Telzir 700 mg filmom obalené tablety tbl flm 700 mg (fľ. HDPE) 1x60 ks

 

Písomná informácia pre používateľa

Telzir 700 mg filmom obalené tablety

fosamprenavir

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

• Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Telzir a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telzir

3. Ako užívať Telzir

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telzir

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Telzir a na čo sa používa

Telzir sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti).

Telzir je druh lieku známy ako protivírusový liek. Užíva sa s nízkymi dávkami ďalšieho liečiva, ritonaviru, ktorý zvyšuje hladinu Telziru v krvi. Telzir patrí do skupiny protivírusových liekov nazývaných inhibítory proteázy. Proteáza je enzým vytváraný HIV, ktorý umožňuje, aby sa vírus rozmnožoval v bielych krvinkách (CD4 bunkách) v krvi. Telzir zabraňuje pôsobeniu proteázy, a tým zabraňuje, aby sa HIV rozmnožoval a nakazil ďalšie CD4 bunky.

Telzir s nízkymi dávkami ritonaviru sa používa v kombinácii s ďalšími protivírusovými liekmi („kombinovaná liečba“) na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 6 rokov nakazených HIV.

HIV sa môže stať odolným voči liekom proti HIV. Je veľmi dôležité, aby ste pokračovali v užívaní všetkých vašich liekov presne tak, ako sú predpísané, aby k tomuto nedošlo a aby sa zabránilo zhoršeniu vášho ochorenia.

Telzir nezabráni prenosu HIV. Infekcia HIV sa prenáša pohlavným stykom s osobou nakazenou touto infekciou alebo sa prenáša nakazenou krvou (napríklad pri použití rovnakých ihiel).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telzir

Telzir sa má užívať v kombinácii s nízkymi dávkami ritonaviru a ďalšími protivírusovými liekmi. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste si pozorne prečítali písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je poskytnutá pre tieto lieky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o ritonavire alebo o ďalších predpísaných liekoch, obráťte sa, prosím, na svojho lekára alebo lekárnika.

Neužívajte Telzir

ak ste alergický na fosamprenavir, amprenavir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ritonavir.

ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov:

- alfuzosín (používa sa na liečbu problémov s prostatou)

- astemizol alebo terfenadín (bežne sa používajú na liečbu príznakov alergie - tieto lieky sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu)

- pimozid (používa sa na liečbu schizofrénie)

- kvetiapín (používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresie)

- cisaprid (používa sa na zmiernenie zažívacích ťažkostí)

- deriváty ergotu (používajú sa na liečbu bolesti hlavy)

- rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy)

- amiodarón, chinidín, flekainid a propafenón (lieky na srdce)

- bepridil (používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku)

- perorálny (ústami užívaný) midazolam alebo perorálny triazolam (používajú sa na liečbu úzkosti)

- lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

- lovastatín, simvastatín (používajú sa na zníženie hladiny cholesterolu)

- sildenafil, ak sa používa na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie (ochorenie postihujúce cievy vo vašich pľúcach)

- paritaprevir (používa sa na liečbu infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy C).

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás niektoré z tohoto týka.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telziru

Predtým, ako začnete užívať Telzir, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak máte potvrdenú alergiu na lieky obsahujúce sulfónamidy. V takomto prípade môžete byť alergický aj na Telzir.

ak máte ochorenie pečene. Váš lekár vám môže znížiť dávku Telziru a ritonaviru podľa stupňa poškodenia pečene. Počas užívania Telziru budete pod lekárskym dohľadom. Ak sa vaše ochorenie pečene zhorší, možno budete musieť prestať užívať Telzir, a to dočasne alebo natrvalo. U ľudí s hepatitídou typu B alebo C, ktorí sú liečení kombinovanou liečbou, existuje zvýšené riziko vzniku závažných ťažkostí s pečeňou.

ak máte hemofíliu. V takomto prípade sa u vás počas užívania inhibítorov proteázy (ako je Telzir) môže vyskytnúť zvýšené krvácanie. Dôvod tohto javu nie je známy. Možno bude potrebné, aby ste na potlačenie krvácania užívali doplnkové množstvo faktora VIII.

ak máte cukrovku. U niektorých pacientov, ktorí užívali protivírusové lieky vrátane inhibítorov proteázy, boli hlásené prípady zvýšenej hladiny cukru v krvi a zhoršenie cukrovky. U niektorých ľudí vznikla cukrovka počas užívania týchto liekov.

• ak užívate ešte iné lieky. Pozrite si časť „Iné lieky a Telzir“.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás niektoré z tohoto týka. Počas užívania vášho lieku budete potrebovať dodatočné vyšetrenia, vrátane krvných vyšetrení.

Váš lekár bude sledovať hladinu vašej glukózy v krvi pred začatím liečby a počas liečby Telzirom.

Dávajte si pozor na významné príznaky

U niektorých ľudí, ktorí užívajú lieky proti infekcii HIV, vzniknú ďalšie ťažkosti, ktoré môžu byť závažné. Tieto zahŕňajú:

• znovuvzplanutie predchádzajúcich infekcií,

• zmenu tvaru tela,

• problémy s kosťami.

Je potrebné, aby ste poznali významné prejavy a príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor počas užívania Telziru. Prečítajte si, prosím, informácie pod „Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV“ v časti 4 tejto písomnej informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto informácií alebo ak potrebujete radu:

porozprávajte sa so svojím lekárom.

Môžete dostať kožnú vyrážku. Napriek tomu však môžete pokračovať v užívaní Telziru. Kožnú vyrážku je možné liečiť antihistaminikami. Kožná vyrážka môže mať zriedkavo ťažkú a závažnú formu (Stevensov-Johnsonov syndróm). Ak k tomuto dôjde, ihneď musíte prestať užívať Telzir a už nikdy ho nesmiete znovu užívať.

Chráňte iných ľudí.

Infekcia HIV sa prenáša pohlavným stykom s osobou nakazenou touto infekciou alebo sa prenáša nakazenou krvou (napríklad pri použití rovnakých ihiel). Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje.

Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazeniu iných ľudí.

Iné lieky a Telzir

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky - týka sa to aj liekov rastlinného pôvodu alebo iných liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu. Váš lekár rozhodne, či je vhodné, aby ste tieto lieky užívali spolu s Telzirom a ritonavirom. Je to veľmi dôležité, pretože Telzir alebo ritonavir môžu oslabiť alebo zosilniť účinky iných liekov. Niekedy to môže viesť k závažným zdravotným ťažkostiam.

Sú niektoré lieky, ktoré sa s Telzirom nesmú užívať. Musíte si skontrolovať zoznam liekov pod „Neužívajte Telzir“ na začiatku časti 2 tejto písomnej informácie.

Tieto lieky sa neodporúča užívať spolu s Telzirom/ritonavirom:

• dávky ketokonazolu a itrakonazolu väčšie ako 200 mg denne (používajú sa na liečbu plesňových infekcií)

• dávky rifabutínu väčšie ako 150 mg každý druhý deň (antibiotikum)

• lidokaín podávaný injekciou

• halofantrín (používa sa na liečbu malárie)

• sildenafil, vardenafil alebo tadalafil (používajú sa na liečbu erektilnej dysfunkcie)

• dávky atorvastatínu väčšie ako 20 mg denne (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu)

• flutikazónpropionát a podobné lieky, ktoré sa používajú na liečbu astmy, pokiaľ nie sú považované za nevyhnutné. V takomto prípade je potrebný prísny lekársky dohľad.

• kombinácia lopinaviru/ritonaviru (používa sa na liečbu infekcie HIV)

• raltegravir (používa sa na liečbu infekcie HIV)

• telaprevir, boceprevir, simeprevir, daklatasvir (používajú sa na liečbu infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy C)

• maravirok (používa sa na liečbu infekcie HIV).

Budete pod prísnym lekárskym dohľadom, ak užívate tieto lieky s Telzirom/ritonavirom:

• atorvastatín až 20 mg denne (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu)

• karbamazepín, fenobarbital, fenytoín (používajú sa na liečbu epilepsie)

• cyklosporín, rapamycín, takrolimus (používajú sa na potlačenie imunitného systému)

• dolutegravir (používa sa na liečbu infekcie vírusom HIV)

• dezipramín, nortriptylín, paroxetín a podobné lieky (používajú sa na liečbu depresie)

• warfarín a iné lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín

• injekčne podávaný midazolam (používa sa na liečbu úzkosti)

• klaritromycín, erytromycín (antibiotikum)

• metadón (náhrada heroínu)

Vaša dávka Telziru môže byť zmenená, ak užívate

• etravirin (používaný v liečbe HIV infekcie)

Hormonálna antikoncepcia

Užívanie Telziru a ritonaviru počas užívania antikoncepčných tabliet môže viesť k poškodeniu pečene a môže brániť správnemu účinkovaniu antikoncepcie.

Používajte náhradný nehormonálny druh antikoncepcie ako je prezervatív. Neuskutočnili sa žiadne štúdie zamerané na používanie Telziru/ritonaviru spolu s hormonálnymi liekmi ako sú lieky na hormonálnu substitučnú terapiu (HST).

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť:

poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Dojčenie

Ženy, ktoré sú HIV-pozitívne nesmú dojčiť, pretože infekcia HIV sa môže prostredníctvom materského mlieka preniesť na dieťa. Nie je známe, či zložky obsiahnuté v Telzire môžu tiež prejsť do vášho materského mlieka. Ak dojčíte alebo ak uvažujete o dojčení:

bezodkladne sa porozprávajte so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Telzir u vás môže vyvolať závrat a ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú vašu pozornosť.

Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, pokiaľ sa necítite dobre.

Zostaňte v pravidelnom kontakte so svojím lekárom

Telzir pomáha udržiavať vaše ochorenie pod kontrolou, ale infekciu HIV nevylieči. Je potrebné, aby ste ho užívali pravidelne každý deň, aby sa zabránilo zhoršeniu vášho ochorenia. Je však možné, že u vás vzniknú ďalšie infekcie a ochorenia súvisiace s infekciou HIV.

Buďte v kontakte so svojím lekárom a neprestaňte užívať Telzir, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

3. Ako užívať Telzir

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Je veľmi dôležité, aby ste užívali celú dennú dávku Telziru a ritonaviru, ktorú vám predpísal váš lekár. Neužívajte väčšiu dávku ako je odporúčaná. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Prehltnite tablety vcelku a zapite malým množstvom vody alebo iného nápoja. Tablety Telziru sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Telzir je dostupný aj vo forme tekutiny (perorálnej suspenzie) určenej pre ľudí, ktorí nedokážu prehĺtať tablety. (Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa poskytnutú pre perorálnu suspenziu Telziru, aby ste zistili, či sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.)

Dospelí

Odporúčaná dávka je jedna 700 mg tableta Telziru dvakrát denne so 100 mg ritonaviru dvakrát denne.

Deti vo veku od 6 rokov, ktoré vážia aspoň 39 kg

Deti môžu užívať dávku pre dospelých, t.j. jednu 700 mg tabletu Telziru dvakrát denne so 100 mg ritonaviru dvakrát denne, ak dokážu prehĺtať tablety vcelku.

Deti vo veku od 6 rokov, ktoré vážia menej ako 39 kg

Užíva sa perorálna suspenzia Telziru.

Dospelí s ochorením pečene

Ak máte mierne závažné ochorenie pečene, dávka je jedna tableta Telziru (700 mg) dvakrát denne so 100 mg ritonaviru iba jedenkrát denne. Ak máte stredne závažné alebo závažné ochorenie pečene, dávka Telziru sa musí znížiť. Túto úpravu dávky nie je možné dosiahnuť pomocou tabliet Telziru. Musíte užívať perorálnu suspenziu Telziru.

Ak užijete príliš veľké množstvo Telziru

Ak užijete väčšiu dávku Telziru ako je predpísaná:

ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, ktorý vám poskytne radu.

Ak zabudnete užiť Telzir

Ak zabudnete užiť dávku Telziru, užite ju len čo si na to spomeniete a potom pokračujte vo vašej liečbe tak ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Neprestaňte užívať Telzir bez odporúčania

Užívajte Telzir tak dlho, ako vám odporučí váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

4. Možné vedľajšie účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, ale neprejavia sa u každého. Pri liečbe HIV môže byť ťažké určiť, či sú vedľajšie účinky spôsobené Telzirom, ďalšími liekmi užívanými v rovnakom čase alebo samotným ochorením spôsobeným HIV. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby ste sa so svojím lekárom porozprávali o akýchkoľvek zmenách vo vašom zdraví.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

• Hnačka

• Zvýšenie cholesterolu v krvi (druh tuku v krvi).

Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

• Zvýšenie hladín triglyceridov (druh tuku v krvi).

• Napínanie na vracanie alebo vracanie (nauzea alebo dávenie), bolesť žalúdka, riedka stolica

• Kožné vyrážky (červené, opuchnuté alebo svrbiace) - ak je kožná vyrážka závažná, možno budete musieť prestať užívať tento liek

• Bolesť hlavy, pocit závratu

• Pocit únavy

• Zvýšenie hladín enzýmov tvorených pečeňou, ktoré sa nazývajú transaminázy, zvýšenie hladín enzýmu tvoreného podžalúdkovou žľazou, ktorý sa nazýva lipáza.

• Mravčenie alebo necitlivosť v okolí pier a úst.

Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

• Opuch tváre, pier a jazyka (angioedém).

Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

• Závažná alebo život ohrozujúca kožná reakcia (Stevensov-Johnsonov syndróm).

Môžete mať problémy so svalmi

Boli hlásené prípady bolesti svalov, citlivosti svalov alebo svalovej slabosti, najmä počas protivírusovej liečby, ktorá zahŕňala inhibítory proteázy a nenukleozidové analógy. V zriedkavých prípadoch boli tieto poruchy svalov závažné (rabdomyolýza). Ak spozorujete akékoľvek problémy so svalmi:

povedzte to svojmu lekárovi.

Hemofilici môžu viac krvácať

U pacientov s hemofíliou typu A a B boli počas užívania inhibítorov proteázy hlásené prípady zvýšeného krvácania. Ak sa to prihodí vám:

ihneď sa porozprávajte so svojím lekárom.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok

obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV

Znovuvzplanutie predchádzajúcich infekcií

Ľudia s pokročilou infekciou HIV (AIDS) majú oslabený imunitný systém a sú náchylnejší na vznik závažných infekcií (oportúnnych infekcií). Po začatí liečby môže u týchto ľudí dôjsť k znovuvzplanutiu predchádzajúcich, skrytých infekcií, čo spôsobuje prejavy a príznaky zápalu. Tieto príznaky sú pravdepodobne spôsobené tým, že imunitný systém zosilnie a organizmus preto začne zdolávať tieto infekcie.

Po tom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, sa u vás okrem oportúnnych infekcií môžu vyskytnúť aj autoimunitné poruchy (stav, ktorý sa vyskytuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivá). Autoimunitné poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby.

Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie alebo iné príznaky, ako napríklad svalovú slabosť, slabosť začínajúcu v rukách a nohách a postupujúcu smerom k trupu tela, búšenie srdca, chvenie rúk alebo hyperaktivitu, bezodkladne o tom informujte svojho lekára, ktorý vám poskytne nevyhnutnú liečbu.

Ak budete mať počas užívania Telziru akékoľvek príznaky infekcie alebo prejavy zápalu:

ihneď to povedzte svojmu lekárovi. Neužívajte iné lieky proti infekcii, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

Môžete mať problémy s kosťami

U niektorých ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, vznikne ochorenie nazývané osteonekróza. Pri tomto ochorení dochádza k odumretiu častí kostného tkaniva kvôli zníženému prítoku krvi do kosti.

Ľudia môžu byť náchylnejší na vznik tohto ochorenia:

• ak sú dlhodobo liečení kombinovanou liečbou

• ak užívajú aj protizápalové lieky nazývané kortikosteroidy

• ak pijú alkohol

• ak je ich imunitný systém veľmi oslabený

• ak majú nadváhu.

Prejavy, na ktoré si musíte dávať pozor, zahŕňajú:

stuhnutosť kĺbov

bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena alebo ramena)

ťažkosti s pohybom.

Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov:

povedzte to svojmu lekárovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Telzir

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaši.

Telzir nevyžaduje žiadne ďalšie zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Telzir obsahuje

Liečivo je fosamprenavir. Každá tableta obsahuje 700 mg fosamprenaviru vo forme fosamprenaviru vápenatého (čo zodpovedá približne 600 mg amprenaviru).

• Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K30, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), triacetylglycerol, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Telzir a obsah balenia

Telzir sa dodáva vo fľašiach z umelej hmoty obsahujúcich 60 filmom obalených tabliet. Tablety sú podlhovasté, bikonvexné, ružovej farby a na jednej strane s označením „GXLL7“.

Telzir je dostupný aj vo forme perorálnej suspenzie určenej pre pacientov, ktorí nedokážu prehĺtať tablety.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Glaxo Wellcome Operations

Priory Street

Ware

Hertfordshire SG12 0DJ

Spojené kráľovstvo

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero Burgos

Španielsko

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 viiv.med.info@viivhealthcare.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060 contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA.

Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l. Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.