Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/01928-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

PREPARATION H

23 mg/69 mg, čapíky

(sušené liečivé kvasnice a olej zo žraločej pečene)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Preparation H a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Preparation H
 3. Ako používať Preparation H
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Preparation H
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Preparation H a na čo sa používa

Preparation H je určený na liečbu hemoroidov.

Preparation H sa používa na zmiernenie príznakov hemoroidov, napríklad bolesti, podráždenia a svrbenia.

Pomáha

 • zmierniť opuch tkaniva vyvolaný zápalom,
 • uľahčiť bolestivé vyprázdňovanie.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Preparation H

Nepoužívajte Preparation H

 • ak ste alergický na sušené liečivé kvasnice, olej zo žraločej pečene alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Preparation H, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak trpíte hemoroidmi, mali by ste sa čo najskôr poradiť s lekárom.
 • ak krvácate z konečníka alebo máte stolicu s prímesou krvi a máte akékoľvek pochybnosti, či ide o krvácanie z hemoroidov, čo najskôr vyhľadajte lekára.
 • ak máte chronické ochorenie obličiek, o dĺžke používania lieku sa poraďte so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci

Preparation H nie je určený pre deti a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Preparation H

Interakcie (vzájomné pôsobenie) s inými liekmi nie sú známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Preparation H úspešne použil veľký počet tehotných žien počas mnohých rokov bez hlásenia vedľajších alebo škodlivých účinkov na zdravie nenarodených detí či novorodencov. Preparation H môžu používať dojčiace matky.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

3. Ako používať Preparation H

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na podanie do konečníka.

Dospelí: Jeden čapík ráno, večer a po každom vyprázdnení čriev. Zaviesť do konečníka zaobleným koncom vpred.

Návod na použitie:

 1. V mieste perforácie oddeľte z pásika 1 čapík (obr. 1).
 2. Obal miernym ťahom roztrhnite (obr. 2) a vyberte z neho čapík.
 3. Zaobleným koncom vpred zaveďte hlboko do konečníka, najlepšie v miernom predklone.

Obr. 1 a 2 (ilustrácie)

Liečba sa nemá ukončiť, len čo sa objavia prvé známky zlepšenia, ale na dosiahnutie úplného účinku sa má pokračovať v liečbe najmenej 5 dní.

Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára. Preparation H sa nesmie prehĺtať. Ak ho omylom prehltnete, vyhľadajte lekársku pomoc.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Ak použijete viac Preparation H, ako máte

V prípade neúmyselného predávkovania, ukončite používanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete použiť Preparation H

Ak ste zabudli použiť liek, použite ho vo zvyčajnom čase, keď si ho máte aplikovať podľa pôvodného plánu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Dosiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Preparation H

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Preparation H obsahuje

 • Liečivá sú:

sušené liečivé kvasnice 1,00 % hmotnosti, t.j. 23 mg

olej zo žraločej pečene 3,00 % hmotnosti, t.j. 69 mg v 1 čapíku

 • Ďalšie zložky sú:

čapíkový základ W35, cerezín, makrogol-600-dilaurát, kakaový olej, glycerol

Ako vyzerá Preparation H a obsah balenia

Biele čapíky po 2,3 g

 1. strip PVC/polyuretán/PE, papierová škatuľka
 2. strip PVC/kopolymér/PE, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 12 a 24 čapíkov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4 – Nusle

Česká republika

e-mail: cz.info@gsk.com

Výrobca:

Haupt Pharma Livron, 1, Rue Comté de Sinard, 26250 Livron, Francúzsko alebo

Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri Delle Foibe 1, 29016 – Cortemaggiore (PC), Taliansko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2021.

GSK logo

Ako zabrániť hemoroidom?

Problémom s hemoroidmi sa možno sa vyhnúť nasledovnými jednoduchými preventívnymi opatreniami:

1. Návyk na pravidelnú stolicu

Navyknite si na prirodzené a ľahké vyprázdňovanie čriev každý deň - ak je možné, tak v ten istý čas každé ráno. Vyhnite sa preháňadlám.

2. Správna diéta

Jedzte čo najviac stravy bohatej na vlákninu a pite veľa tekutín. Potraviny, ktoré by ste mali jesť pravidelne, sú napr. obilné vločky, celozrnný chlieb, ovocie a čerstvá zelenina. Skúste sa vyhnúť koreneným jedlám, alkoholu, káve a čiernemu čaju.

3. Pravidelne cvičte, aby ste predišli zápche.

4. Hygiena

Je potrebné opatrné umytie po každej stolici. Udržujte postihnuté miesto čo najsuchšie, posilní to proces zahojenia. Odporúča sa nosiť bavlnenú spodnú bielizeň.