Suppositoria Glycerini Galvex sup 10x2,06 g

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/05833-ZIA 2017/04094-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Suppositoria Glycerini Galvex

2,06 g čapíky

glycerol 85 %

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Suppositoria Glycerini Galvex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suppositoria Glycerini Galvex

3. Ako používať Suppositoria Glycerini Galvex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Suppositoria Glycerini Galvex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Suppositoria Glycerini Galvex a na čo sa používa

Čapíky Suppositoria Glycerini Galvex obsahujú glycerol, ktorý sa používa ako laxatívum (preháňadlo).

Glycerol viaže na seba vodu, čím zmäkčuje stolicu a zväčšuje jej objem a uľahčuje tak jej odchod pri zápche.

Čapíky Suppositoria Glycerini Galvex používajú dospelí a deti staršie ako 10 rokov na liečbu zápchy rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suppositoria Glycerini Galvex

Nepoužívajte Suppositoria Glycerini Galvex

- ak ste alergický na glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte bolestivé trhlinky (fisury) v oblasti konečníka

- ak trpíte na krvácajúce hemoroidy

- ak máte bolesti brucha nejasného pôvodu a ileus (nepriechodnosť čriev).

Čapíky nie sú určené deťom mladším ako 10 rokov (vzhľadom na veľkosť čapíka).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Suppositoria Glycerini Galvex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.

Deti a dospievajúci

Liek nie je určený deťom mladším ako 10 rokov.

Iné lieky a Suppositoria Glycerini Galvex

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Liek sa prakticky nevstrebáva, preto jeho používanie neovplyvňuje účinky iných súbežne užívaných liekov. Bez súhlasu lekára však súbežne s týmto liekom nepoužívajte iné lieky vo forme čapíkov.

Suppositoria Glycerini Galvex a jedlo, nápoje a alkohol

Liek sa môže používať nezávisle od príjmu potravy, nápojov a alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Liek sa môže používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Suppositoria Glycerini Galvex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Suppositoria Glycerini Galvex

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov si podľa potreby zavádzajú 1 čapík do konečníka. Účinok sa prejaví po 10-20 minútach. Pred použitím čapík uvoľnite pretrhnutím nastrihnutej plastovej fólie nad špičkou čapíka.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.

Pri zápche dodržiavajte vhodnú životosprávu (veľa ovocia a zeleniny, celozrnné pečivo, dostatočné množstvo tekutín a dostatok telesnej aktivity).

Ak použijete viac Suppositoria Glycerini Galvex, ako máte

Pri náhodnom požití väčšieho množstva čapíkov, najmä deťmi, môže dôjsť k žalúdočnej nevoľnosti prípadne vracaniu. Je vhodné vypiť väčšie množstvo studenej vody a vyhľadať lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niekedy môže dôjsť ku dráždeniu konečníka, čo sa prejaví svrbením a pálením.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Suppositoria Glycerini Galvex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Suppositoria Glycerini Galvex obsahuje

- Liečivo je glycerol 85 %.

Jeden čapík obsahuje 2,06 g glycerolu.

- Ďalšie zložky sú dekahydrát uhličitanu sodného, kyselina stearová, čistená voda.

Ako vyzerá Suppositoria Glycerini Galvex a obsah balenia

Suppositoria Glycerini Galvex sú bezfarebné až svetložlté, priesvitné alebo slabo opalizujúce čapíky s hladkým neporušeným povrchom.

Dodávajú sa v plastovej forme na čapíky (strip) v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 čapíkov (2 stripy po 5 čapíkov)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GALVEX, spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2018.