Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/04547-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Voltaren Retard 100

100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

sodná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Voltaren Retard 100 a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Retard 100
 3. Ako užívať Voltaren Retard 100
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Voltaren Retard 100
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Voltaren Retard 100 a na čo sa používa Čo je Voltaren Retard 100

Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním Voltaren Retard 100 je sodná soľ diklofenaku.

Voltaren patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Na čo sa používa Voltaren Retard 100

Voltaren Retard 100 možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

 • reumatická bolesť kĺbov (artritída).
 • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu.
 • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia.
 • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku.
 • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Ako Voltaren Retard 100 účinkuje

Voltaren zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť, a tiež znižuje horúčku tým, že zabraňuje tvorbe látok (prostaglandínov), ktoré sú zodpovedné za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu alebo horúčky.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Voltaren Retard 100 účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.

Kontrola počas liečby Voltarenom Retard 100

Ak máte preukázané srdcové ochorenie alebo výrazné riziko srdcového ochorenia, váš lekár bude pokračovanie liečby Voltarenom pravidelne prehodnocovať, najmä ak sa liečite dlhšie ako 4 týždne.

Ak máte zhoršenú funkciu pečene, obličiek alebo krvi, budú vám počas liečby robiť krvné testy na kontrolu funkcie pečene (hladiny aminotransferáz), obličiek (hladiny kreatinínu) alebo krvi (hladiny bielych a červených krviniek a krvných doštičiek). Na základe výsledkov týchto testov môže váš lekár zvážiť nutnosť ukončenia liečby alebo zníženia dávok.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Retard 100

Ak ste nedávno podstúpili, alebo máte podstúpiť operáciu žalúdka alebo črevného traktu, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Voltaren Retard 100, pretože Voltaren Retard 100 môže niekedy zhoršiť hojenie pooperačných rán v črevách.

Dôsledne dodržujte všetky pokyny vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa líšia od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Voltaren Retard 100

ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti (napríklad kyselina acetylsalicylová, diklofenak alebo ibuprofén). Takouto reakciou môže byť astma, výtok z nosa, kožné vyrážky alebo opuch tváre, pier, jazyka, hrdla a/alebo končatín (príznaky angioedému), bolesť na hrudi. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.
 • ak máte vred žalúdka.
 • ak máte alebo ste v minulosti mali vred čreva.
 • ak krvácate alebo máte prederavenú stenu žalúdka alebo čriev, čoho príznakom môže byť krv v stolici alebo čierna stolica.
 • ak ste v minulosti mali po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti krvácanie do žalúdka alebo čriev.
 • ak vám zlyhali obličky alebo pečeň.
 • ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad ak ste prekonali srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass.
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 • ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie).

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Voltaren Retard 100.

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Voltaren Retard 100, obráťte sa na svojho lekára, ak

 • fajčíte.
 • máte cukrovku.
 • máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené tuky v krvi (triacylglyceroly).

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky a čo najkratším trvaním liečby.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Voltarenu Retard 100

 • ak užívate Voltaren Retard 100 súčasne s inými protizápalovými liekmi vrátane kyseliny acetylsalicylovej, kortikosteroidov, liekov znižujúcich zrážavosť krvi alebo niektorých liekov na liečbu depresie (pozri „Iné lieky a Voltaren Retard 100“).
 • ak máte astmu alebo sennú nádchu (sezónnu alergickú nádchu).
 • ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so žalúdkom alebo črevami, napríklad žalúdkový vred, krvácanie alebo čiernu stolicu, alebo ste mali nepríjemné pocity v žalúdku alebo pálenie záhy po užití protizápalových liekov.
 • ak máte zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu).
 • ak máte alebo ste v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo vysoký tlak krvi.
 • ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami.
 • ak môžete byť odvodnený (napríklad pri vracaní, hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku).
 • ak máte opuch dolných častí nôh.
 • ak máte poruchu zrážavosti krvi alebo iné ochorenia krvi, vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného porfýria.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi pred užitím Voltarenu Retard 100.

 • Voltaren môže oslabiť prejavy infekcie (napríklad bolesť hlavy, horúčku) a môže tak sťažiť zistenie a primeranú liečbu infekcie. Ak sa cítite chorý a navštívite lekára, nezabudnite mu spomenúť, že užívate Voltaren Retard 100.
 • Tak ako s inými protizápalovými liekmi, u pacientov liečených Voltarenom Retard 100 sa môžu vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytnúť závažné alergické kožné reakcie (napríklad kožné vyrážky).

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú takéto reakcie.

Iné lieky a Voltaren Retard 100

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali o užívaní nasledujúcich liekov:

 • lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie).
 • digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).
 • diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).
 • inhibítory ACE alebo betablokátory (skupiny liekov používaných na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhávania srdca).
 • iné protizápalové lieky, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén.
 • kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu).
 • lieky brániace vzniku krvných zrazenín.
 • lieky používané na liečbu cukrovky (ako napr. metformín), okrem inzulínu.
 • metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo artritídy).
 • cyklosporín, takrolimus (lieky používané hlavne u pacientov po transplantácii).
 • trimetoprim (liek používaný na predchádzanie infekciám močových ciest).
 • chinolónové protibakteriálne liečivá (lieky používané proti infekciám).
 • vorikonazol (liek používaný na liečbu hubových infekcií).
 • fenytoín (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).
 • rifampicín (antibiotický liek používaný na liečbu bakteriálnych infekcií).
 • kolestipol a cholestyramín (lieky používané na zníženie hladín tukov v krvi).

Lieky ako je Voltaren Retard 100 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste mŕtvicu, alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Voltaren Retard 100 a jedlo a nápoje

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie počas jedla. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.

Starší ľudia

Starší pacienti, predovšetkým chorľaví starší pacienti a pacienti s nízkou telesnou hmotnosťou, môžu byť citlivejší na účinky Voltarenu ako iní dospelí. Preto majú zvlášť starostlivo dodržiavať pokyny lekára a užívať najmenší počet tabliet, ktorým sa zmiernia prejavy ich ochorenia. U starších pacientov je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.

Deti a dospievajúci

Pre množstvo liečiva sa nesmú podávať tablety s predĺženým uvoľňovaním Voltaren Retard 100 deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom. Neužívajte Voltaren Retard 100 v tehotenstve, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak užívate Voltaren Retard 100 v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.

Tak ako iné protizápalové lieky, Voltaren Retard 100 nesmiete užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.

Upozornite lekára, ak dojčíte. Nedojčite, ak užívate Voltaren Retard 100, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania Voltarenu Retard 100 počas tehotenstva alebo dojčenia.

Voltaren môže sťažiť otehotnenie. Neužívajte Voltaren Retard 100, pokiaľ to nie je nevyhnutné, ak plánujete otehotnieť alebo máte ťažkosti s otehotnením.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Voltaren Retard 100 ovplyvnil vašu schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce pozornosť.

Voltaren Retard 100 obsahuje sacharózu a sodík

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Voltaren Retard 100 obsahujú sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Voltaren Retard 100

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku a trvanie liečby.

Koľko Voltarenu Retard 100 užiť

Neužívajte viac ako odporúčanú dávku. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku, ktorá zmierni vašu bolesť, a aby ste neužívali Voltaren Retard 100 dlhšie, ako je potrebné.

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Voltarenu Retard 100 máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.

Dospelí

Začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Voltaren Retard 100 raz denne.

Kedy a ako užívať Voltaren Retard 100

Ak sú prejavy ochorenia najsilnejšie v noci alebo ráno, Voltaren Retard 100 je najlepšie užívať večer.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Voltaren Retard 100 sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody alebo inej tekutiny (perorálne použitie). Odporúča sa užívať tablety počas jedla. Tablety nelámte a nehryzte.

Ako dlho užívať Voltaren Retard 100

Presne dodržujte pokyny svojho lekára.

Ak užívate Voltaren Retard 100 dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli. Ak chcete vedieť, ako dlho užívať Voltaren, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Voltaren Retard 100

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak užijete viac Voltarenu Retard 100, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Voltarenu Retard 100, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Voltaren Retard 100 a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • mierne kŕče a bolestivosť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby liekom Voltaren Retard 100 a po ktorých nasleduje krvácanie z konečníka alebo krvavá hnačka zvyčajne do 24 hodín po nástupe bolesti brucha.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • bolesť na hrudi, srdcový infarkt, búšenie srdca, srdcové zlyhávanie (s príznakmi ako dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním pri líhaní, opuch chodidiel alebo nôh).

Lieky ako je Voltaren Retard 100 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • precitlivenosť, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážky, svrbenie, žihľavka, nízky krvný tlak, šok (príznaky alergie, anafylaktických a anafylaktoidných reakcií)
 • náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti na hrudi spojený so sipotom a kašľom (príznaky astmy)
 • vracanie krvi ( hemateméza) a/alebo čierna alebo krvavá stolica (príznaky krvácania do žalúdka a čriev)
 • hnačka s krvou
 • čierna stolica ( meléna)
 • bolesť žalúdka, nevoľnosť (príznaky zápalu sliznice žalúdka, vredu žalúdka alebo čriev s krvácaním alebo prederavením alebo bez nich)
 • zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu pečene, žltačky)
 • porucha funkcie pečene (zvýšené hodnoty pečeňových testov z krvi)
 • celkový opuch (edém).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • samovoľné krvácanie alebo podliatiny (príznaky trombocytopénie)
 • vysoká horúčka, časté infekcie alebo pretrvávajúca bolesť hrdla (príznaky agranulocytózy)
 • opuch hrdla a tváre (príznaky angioedému)
 • rušivé myšlienky a nálady (príznaky psychotických porúch)
 • zhoršená pamäť
 • záchvaty (príznaky kŕčov)
 • úzkosť
 • meravosť šije, horúčka, vracanie, bolesť hlavy (príznaky aseptického zápalu mozgu)
 • náhla a silná bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, závraty, otupenosť, neschopnosť hovoriť, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre (príznaky srdcovocievnej príhody alebo mŕtvice)
 • problémy so sluchom (príznaky zhoršeného sluchu)
 • vysoký krvný tlak
 • vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky vaskulitídy)
 • náhle ťažkosti s dýchaním spojené s kašľom a horúčkou (príznaky pneumonitídy)
 • hnačka, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie (príznaky zápalu čriev vrátane hemoragického zápalu, ischemického zápalu a zhoršenia vredového zápalu (krvácanie alebo perforácia) a Crohnovej choroby)
 • silná bolesť nad žalúdkom (príznak pankreatitídy)
 • príznaky podobné chrípke, únava, bolesť svalov, zvýšené hodnoty pečeňových testov z krvi (príznaky náhleho zápalu, nekrózy a zlyhania pečene)
 • nevoľnosť, tmavý moč (príznaky zápalu pečene/zlyhania pečene)
 • pľuzgiere (príznak bulóznej dermatitídy)
 • kožné vyrážky a pľuzgiere, vznik pľuzgierov na perách, očiach a ústach, zápal kože sprevádzaný šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky multiformného erytému alebo Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy (Lyellov syndróm ) v prípade horúčky)
 • kožné vyrážky sprevádzané šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky exfoliatívnej dermatitídy)
 • zvýšená citlivosť pokožky na slnko (príznak fotosenzitívnej reakcie)
 • purpurové škvrny na koži (príznaky purpury alebo Henochovej-Schönleinovej purpury v prípade alergie)
 • opuch, slabosť alebo nezvyčajné močenie (príznaky akútneho zlyhania obličiek)
 • zvýšené množstvo bielkovín v moči (príznak proteinúrie)
 • opuch tváre alebo brucha, vysoký krvný tlak (príznaky nefrotického syndrómu)
 • zvýšená alebo znížená tvorba moču, ospalosť, zmätenosť, nevoľnosť (príznaky tubulointersticiálnej nefritídy)
 • výrazne znížená tvorba moču (príznak nekrózy obličkovej papily).

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • hnačka, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie (ischemická kolitída)
 • bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciálne závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, povedzte o tom svojmu lekárovi:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):

 • bolesť hlavy, závraty, poruchy rovnováhy (vertigo), nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, poruchy trávenia (príznaky dyspepsie), bolesť brucha, plynatosť, znížená chuť na jedlo, výsledky testov pečeňových funkcií mimo normy (napríklad zvýšené hodnoty aminotransferáz), kožné vyrážky

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • ospalosť (príznak somnolencie), bolesť žalúdka (príznaky gastritídy), poruchy pečene, svrbivá vyrážka (príznaky žihľavky)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • nízky počet červených krviniek (anémia), nízky počet bielych krviniek (leukopénia), strata orientácie, depresia, nespavosť (príznaky insomnie), zlé sny, podráždenosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách (príznaky parestézie), triaška, kŕče, poruchy vnímania chuti, poruchy zraku * (zahmlené videnie, diplopia), šum v ušiach (príznaky tinnitu), zápcha, bolestivé miesta v ústach (príznak stomatitídy), bolestivý, červený a opuchnutý jazyk (príznaky glositídy), poruchy pažeráka, kŕče v hornej časti brucha, najmä po jedle (príznaky črevného ochorenia), svrbivé, červené a páliace vyrážky (príznaky ekzému), sčervenanie kože (príznaky erytému), svrbenie, vypadávanie vlasov (príznaky alopécie), krv v moči (príznaky hematúrie)

*Poruchy zraku: ak počas liečby Voltarenom pocítite poruchy zraku, kontaktujte svojho lekára, ktorý zváži očné vyšetrenie, aby sa vylúčili iné príčiny.

Ak užívate Voltaren Retard 100 dlhšie ako len niekoľko týždňov, musíte chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte vedľajšími účinkami, ktoré ste si nevšimli.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Voltaren Retard 100

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Voltaren Retard 100 obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ diklofenaku.
 • Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, cetylalkohol, stearát horečnatý, povidón, sacharóza, hypromelóza, polysorbát 80, mastenec, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 8000.

Ako vyzerá Voltaren Retard 100 a obsah balenia

Voltaren Retard 100 sú okrúhle, ružové, mierne vypuklé tablety so zrezanými hranami, s vyrazeným označením CG na jednej strane a CGC na druhej strane.

Balenie obsahuje 10 alebo 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Novartis Slovakia s.r.o.

Žižkova 22B

811 02 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

904 29 Norimberg

Nemecko

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Taliansko

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Španielsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2021.