Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/05367, 2013/05368, 2013/05369, 2013/05370, 2013/05371, 2013/05372, 2013/05373.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07994, 2015/01104

Písomná informácia pre používateľa

STRATTERA  10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg, tvrdé kapsuly

Atomoxetín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.  Čo je Strattera a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stratteru

3.  Ako užívať Stratteru

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Stratteru

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strattera a na čo sa používa

Na čo sa používa

Strattera obsahuje atomoxetín  a používa sa na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy so zhoršenou pozornosťou a hyperaktivitou - ADHD). Používa sa:

 • u detí nad 6 rokov
 • u mladistvých
 • u dospelých.

Používa sa iba ako súčasť celkovej liečby ochorenia, ktoré vyžaduje aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia.

Nepoužíva sa ako liečba ADHD u detí mladších ako 6 rokov, keďže nie je známe, či tento je tento liek u týchto pacientov účinný a bezpečný.

U dospelých sa Strattera používa na liečbu ADHD vtedy, keď sú príznaky veľmi nepríjemné a majú dopad na vašu prácu alebo spoločenský život a príznaky tohto ochorenia ste mali už v detstve .

Ako účinkuje

Strattera zvyšuje množstvo noradrenalínu v mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka, ktorá u pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu. Tento liek vám bol predpísaný, aby vám pomohol zvládať prejavy ADHD. Tento liek nie je stimulantom, a preto nie je návykovým liekom.

Keď začnete užívať tento liek, môže trvať niekoľko týždňov, kým dôjde k úplnému zlepšeniu vašich prejavov.

Čo je ADHD

Pre deti a dospievajúcich s ADHD:

 • je ťažké pokojne sedieť a
 • ťažko sa sústreďujú.

Nie je to ich chyba, že to nedokážu. Mnohé deti a mladí ľudia vynakladajú veľkú námahu, aby to dokázali. Ale ak majú ADHD, môže im to v každodennom živote spôsobovať problémy. U detí a dospievajúcich s ADHD sa môžu vyskytnúť problémy s učením a domácimi úlohami. Je pre nich ťažké dobre sa správať doma, v škole alebo inde. ADHD nemá vplyv na inteligenciu dieťaťa ani mladého človeka.

Dospelým s ADHD robia problémy tie isté činnosti ako deťom, ale môže to znamenať, že majú problémy s:

 • prácou
 • vzťahmi
 • nízkym sebavedomím
 • vzdelávaním

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stratteru

NEUŽÍVAJTE Stratteru ak:

-  ste alergický (precitlivený) na atomoxetín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Strattery (uvedených v časti 6) .

-  ste v priebehu ostatných dvoch týždňov užívali liek známy ako inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), napríklad selegilín. IMAO sa niekedy používajú pri depresiách a ďalších problémoch spojených s duševným zdravím. Užívanie Strattery spolu s IMAO môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky alebo ohroziť váš život. Taktiež je treba počkať aspoň 14 dní po skončení liečby Stratterou a až potom užiť IMAO.

-  máte ochorenie očí, ktoré sa nazýva glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak).

-  máte vážne problémy so srdcom, ktoré môžu byť ovplyvnené zvýšením srdcového rytmu a/alebo krvného tlaku, v dôsledku užívania Strattery.

-  máte vážne problémy s krvnými cievami v mozgu – napríklad mozgová mŕtvica, opuch a vydutina časti krvnej cievy (aneuryzma) alebo zúžené či nepriepustné krvné cievy

-  máte nádor na nadobličke (feochromocytóm).

Neužívajte Stratteru, ak sa vás týka čokoľvek uvedené vyššie. Ak si nie ste istý, pred užívaním Strattery sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Strattera totiž môže tieto problémy zhoršiť.

Upozornenia a opatrenia

Dospelí aj deti si majú byť vedomí nasledujúcich upozornení a opatrení. Skôr ako začnete užívať Stratteru, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte:

 • samovražedné myšlienky alebo sa pokúšate o samovraždu.
 • problémy so srdcom (vrátane srdcových chýb) alebo zvýšenú srdcovú činnosť. Strattera môže zvyšovať vašu srdcovú frekvenciu (pulz). U pacientov so srdcovými chybami bola hlásená náhla smrť.
 • vysoký krvný tlak. Strattera môže zvyšovať krvný tlak.
 • nízky krvný tlak. Strattera môže spôsobovať závraty alebo mdloby u ľudí s nízkym krvným tlakom.
 • problémy s náhlymi zmenami tlaku alebo srdcového rytmu
 • srdcovocievne ochorenie alebo ste v minulosti prekonali mozgovú príhodu.
 • problémy s pečeňou. Možno budete potrebovať nižšiu dávku.
 • psychotické reakcie, vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.
 • manické príznaky (máte pocity eufórie alebo nadmerného vzrušenia, ktoré spôsobujú nezvyčajné správanie) a objavuje sa u vás agitácia.
 • agresívne pocity.
 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita).
 • epilepsiu alebo ste mali záchvaty z akýchkoľvek príčin. Strattera môže viesť ku zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov.
 • inú náladu ako obvykle (výkyvy nálad) alebo a cítite veľmi nešťastný.
 • problémy so sebakontrolou, opakované zášklby na rôznych častiach tela alebo opakujete niektoré zvuky a slová.

Ak sa u vás objavilo čokoľvek z vyššie uvedeného, povedzte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať tento liek. Je to dôležité preto, lebo Strattera môže tieto príznaky zhoršiť. Lekár bude chcieť sledovať, ako tento liek na vás pôsobí.

Čo bude lekár zisťovať predtým, ako začnete užívať Stratteru

Tieto kontroly majú rozhodnúť, či je Strattera pre vás tým správnym liekom.

Lekár zistí,  

 • aký je váš krvný tlak a srdcová frekvencia (pulz) pred začiatkom užívania a počas užívania Strattery
 • aká je vaša výška a hmotnosť počas užívania Strattery, v prípade ak ste dieťa alebo dospievajúci.

Lekár sa bude informovať o:

 • všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate
 • či sa v rodinnej anamnéze vyskytlo nevysvetliteľné úmrtie
 • všetkých ďalších zdravotných problémoch (ako sú problémy so srdcom), ktoré sa mohli vyskytnúť u vás alebo vo vašej rodine.

Je dôležité, aby ste poskytli čo najviac informácií. Lekárovi to pomôže pri rozhodovaní, či je Strattera pre vás tým správnym liekom. Lekár môže rozhodnúť, že predtým, ako začnete užívať tento liek, sú ešte potrebné ďalšie lekárske vyšetrenia.

Iné lieky a Strattera

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Váš lekár rozhodne, či môžete Stratteru užívať s inými liekmi a v niektorých prípadoch bude možno lekár musieť upravovať alebo zvyšovať vašu dávku oveľa pomalšie.

Neužívajte Stratteru spolu s liekmi, ktoré sa nazývajú IMAO (inhibítory monoaminooxidázy) a používajú sa na liečbu depresie. Pozri časť 2 „Neužívajte Stratteru“.

Ak užívate iné lieky, Strattera môže ovplyvniť kvalitu ich účinku alebo spôsobiť vedľajšie účinky. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, poraďte sa pred užívaním Strattery s lekárom alebo lekárnikom:

 • lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak alebo sa používajú na reguláciu krvného tlaku
 • lieky , ako sú antidepresíva, napríklad imipramín, venlafaxín, mirtazapín, fluoxetín a paroxetín
 • niektoré lieky proti kašľu a nádche obsahujúce liečivá, ktoré môžu ovplyvňovať krvný tlak. Ak dostanete tieto lieky, poraďte sa s lekárnikom
 • niektoré lieky používané na liečbu duševných ochorení
 • lieky, ktoré sú známe tým, že zvyšujú riziko záchvatov
 • niektoré lieky ktoré spôsobujú, že Strattera bude zostávať v tele dlhšiu dobu ako zvyčajne (ako napr. chinidín a terbinafín)
 • salbutamol (liek na astmu) užívaný perorálne alebo podávaný injekčne môže spôsobiť, že budete cítiť, že vám srdce búši rýchlejšie, to však nezhorší vašu astmu.

Lieky uvedené nižšie môžu viesť k zvýšeniu rizika nepravidelného srdcového rytmu pri užívaní spolu so Stratterou:

 • lieky používané na kontrolu srdcového rytmu
 • lieky, ktoré menia koncentráciu solí v krvi
 • lieky na prevenciu a liečbu malárie
 • niektoré antibiotické lieky (ako sú erytromycín a moxifloxacín)

Ak si nie ste istý, či sú lieky, ktoré užívate, súčasťou vyššie uvedeného zoznamu, informujte sa o tom pred začiatkom užívania Strattery u svojho lekára alebo lekárnika.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či tento liek môže mať vplyv na nenarodené dieťa alebo prechádza do materského mlieka.

 • Tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.
 • Preto, ak dojčíte, máte sa vyhnúť užívaniu Strattery alebo prerušiť dojčenie.

Ak ste:

 • tehotná alebo dojčíte,
 • myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť,
 • plánujete dojčiť svoje dieťa

pred začatím užívania tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Strattery môžete pociťovať únavu, ospalosť alebo závrat. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť opatrný/á, až kým nezistíte, ako na vás Strattera pôsobí. Ak sa cítite unavený/á, ospalý/á alebo máte závrat, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách kapsúl

Neotvárajte kapsuly Strattery , pretože ich obsah môže podráždiť oči. Ak obsah kapsúl príde do kontaktu s okom, zasiahnuté oko ihneď vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Ruky a iné časti tela sa majú tiež ihneď opláchnuť vodou, ak prišli do kontaktu s obsahom kapsúl.

3. Ako užívať Stratteru

 • vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si niečím nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajne to je raz alebo dva razy denne (ráno a neskoro popoludní alebo podvečer).
 • deti nemajú užívať tento liek bez pomoci dospelých
 • ak ste pri užívaní Strattery raz denne ospalý/-á alebo cítite nevoľnosť, lekár môže zmeniť vaše dávkovanie lieku na dvakrát denne
 • kapsuly sa majú prehĺtať celé, s jedlom alebo bez jedla.
 • kapsuly sa nemajú otvárať, ich obsah sa nemá vyberať a užívať žiadnym iným spôsobom.
 • pravidelné užívanie lieku každý deň v tom istom čase vám pomôže na dávku nezabudnúť.

Aká dávka lieku sa má užívať

Ak ste dieťa alebo dospievajúci (6 rokov a starší):

Váš lekár vám povie, akú dávku Strattery máte užívať a vypočíta ju na základe vašej telesnej hmotnosti. Liečbu začne najprv nižšou dávkou, ktorú bude postupne zvyšovať až na dávku Strattery, ktorú potrebujete  podľa vašej telesnej hmotnosti:

 • Telesná hmotnosť do 70 kg: počiatočná celková denná dávka 0,5 mg na kg telesnej hmotnosti aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku asi 1,2 mg na kg telesnej hmotnosti denne.
 • Telesná hmotnosť nad 70 kg: počiatočná celková denná dávka 40 mg aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.

Dospelí

 • Liečba Stratterou má začať celkovou dennou dávkou 40 mg počas aspoň 7 dní. Lekár sa potom môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg-100 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.

Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.

Ak užijete viac Strattery, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie oddelenie lekárskej pohotovosti a povedzte im, koľko kapsúl ste užili. Najčastejšie hlásenými príznakmi pri predávkovaní sú tráviace problémy, ospalosť, závrat, tras a nezvyčajné správanie.

Ak zabudnete užiť Stratteru

Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, avšak v priebehu 24-hodinového obdobia nesmiete užiť viac ako je vaša celková denná dávka. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Stratteru

Ak prestanete užívať Stratteru, zvyčajne sa neobjavia žiadne vedľajšie účinky, ale príznaky ADHD sa vám môžu vrátiť. Skôr ako ukončíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.

Čo bude lekár robiť počas vašej liečby

Lekár urobí niekoľko vyšetrení

 • pred začiatkom vašej liečby – aby si bol istý, že Strattera je bezpečná a bude pre vás prospešná.
 • po začiatku vašej liečby – budú sa vykonávať aspoň každých 6 mesiacov, ale pravdepodobne častejšie.

Budú sa vykonávať aj pri zmene dávkovania. K týmto vyšetreniam patrí:

 • meranie výšky a hmotnosti u detí a dospievajúcich
 • meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie
 • zisťovanie, či máte nejaké ťažkosti alebo či sa počas užívania Strattery vedľajšie účinky zhoršili

Dlhodobá liečba

Stratteru nebudete musieť užívať stále. Ak užívate Stratteru dlhšie ako rok, lekár vašu liečbu posúdi a zistí, či je liek ešte potrebný.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hoci u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Strattera pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás objavili niektoré z nižšie uvedených vedľajších účinkov, vyhľadajte ihneď lekára.

Menej časté (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca, nepravidelná srdcová činnosť
 • samovražedné myšlienky alebo pocity
 • pocity agresie
 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita)
 • výkyvy alebo zmeny nálad
 • závažné alergické reakcie s príznakmi
 • opuchu tváre a hrdla
 • dýchacích ťažkostí
 • žihľavky (malé vyvýšené, svrbiace miesta na koži)
 • záchvaty kŕčov
 • psychotické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý/á.

U detí a mladistvých mladších ako 18 rokov je zvýšené riziko výskytu  takých vedľajších účinkov akými sú:

 • samovražedné myšlienky alebo pocity (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)
 • výkyvy alebo zmeny nálad (môže postihnúť až 1 zo 10 ľudí)

Dospelí majú znížené riziko výskytu (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí) takých vedľajších účinkov akými sú:

 • záchvaty kŕčov
 • psychotické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý/á.

Zriedkavo (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí)

 • poškodenia pečene.

Ihneď prestaňte užívať Stratteru a vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:

 • tmavý moč
 • žltá koža alebo žlté oči
 • bolesť brucha po jeho stlačení (citlivosť brucha) na pravej strane hneď pod rebrami
 • nevysvetliteľné nutkanie na vracanie (nevoľnosť)
 • únava
 • svrbenie
 • príznaky podobné chrípke.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria nasledujúce.  Ak sa stanú závažnými, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môže postihnúť viac než 1 z 10 ľudí)
DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov DOSPELÍ
 • bolesť hlavy
 • bolesť žalúdka
 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)
 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť
 • ospalosť
 • zvýšený krvný tlak
 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)
Tieto účinky môžu po čase u väčšiny pacientov vymiznúť.
 • pocit nevoľnosti
 • sucho v ústach
 • bolesť hlavy
 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)
 • problémy so zaspávaním, nerušeným spánkom a včasným prebúdzaním
 • zvýšený krvný tlak
 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)

 

Časté vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 10 ľudí)
DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov DOSPELÍ
 • podráždenosť alebo agitácia
 • problémy so spánkom vrátane včasného prebúdzania
 • depresia
 • pocity smútku alebo beznádeje
 • pocit úzkosti
 • tiky
 • veľké zrenice (tmavý stred oka)
 • závrat
 • zápcha
 • strata chuti do jedla
 • pokazený žalúdok, porucha trávenia
 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža
 • vyrážka
 • ľahostajnosť (letargia)
 • bolesť na hrudi
 • únava
 • úbytok hmotnosti
 • pocity agitácie
 • znížený záujem o sex
 • porucha spánku
 • depresia
 • pocity smútku alebo beznádeje
 • pocit úzkosti
 • závrat
 • nezvyčajná chuť alebo zmena chuti,  ktorá neprechádza
 • tras
 • mravčenie alebo necitlivosť rúk a nôh
 • ospalosť, letargia, pocit únavy
 • zápcha
 • bolesť žalúdka
 • porucha trávenia
 • vetry (nadúvanie)
 • nevoľnosť
 • návaly tepla alebo červenanie
 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca
 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža
 • zvýšené potenie
 • vyrážka
 
 • problémy s močením ako neschopnosť začať močiť, časté alebo nedostatočné vyprázdňovanie, bolesť pri močení
 • zápal prostaty (prostatitída)
 • bolesť slabín u mužov
 • neschopnosť dosiahnuť erekciu
 • oneskorený orgazmus
 • problémy s udržaním erekcie
 • menštruačné kŕče
 • nedostatok sily alebo energie
 • únava
 • ľahostajnosť (letargia)
 • zimnica
 • podráždenosť, nervozita
 • pocit smädu
 • úbytok hmotnosti

 

Menej časté vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)
DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov DOSPELÍ
 • mdloby
 • tras
 • migréna
 • neostré videnie
 • nezvyčajné kožné vnemy, ako pálenie, bodanie, svrbenie alebo mravčenie  
 • mravčenie alebo necitlivosť rúk alebo nôh
 • záchvaty
 • pocity búšenia srdca alebo búšenie srdca  (predĺžený interval QT)
 • namáhavé dýchanie
 • zvýšené potenie
 • svrbiaca koža
 • nedostatok sily alebo energie
 • nepokoj
 • tiky
 • mdloby
 • migréna
 • neostré videnie
 • nepravidelný srdcový rytmus (predĺžený interval QT)
 • pocity chladu v prstoch na rukách a nohách
 • bolesť na hrudi
 • namáhavé dýchanie
 • vyvýšené červené svrbiace vyrážky (žihľavka)
 • svalové kŕče
 • nutkanie na močenie
 • nezvyčajný orgazmus alebo jeho absencia
 • nepravidelná menštruácia
 • zlyhanie ejakulácie

 

Zriedkavé vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí)
DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov DOSPELÍ
 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)
 • problémy s močením, ako napr. časté alebo nedokonalé vyprázdňovanie, bolesť pri močení
 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie
 • bolesť slabín u mužov
 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)
 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie

Účinky na rast

U niektorých detí sa pri začiatku užívania Strattery vyskytuje spomalenie rastu (hmotnosti a výšky). Ale počas dlhodobej liečby deti znovu dosiahnu hmotnosť a výšku primeranú svojmu veku.

Lekár bude v priebehu času sledovať hmotnosť a výšku vášho dieťaťa. Ak vaše dieťa nebude rásť alebo priberať ako by malo, lekár môže vášmu dieťaťu zmeniť dávku lieku alebo sa môže rozhodnúť, že na určitý čas u dieťaťa liečbu Stratterou preruší.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Stratteru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahujú tvrdé kapsuly Strattery 10, 18, 25, 40, 60, 80 a 100 mg

-  Liečivo je hydrochlorid atomoxetínu. Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu, ktorého množstvo zodpovedá 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.

-  Ďalšie zložky sú predželatínový škrob a dimetikón.

-  Obal kapsuly obsahuje nátriumlaurylsulfát a želatínu. Farbivá v obale kapsuly sú:

žltý oxid železitý E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

oxid titaničitý E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

indigokarmín E132 (25 mg, 40 mg a 60 mg)

červený oxid železitý E172 (80 mg a 100 mg)

potravinársky čierny atrament (obsahujúci šelak a čierny oxid železitý E172)

Ako vyzerá Strattera a obsah balenia

10 mg tvrdá kapsula (biela s potlačou Lilly 3227/10 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

18 mg tvrdá kapsula (zlatá/biela s potlačou Lilly 3238/18 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

25 mg tvrdá kapsula (modrá/biela s potlačou Lilly 3228/25 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

40 mg tvrdá kapsula (modrá s potlačou Lilly 3229/40 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

60 mg tvrdá kapsula (modrá/zlatá s potlačou Lilly 3239/60 mg a dĺžkou približne 17,5 - 18,1 mm)

80 mg tvrdá kapsula (hnedá/biela s potlačou Lilly 3250/80 mg a dĺžkou približne 17,5 - 18,1 mm)

100 mg tvrdá kapsula (hnedá s potlačou Lilly 3251/100 mg a dĺžkou približne 19,2 - 19,8 mm)

Strattera kapsuly sú dostupné v balení po 7, 14, 28 alebo 56 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika.

Výrobca:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielsko.

Strattera je obchodná značka Eli Lilly and Company Limited.

Liek je schválený v členských štátoch Eutópskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia: Strattera.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.

Viac informácií o tomto lieku môžete získať na adrese:

Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovensko. Tel.: +421 2 2066 3111.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, www.sukl.sk