VITAMIN E 100-ZENTIVA cps mol 100 mg (fľ.skl.) 1x30 ks

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/01082-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Vitamin E 100 – ZENTIVA
Vitamin E 200 - ZENTIVA
Vitamin E 400 – ZENTIVA
mäkké kapsuly

tokoferolacetát 100 mg, 200 mg, 400 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do niekoľkých dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Vitamin E ZENTIVA a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitamin E ZENTIVA
 3. Ako užívať Vitamin E ZENTIVA
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Vitamin E ZENTIVA
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Vitamin E ZENTIVA a na čo sa používa

Vitamin E ZENTIVA obsahuje biologicky najúčinnejší tokoferol. V organizme zabraňuje vzniku toxických oxidačných produktov a voľných kyslíkových radikálov a tým pôsobí ako ochranná zložka bunkových membrán.

Vitamin E ZENTIVA sa používa na predchádzanie a liečbu nedostatku vitamínu E .

Ako samoliečbu možno Vitamin E ZENTIVA užívať pri predchádzaní jeho nedostatku a pre jeho silný antioxidačný účinok na mnohé látky – pri nadmernej fyzickej záťaži a na podporu imunitných pochodov pri predchádzaní vzniku chronických ochorení.

Po odporučení lekára je určený

 • ako doplnková liečba pri poruchách plodnosti u mužov,
 • ako doplnková liečba na zmiernenie niektorých ťažkostí u žien v menopauze (návaly horúčavy),
 • ako podporný liek pri liečbe porúch menštruačného cyklu a na zmiernenie ťažkostí pri menštruácii (zníženie bolestivosti a krvácavosti),
 • ako podporná liečba pri ochoreniach dýchacích a hltacích ciest, svalového systému, kĺbového aparátu,
 • ako podporná liečba pri poruchách nervového a svalového tkaniva, u pacientov s niektorými neurologickými degeneratívnymi ochoreniami, s postupným úbytkom a ochabovaním svalstva, so zápalovými degeneratívnymi zmenami kĺbov a chrupaviek pri chronických reumatických ochoreniach,
 • ako podporná liečba pri niektorých poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním,
 • pri poruchách výživy, ochoreniach ďasien, pečene, pri chudokrvnosti spôsobenej nedostatočnou výživou,
 • pri niektorých ochoreniach kože,
 • ako doplnková liečba pri vnemových poruchách sluchu.

Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 3 rokov.

Ak sa do niekoľkých dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitamin E ZENTIVA

Neužívajte Vitamin E ZENTIVA

 • ak ste alergický na vitamín E alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • liek sa nesmie podávať deťom do 3 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Vitamin E ZENTIVA, poraďte sa na svojim lekárom alebo lekárnikom ak trpíte nedostatkom vitamínu K.

Podávaním vysokých dávok vitamínu E môžu byť zhoršené poruchy zrážavosti krvi vyvolané nedostatkom vitamínu K.

Deti a dospievajúci

Vitamin E ZENTIVA nie je vhodný pre deti  do 3 rokov.

Iné lieky a Vitamin E ZENTIVA

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok vitamínu E môže byť znížený pri súčasnom podávaní liekov s obsahom železa. Užívanie vitamínu E súčasne s liekmi znižujúcimi krvnú zrážavosť (antikoagulanciá) zvyšuje ich účinok.

Vysoké dávky vitamínu E odbúravajú zásoby vitamínu A v organizme.

Vitamin E ZENTIVA môže znižovať účinok vitamínu K.

Bez konzultácie s lekárom súčasne neužívajte ďalšie lieky obsahujúce vitamíny, minerály alebo iné voľnopredajné lieky.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vitamín E prechádza aj do materského mlieka, avšak len obmedzene prechádza placentárnou bariérou.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, užívajte tento liek len na odporučenie lekára.

Dávkovanie počas tehotenstva a dojčenia vždy určí lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vitamin E ZENTIVA nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Vitamin E ZENTIVA obsahuje červené farbivo ponceau 4R a metylparabén,

ktoré môžu spôsobiť vznik alergickej reakcie.

Vitamin E ZENTIVA obsahuje sójový lecitín

Tento liek obsahuje sójový lecitín, ktorý môže obsahovať sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.

3. Ako užívať Vitamin E ZENTIVA

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek je určený na perorálne užívanie (ústami).

Ak lekár neurčí inak, je zvyčajné dávkovanie u dospelých nasledujúce:

Vitamin E 100 – ZENTIVA: 2-4 kapsuly denne.

Vitamin E 200 – ZENTIVA: 1-2 kapsuly denne.

Vitamin E 400 – ZENTIVA: 1 kapsula denne.

Dávkovanie a dĺžku liečby v tehotenstve, pri dojčení a pri jednotlivých ochoreniach určí lekár.

Použitie u detí a dospievajúcich

Dávkovanie u detí od 3 rokov určí vždy detský lekár.

Spôsob použitia:

Kapsuly užívajte po jedle, prehltnite ich nerozhryzené a zapite dostatočným množstvom tekutiny.

Ak užijete viac Vitamin E ZENTIVA ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Vitamin E ZENTIVA

Ak zabudnete užiť svoju obvyklú dávku, vezmite si ju hneď ako si spomeniete, nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neprekračujte odporučené dávkovanie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tento liek sa obvykle dobre znáša. Pri dodržiavaní predpísaného dávkovania 1 až 4 kapsuly denne by sa nemali vyskytnúť žiadne vedľajšie účinky ani pri dlhodobom užívaní. Iba pri užívaní vysokých dávok medzi 400 mg a 800 mg denne dlhodobo sa môžu objaviť zažívacie alebo črevné ťažkosti.

Tento liek sa pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania zvyčajne dobre znáša. Pri dlhodobom dennom užívaní vysokých dávok 400 mg až 800 mg Vitaminu E ZENTIVA, sa môžu výnimočne vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky s neznámou častosťou (nemožno určiť z dostupných údajov): zažívacie ťažkosti, únava, slabosť, bolesti hlavy.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku (podávaní deťom) poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Vitamin E ZENTIVA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP).
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vitamin E ZENTIVA obsahuje

Liečivo je tokoferolacetát (Tocoferolum aceticum, vitamín E)

Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 100 – ZENTIVA obsahuje 100 mg tokoferolacetátu.
Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 200 – ZENTIVA obsahuje 200 mg tokoferolacetátu.
Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 400 – ZENTIVA obsahuje 400 mg tokoferolacetátu.

Ďalšie zložky sú: rastlinný olej, želatína, glycerol 85%, metylparabén, ponceau 4R (E-124), miglyol 812, sójový lecitín.

Ako vyzerá Vitamin E ZENTIVA a obsah balenia

Vitamin E 100- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je číry bledožltý olej.
Vitamin E 200- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je bledožltý olej.
Vitamin E 400- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je bledožltý olej.

Veľkosti balenia: 
Vitamin E 100 – ZENTIVA: 30 kapsúl po 100 mg
Vitamin E 200 – ZENTIVA: 30 kapsúl po 200 mg
Vitamin E 400 – ZENTIVA: 20 kapsúl, 30 kapsúl po 400 mg

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ZENTIVA, a. s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2021.