Traumeel S sol inj (amp.skl.) 100x2,2 ml

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/05213-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Traumeel S

injekčný roztok

Homeopatický liek

Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Hepar sulfuris D6, Symphytum officinale D6, Chamomilla recutita D3, Achillea millefolium D3, Calendula officinalis D2, Atropa belladonna D2, Aconitum napellus D2, Bellis perennis D2, Hypericum perforatum D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis virginiana D1, Arnica montana D2

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca ja vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Traumeel S a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Traumeel S

3. Ako používať Traumeel S

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Traumeel S

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Traumeel S a na čo sa používa

Traumeel S, injekčný roztok je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Traumeel S, injekčný roztok sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri rôznych poraneniach (šport, nehoda) ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, krvné výrony aj do kĺbov, otras mozgu atď. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy všetkých orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Traumeel S

Nepoužívajte Traumeel S

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), i na zložnokveté rastliny.

- pri progresívnych systémových ochoreniach ako sú tuberkulóza, leukózy, kolagenózy, sclerosis multiplex, AIDS, HIV infekcia a iné autoimunitné ochorenia.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Traumeel S, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Traumeel S

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky injekčného roztoku Traumeel S nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Traumeel S obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej ampulke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako používať Traumeel S

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pri akútnych ťažkostiach denne, inak sa podávajú 1 až 3-krát týždenne 1 až 2 ampulky vnútrožilovo (i.v.), vnútrosvalovo (i.m.), podkožne (s.c.), do kože (i.c.), vnútrokĺbne (intraartikulárne), prípadne okolo kĺbu (periartikulárne).

Pri používaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak použijete viac injekčného roztoku Traumeel S, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť injekčný roztok Traumeel S

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete používať injekčný roztok Traumeel S

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po podaní sa môže objaviť zvýšené slinenie. V takomto prípade je potrebné liek vysadiť.

V ojedinelých prípadoch po intraartikulárnom podaní injekčného roztoku Traumeelu S môže dôjsť k prechodnému bolestivému dráždeniu v oblasti zhybu, prípadne k vytvoreniu sterilného kĺbového výpotku; po protizápalovej liečbe ťažkosti ustúpia.

Po podaní lieku nie je možné vylúčiť vznik lokálnej alebo generalizovanej alergickej reakcie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Traumeel S

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Traumeel S obsahuje

Liečivá sú Mercurius solubilis Hahnemanni (zmes kovovej ortuti a oxidu ortuťnatého) D6 1,1 mg, Hepar sulfuris (surový sulfid vápenatý) D6 2,2 mg, Symphytum officinale (Kostihoj lekársky) D6 2,2 mg, Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) D3 2,2 mg, Achillea millefolium (Rebríček obyčajný) D3 2,2 mg, Calendula officinalis (Nechtík lekársky) D2 2,2 mg, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D2 2,2 mg, Aconitum napellus (Prilbica modrá) D2 1,32 mg, Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná) D2 1,10 mg, Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný) D2 0,66 mg, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) D2 0,55 mg, Echinacea purpurea (Echinacea purpurová) D2 0,55 mg, Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky) D1 0,22 mg, Arnica montana (Arnika horská) D2 2,2 mg v 1 ampulke 2,2 ml (= 2,2 g) roztoku.

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Traumeel S a obsah balenia

Traumeel S, injekčný roztok je číry bezfarebný roztok, bez zápachu, slanej chuti.

Liek sa dodáva v ampulkách z bezfarebného skla s nalepeným štítkom, s rozdeľovníkom z plastickej hmoty, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa. Veľkosť balenia: 5, 10, 100, 5x100 ampúl po 2,2 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

tel.: +421-2/52 73 32 93

e-mail: peithner@schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2021.