Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/04083-Z1A
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00315-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

RHINALLERGY

 300 mg tablety

cibuľa kuchynská (Allium cepa) 5CH, ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiaefolia) 5 CH, očianka lekárska (Euphrasia officinalis) 5 CH, sabadilla lekárska (Sabadilla officinalis) 5 CH, zlatobyľ obyčajná (Solidago virga aurea) 5 CH,

dichlórhydrát histamínu (Histaminum muriaticum) 9 CH

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RHINALLERGY

3.  Ako užívať RHINALLERGY

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať RHINALLERGY

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

RHINALLERGY tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu alergickej nádchy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RHINALLERGY

Neužívajte RHINALLERGY

ak ste alergický na cibuľu kuchynskú, ambróziu palinolistú, očianku lekársku, sabadillu lekársku, zlatobyľ obyčajnú, dichlórhydrát histamínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať RHINALLERGY, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 7 dní alebo sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Iné lieky a RHINALLERGY

Vzájomné pôsobenie nie je známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

RHINALLERGY a jedlo, nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súbežnom podávaní lieku RHINALLERGY, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu

Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať RHINALLERGY

Na perorálne použitie (ústami podané).

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6-krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. V liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac RHINALLERGY, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť RHINALLERGY

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať RHINALLERGY

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať RHINALLERGY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo RHINALLERGY obsahuje

1. Liečivá sú: jedna tableta (300 mg) obsahuje:

Allium cepa (cibuľa kuchynská) 5 CH…..…………....................................0,5 mg

Ambrosia artemisiaefolia (ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg

Euphrasia officinalis (očianka lekárska) 5 CH…………….....…………...0,5 mg

Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH…………….......0,5 mg

Sabadilla officinalis (sabadilla lekárska) 5 CH………….............................0,5 mg

Solidago virga aurea (zlatobyľ obyčajná) 5 CH..........................................0,5 mg

1. Ďalšie zložky sú: sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát

Ako vyzerá RHINALLERGY a obsah balenia

Tablety, biele, ploché s kolmými hranami.

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2017.