SKINOREN KRÉM crm der (tuba Al) 1x30 g

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05996-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

SKINOREN krém

kyselina azelaová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Skinoren a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Skinoren

3. Ako používať Skinoren

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Skinoren

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Skinoren a na čo sa používa

Skinoren sa používa na liečbu acne vulgaris u dospelých a dospievajúcich. Liek zastavuje rast baktérií Propionibacterium acne, ktoré sú hlavným činiteľom pri vzniku akné. Súčasne taktiež zamedzuje rohovateniu buniek pokožky, ktoré upchávajú póry a spôsobujú vznik komedónov (bielych a čiernych).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Skinoren

Nepoužívajte Skinoren

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), zvlášť na propylénglykol.

Upozornenia a opatrenia

- Skinoren sa má aplikovať len priamo na postihnutú oblasť

- ak si Skinoren aplikujete na tvár, treba zabrániť kontaktu s očami, ústami a ostatnými sliznicami. Ak sa tak stane, oči a/alebo sliznice je potrebné okamžite vymyť dostatočným množstvom vody. Ak pretrváva podráždenie očí, mali by ste sa poradiť s lekárom. Po každej aplikácii Skinorenu si umyte ruky.

Kyselina benzoová má mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice. Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

Predtým, ako začnete používať Skinoren, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Skinoren

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Žiadne interakcie nie sú doposiaľ známe.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nerobili sa adekvátne a dobre kontrolované klinické štúdie, ktoré by boli zamerané na lokálne podávanie Skinorenu tehotným ženám.

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne priame alebo nepriame nežiaduce pôsobenie na tehotenstvo, vývoj zárodku/plodu, pôrod ani na vývoj plodu.

Dojčenie

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Nie je známe, či kyselina azelaová prechádza do materského mlieka. Napriek tomu, in vitro pokus (nerobil sa na živom organizme) preukázal, že liek môže prechádzať do materského mlieka. Neočakáva sa však, že by prestup kyseliny azelaovej do materského mlieka výrazne ovplyvnila základné hodnoty kyseliny azelaovej v mlieku.

Dojčatá nesmú prísť do kontaktu s liečenou pokožkou / liečeným prsníkom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Skinoren nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Skinoren obsahuje kyselinu benzoovú a propylénglykol

Kyselina benzoová má mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice. Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

3. Ako používať Skinoren

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na dosiahnutie maximálneho účinku lieku dodržiavajte, prosím, nasledovné pokyny:

  • Ako a kedy sa má Skinoren používať

Liek je určený na lokálne ošetrenie kože.

Pred použitím Skinorenu je potrebné pokožku starostlivo očistiť obyčajnou vodou, prípadne možno použiť jemný prípravok na čistenie pokožky a vysušiť.

Skinoren sa má nanášať na postihnuté miesta dvakrát denne (ráno a večer) a jemne vtierať. Skinoren sa má nanášať v dostatočnom množstve, ale nie nadbytočne (približne 2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatočné množstvo na ošetrenie tváre).

V prípade, že dôjde k podráždeniu pokožky (pozri časť 4.), možno prechodne znížiť množstvo nanášaného krému alebo používať krém len raz denne až dovtedy, kým podráždenie odznie. Ak je to potrebné, liečba sa môže prípadne na niekoľko dní prerušiť.

Dôležité je Skinoren používať pravidelne počas celého obdobia liečby.

Ak máte pocit, že je účinok Skinorenu príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

  • Použitie u detí

Liek sa používa u adolescentov vo veku (12-18 rokov). Pri podávaní Skinorenu dospievajúcim vo veku 12-18 rokov nie je potrebné upravovať dávku.

Bezpečnosť a účinnosť pre používanie Skinorenu u detí vo veku do 12 rokov sa nestanovila.

  • Ako dlho sa má Skinoren používať

Dĺžka ošetrovania Skinorenom je u jednotlivých pacientov rôzna a závisí tiež od závažnosti príznakov vášho kožného ochorenia. U pacientov s akné je výrazné zlepšenie väčšinou zreteľné po 4 týždňoch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné Skinoren používať pravidelne počas niekoľkých mesiacov. K dispozícii sú klinické skúsenosti s pravidelným používaním lieku počas 1 roka.

  • Ak použijete viac Skinorenu, ako máte

Netreba sa ničoho obávať. Pri jednorazovom predávkovaní (t.j. keď sa krém aplikuje jednorazovo na veľkú plochu kože) alebo pri náhodnom prehltnutí, nehrozí žiadne riziko.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa treba poradiť s lekárom.

  • Ak zabudnete použiť Skinoren

Neaplikujte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  • Ak prestanete používať Skinoren

Aby bola liečba úspešná, je potrebné, aby ste používali Skinoren počas celého obdobia, na ktoré vám ho lekár predpísal. Ak používate Skinoren podľa odporúčania lekára, vaše príznaky by mali počas liečby vymiznúť. Ak vaše príznaky pretrvávajú, alebo sa znovu objavia po ukončení liečby, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V klinických štúdiách sa najčastejšie pozorovali tieto nežiaduce účinky v mieste aplikácie: pálenie, svrbenie a sčervenanie.

V klinických štúdiách a sledovaniach po uvedení Skinorenu na trh sa zaznamenali nižšie uvedené vedľajšie účinky, zoradené podľa frekvencie výskytu:

veľmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10),

menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (nedajú sa zistiť z dostupných údajov).

Veľmi časté: pálenie v mieste aplikácie, svrbenie v mieste aplikácie, sčervenanie v mieste aplikácie

Časté: odlupovanie kože v mieste aplikácie, bolesť v mieste aplikácie, vysušovanie kože v mieste aplikácie, zmeny farby v mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie

Menej časté: nadmerné vylučovanie kožného mazu (seborea), akné, poruchy pigmentácie kože, znecitlivenie (parestézia) v mieste aplikácie, zápal kože v mieste aplikácie, nepríjemné pocity v mieste aplikácie, opuch v mieste aplikácie

Zriedkavé: zápal pier (cheilitída), vyrážky v mieste aplikácie, pľuzgieriky v mieste aplikácie, ekzém v mieste aplikácie, pocit tepla v mieste aplikácie, vred v mieste aplikácie, precitlivenosť na liek, zhoršenie astmy

Všeobecne sa počas liečby môže vyskytnúť podráždenie kože.

U pacientov liečených kyselinou azelaovou sa v sledovaní po uvedení na trh vzácne zaznamenalo zhoršenie astmy (frekvencia nie je známa).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Skinoren

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na tube alebo škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Skinoren obsahuje

Liečivo je:acidum azelaicum (kyselina azelaová) 0,2 g (20 %) v 1 g krému

Ďalšie zložky sú: macrogoli ester (ester makrogolu) (Arlatone 983), glycerida cum lipidoalcoholibus et ceris (zmes acylglycerolu, lipidoalkoholu a vosku) (Cutina CBS), cetylstearylis ethylhexanoas (cetylstearyletylhexanoát), propylenglykolum (propylénglykol), glycerolum (glycerol) 85 %, acidum benzoicum (kyselina benzoová), aqua purificata (čistená voda)

Ako vyzerá Skinoren a obsah balenia

Hliníková lakovaná tuba s epoxidovou vrstvou na vnútornej strane a polyetylénovým závitovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 g krému.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer, spol. s r.o.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Slovensko

Výrobca

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

20090 Segrate (Miláno)

Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2017.