahujú po 7 ‒ 8 po sebe nasledujúcich dňoch. Amlodipín sa v rozsiahlej miere metabolizuje na inaktívne metabolity. Asi 60 % podanej dávky sa vylučuje močom, z čoho 10 % ako nezmenený amlodipín.

Starší pacienti

Čas na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u starších i mladších pacientov. Klírens amlodipínu sa znižuje, čo vedie u starších pacientov k zvýšeniu „plochy pod krivkou“ (AUC) a polčasu eliminácie. Podľa očakávania došlo u študovanej vekovej skupiny pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním ku zvýšeniu AUC a eliminačného polčasu (pozri časť 4.4)

Pacienti so zlyhaním obličiek

Amlodipín sa v rozsiahlej miere metabolizuje na inaktívne metabolity. 10 % pôvodnej látky sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Zmeny v koncentrácii amlodipínu nekorelujú so stupňom renálneho poškodenia. Preto sa odporúča normálne dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene je polčas amlodipínu predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách na zvieratách s ohľadom na reprodukciu u potkanov pri vysokých dávkach bol pozorovaný oneskorený pôrod, ťažký pôrod a porucha fetálneho prežívania a prežívania mláďat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza

Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Stearát horečnatý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blister

Veľkosť balenia: 30 a 50 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cyprus

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

ACCEL 5 mg: 83/0463/07-S

ACCEL 10 mg: 83/0464/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 07. decembra 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. novembra 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2020