Voltaren 140 mg liečivá náplasť emp med (nápl.pap./Alu/PEX laminát) 1x5 ks

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2023/03287-Z1A
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2023/04447-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Voltaren 140 mg liečivá náplasť

pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov

sodná soľ diklofenaku (diclofenacum natricum)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Voltaren 140 mg liečivá náplasť a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Voltaren 140 mg liečivú náplasť
 3. Ako používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Voltaren 140 mg liečivú náplasť
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Voltaren 140 mg liečivá náplasť a na čo sa používa

Voltaren 140 mg liečivá náplasť je liek, ktorý prináša úľavu od bolesti. Patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Voltaren 140 mg liečivá náplasť sa používa na lokálnu symptomatickú a krátkodobú liečbu bolesti pri akútnych poraneniach, ako je podvrtnutie, pohmoždenie a podliatiny na horných a dolných končatinách a tupé poranenia, napr. športové úrazy, u dospievajúcich od 16 rokov a dospelých.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Voltaren 140 mg liečivú náplasť

Nepoužívajte Voltaren 140 mg liečivú náplasť

 • ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • ak ste alergický na iné lieky proti bolesti zo skupiny nesteroidových protizápalových liekov (tzv. NSAID, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén);
 • ak ste niekedy v minulosti mali astmu, žihľavku alebo opuch a podráždenie v nose vyvolané užitím liekov proti bolesti: kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových liekov;
 • ak máte aktívny žalúdočný alebo dvanástnikový vred;
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva;
 • ak ste dieťa alebo dospievajúci mladší ako 16 rokov.

Nepoužívajte Voltaren 140 mg liečivá náplasť na poškodenú kožu (napr. kožné odreniny, rezné rany, popáleniny), infikovanú kožu alebo kožu postihnutú exsudatívnou dermatitídou či ekzémom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak máte alebo ste v minulosti mali bronchiálnu astmu alebo alergie; môžu sa vyskytnúť bronchiálne svalové kŕče (bronchospazmus), ktoré spôsobujú ťažkosti s dýchaním;
 • ak ste spozorovali kožnú vyrážku, ktorá sa objavila po aplikácii liečivej náplasti; ak sa na koži objaví vyrážka, okamžite odstráňte náplasť a ukončite liečbu;
 • ak máte ochorenie obličiek, srdca alebo pečene;
 • ak máte alebo ste v minulosti mali žalúdočné či črevné vredy alebo zápal čreva;
 • máte sklon ku krvácaniu.

Nežiaduce účinky sa dajú obmedziť používaním najnižšej možnej dávky počas čo najkratšej doby potrebnej na úľavu od príznakov.

DÔLEŽITÉ opatrenia

 • Liečivá náplasť nesmie prísť do kontaktu alebo byť aplikovaná na oči alebo na sliznice.
 • Starší pacienti musia používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť s opatrnosťou, pretože sú viac náchylní k nežiaducim účinkom.

Po odstránení liečivej náplasti nevystavujte liečenú oblasť priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu v soláriu, aby sa minimalizovalo riziko fotosenzitívnej reakcie.

Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti v tejto vekovej kategórii. Voltaren 140 mg liečivá náplasť sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov.

Iné lieky a Voltaren 140 mg liečivá náplasť

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Za predpokladu, že Voltaren 140 mg liečivá náplasť je používaná správne, absorbuje sa iba malé množstvo diklofenaku, takže interakcie popisované u liekov, ktoré obsahujú diklofenak a sú užívané ústami, sú nepravdepodobné.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tehotenstvo

Voltaren 140 mg liečivá náplasť sa nesmie používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože nemožno vylúčiť zvýšené riziko komplikácií u matky a dieťaťa (pozri časť „Nepoužívajte Voltaren 140 mg liečivú náplasť“).

V prvom a druhom trimestri tehotenstva (prvých šesť mesiacov) alebo ak chcete otehotnieť sa Voltaren 140 mg liečivá náplasť môže používať iba po porade s lekárom.

Dojčenie

Diklofenak prestupuje v malom množstve do materského mlieka.

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom. Avšak Voltaren 140 mg liečivá náplasť sa nesmie použiť priamo na prsia dojčiacej matky.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Voltaren 140 mg liečivá náplasť nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť

Obrázky z tejto kapitoly nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporučené použitie liečivej náplasti je 2-krát denne.

Aplikujte liečivú náplasť na postihnutú oblasť 2-krát denne, ráno a večer. Maximálna denná dávka sú 2 liečivé náplasti denne aj v prípade, že je potrebné liečiť viac ako jednu postihnutú oblasť. Preto sa má liečiť iba jedna bolestivá oblasť.

Použitie u detí a dospievajúcich

Voltaren 140 mg liečivá náplasť sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre deti a dospievajúcich do 16 rokov (pozri časť 2).

U dospievajúcich vo veku 16 rokov a starších, ak si užívanie tohto lieku vyžaduje viac ako 7 dní na úľavu od bolesti, alebo ak sa príznaky u vášho dieťaťa zhoršia, odporúča sa poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Iba na kožné podanie.

Návod na použitie

 1. Roztrhnite ochranné vrecko pozdĺž zárezu a vyberte liečivú náplasť.

Aplikácia náplasti:

 1. Odstráňte jeden z dvoch ochranných filmov.
 2. Náplasť aplikujte na oblasť, ktorú chcete liečiť a odstráňte zostávajúci ochranný film.
 3. Náplasť uhlaďte dlaňou, aby ste dosiahli úplné priľnutie náplasti na kožu.

Odstránenie náplastí:

 1. Náplasť navlhčite vodou, odlúpnite okraj náplaste a jemným pohybom odstráňte celú náplasť z kože.
 2. Na odstránenie akýchkoľvek zbytkov náplaste, umyte liečenú oblasť vodou a jemne krúživými pohybmi prstov trite kožu.

V prípade potreby je možné náplasť pripevniť neokluzívnou bandážou.

Liečivá náplasť sa má používať iba na zdravú a intaktnú (neporušenú) kožu.

Nepoužívajte súčasne s nepriedušným okluzívnym obväzom.

Nepoužívajte v priebehu sprchovania alebo kúpania.

Náplasť nestrihajte.

Dĺžka používania

Nepoužívajte Voltaren 140 mg liečivú náplasť dlhšie ako 7 dní.

Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú dlhšie ako 7 dní, musíte sa poradiť s lekárom.

Ak máte pocit, že účinok Voltaren 140 mg liečivej náplasti je veľmi silný alebo naopak príliš slabý, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Voltaren 140 mg liečivých náplastí, ako máte

Prosím, oznámte svojmu lekárovi, ak sa po nesprávnom použití alebo náhodnom predávkovaní (napr. u detí) vyskytli závažné vedľajšie účinky. Poradí vám, aké opatrenia je nutné urobiť.

Ak zabudnete použiť Voltaren 140 mg liečivú náplasť

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Informujte ihneď svojho lekára a prestaňte používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • náhla svrbivá vyrážka (žihľavka), opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, sťažené dýchanie, pokles krvného tlaku alebo slabosť.

Môžu sa u vás vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • miestne kožné reakcie, ako je sčervenanie kože, pálenie, svrbenie, zápal kože so začervenaním, kožná vyrážka niekedy s pľuzgiermi alebo vriedkami.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • reakcie z precitlivenosti alebo lokálne alergické reakcie (kontaktná dermatitída).

U pacientov, ktorí používali topické (na vonkajšie použitie) lieky z rovnakej skupiny liekov ako diklofenak, boli zaznamenané ojedinelé hlásenia generalizovanej kožnej vyrážky, alergické reakcie, ako je opuch kože a slizníc, a reakcie anafylaktického typu s akútnymi poruchami obehového systému a ľahké reakcie precitlivenosti na svetlo.

Absorpcia diklofenaku kožou do tela je veľmi nízka v porovnaní s koncentráciou liečiva v krvi po perorálnom (ústnom) užití diklofenaku. Preto, pravdepodobnosť výskytu celkových vedľajších účinkov (napr. poruchy tráviaceho traktu, pečene alebo obličiek či prípadne ťažkosti s dýchaním) je veľmi nízka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Voltaren 140 mg liečivá náplasť

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v originálnom balení, aby bola liečivá náplasť chránená pred vysychaním a svetlom. Udržujte vrecúško dôkladne uzavreté, aby bola náplasť chránená pred vysychaním a svetlom.

Nepoužívajte liek s viditeľne poškodeným obalom.

Použitú náplasť preložte tak, aby sa lepivé časti vzájomne spojili.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje

 • Liečivom Voltaren 140 mg liečivá náplasť je sodná soľ diklofenaku (diclofenacum natricum). Každá liečivá náplasť obsahuje 140 mg sodnej soli diklofenaku.
 • Ďalšie zložky sú:
  nosná vrstva: polyesterová netkaná textília
  adhezívna vrstva: butylovaný metakrylátový kopolymér, kopolymér akrylát-vinyl-acetátu, PEG 12 stearát, sorbitan oleát
  vnútorná vrstva: monosilikónový kriedový papier.

Ako vyzerá Voltaren 140 mg liečivá náplasť a obsah balenia

Voltaren 140 mg liečivá náplasť sú biele 10 x 14 cm veľké samolepiace náplasti z netkanej textílie na jednej strane a s papierom na strane druhej.

Voltaren 140 mg liečivá náplasť je k dispozícii v balení po 2, 5 a 10 kusov náplastí, každá zabalená v jednom vrecúšku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Haleon Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobca

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraβe 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Haleon Germany GmbH, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., Strada Statale n. 11, Padana Superiore, km 160, 20051 Cassina de’ Pecchi (MI), Taliansko

Haleon Belgium n.v./s.a., Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre, Belgicko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

DE: Voltaren Schmerzpflaster 140 mg Wirkstoffhaltiges Pflaster

BE: Voltaren Patch 140mg pleister/ Emplâtre médicamenteux/ wirkstoffhaltige Pflaster

CZ: Voltaren 140 mg léčivá náplast

DK: Voltarol

EE: Voltaren Aktigo

EL: Voltadol

FI: Voltaren 140 mg lääkelaastari

HU: Voltaren ActiGo 140 mg gyógyszeres tapasz

LT: Voltaren Aktigo 140 mg vaistinis pleistras

LV: Voltaren Aktigo 140 mg ārstnieciskais plāksteris

NO: Voltarol 140 mg medisinert plaster

PT: Voltaren Plast 140 mg emplastro medicamentoso

SE: Voltaren 140 mg medicinskt plåster

SK: Voltaren 140 mg liečivá náplasť

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2023.