Strepsils Citrón bez cukru pas ord 1x24 ks

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2020/04856-ZIB 2017/01077-ZME

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils citrón bez cukru

0,6 mg/1,2 mg tvrdé pastilky

amylmetakrezol/dichlórbenzénmetanol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Strepsils Citrón bez cukru a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Citrón bez cukru

3.  Ako užívať Strepsils Citrón bez cukru

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Strepsils Citrón bez cukru

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Citrón bez cukru a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Citrón bez cukru

Neužívajte Strepsils Citrón bez cukru

  • ak ste alergický/á na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
  • liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Citrón bez cukru, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Citrón bez cukru je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Deti

Strepsils Citrón bez cukru nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

Iné lieky a Strepsils Citrón bez cukru

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,  povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo inými antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils Citrón bez cukru a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils Citrón bez cukru nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Citrón bez cukru obsahuje izomalt a roztok maltitolu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Jedna pastilka obsahuje približne 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu. Môže mať mierny laxatívny účinok. Kalorická hodnota maltitolu a izomaltitolu je 2,3 kcal/g.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej pastilke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje vonnú zmes s benzylalkoholom, citralom, citronellolom, d-limonénom, geraniolom a linalolom (obsiahnuté v citrónovej aróme). Tieto látky môžu spôsobiť alergické reakcie.

Liek neobsahuje cukor a môžu ho užívať aj diabetici.

3. Ako užívať Strepsils Citrón bez cukru

Vždy užívajte Strepsils Citrón bez cukru presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru sú určené dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 6 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechajte pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci a deti staršie ako 6 rokov: každé 2-3 hodiny nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Citrón bez cukru, ako máte

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

  • alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;
  • vyrážka;
  • bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Citrón bez cukru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Citrón bez cukru obsahuje

Liečivá: amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.

Pomocné látky: dihydrát sodnej soli sacharínu, kyselina vínna, izomaltóza, maltitol, roztok, citrónová aróma (obsahuje benzylalkohol, citral, citronellol, d-limonén, geraniol a linalol).

Ako vyzerá Strepsils Citrón bez cukru a obsah balenia

Biele až svetložlté okrúhle pastilky charakteristickej citrónovej chuti s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.

Balenie obsahuje: 6, 8, 12, 16 alebo 24 tvrdých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham,

Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2021.