PANTHENOL spray aer der (nádoba tlak.) 1x130 g

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2023/04319-TR

Písomná informácia pre používateľa

Panthenol Spray

46,3 mg/g dermálna aerodisperzia

dexpantenol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Panthenol Spray a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Panthenol Spray
 3. Ako používať Panthenol Spray
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Panthenol Spray
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Panthenol Spray a na čo sa používa

Panthenol Spray obsahuje liečivo dexpantenol (látka odvodená od kyseliny pantoténovej, ktorá sa nazýva aj vitamín B5). Patrí do skupiny liekov na hojenie rán a vredov.

Používa sa na podporu hojenia kože a slizníc pri povrchových poraneniach kože, ako odreniny, popáleniny, obareniny, neinfikované operačné rany, nezaceľujúce sa kožné tranlplantáty, nehojace sa vredy, trhlinky na koži u neelastickej pokožky – tzv. fisúry a ragády (praskliny a trhliny), pľuzgierovité zápaly kože, ošetrenie pokožky po spálení slnkom a opary vyvolané slnečným žiarením.

Panthenol Spray môžu používať dospelí, dospievajúci a môže sa aplikovať deťom všetkých vekových skupín. Môžu ho používať aj tehotné a dojčiace ženy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Panthenol Spray

Nepoužívajte Panthenol Spray

 • ak ste alergický na dexpantenol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Panthenol Spray, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Astmatici, prípadne osoby s ochorením priedušiek a pľúc nemajú pri aplikácii tohto lieku vdychovať hnacie plyny, pretože sa tým môže podráždiť sliznica a vyvolať astmatické ťažkosti.

Ak sa tento liek používa v oblasti pohlavných orgánov a konečníka a zároveň sa používa kondóm, parafín obsiahnutý v lieku môže oslabiť pevnosť kondómu a tak narušiť jeho spoľahlivosť.

Deti a dospievajúci

Deťom sa tento liek môže aplikovať len pod dohľadom dospelej osoby.

Iné lieky a Panthenol Spray

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné reakcie Panthenolu Spray s inými liekmi nie sú doteraz známe.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Panthenol Spray môžu používať tehotné aj dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Panthenol Spray obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol

Môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).

3. Ako používať Panthenol Spray

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, liek sa aplikuje na postihnuté miesto 1 – 3-krát denne.Pri aplikácii držte tlakovú nádobku vo zvislej polohe striekacím ventilom hore, aplikujte zo vzdialenosti 10 – 20 cm. Pred každým použitím silno pretrepte! Pri použití na tvár sa Panthenol Spray nastrieka najprv na dlaň a potom sa pena nanesie na postihnuté miesta tváre.

Tento liek nie je určený na aplikáciu do očí.

Ak použijete viac Panthenolu Spray, ako máte

Predávkovanie je nepravdepodobné. Pokiaľ by nastalo, nie sú potrebné osobitné opatrenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Len výnimočne môže aplikácia lieku vyvolať svrbenie kože, žihľavku alebo vyrážky.

Pri výskyte týchto vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa poraďte s lekárom.

Informujte lekára, ak sa hojenie nezlepšuje alebo ak sa dokonca zhoršuje.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Panthenol Spray

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na spodnej strane nádobky po (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Obsah nádobky je pod tlakom, preto je nutné chrániť ju pred priamym slnečným svetlom a teplotami nad 50 °C. Dlhodobo nevystavovať teplotám nad 25 °C.

Horľavina! Liek sa nesmie striekať do plameňov ani na rozžeravené predmety a má sa uchovávať mimo dosahu zápalných zdrojov − nefajčiť! Po použití sa prázdna nádobka sa nesmie hádzať do ohňa, násilne otvárať ani ničiť.

Nelikvidujte lieky domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panthenol Spray obsahuje

 • Liečivo je dexpantenol. 1 g dermálnej aerodisperzie obsahuje 46,3 mg dexpantenolu).
 • Ďalšie zložky sú ľahký tekutý vosk, emulgujúci cetylalkohol a stearylalkohol, ľahký tekutý parafín, kyselina peroctová, čistená voda, zmes propánu, butánu a izobutánu (hnacie plyny).

Ako vyzerá Panthenol Spray a obsah balenia

Biela pena s mierne kyslým zápachom v kovovej tlakovej nádobke s rozprašovacím zariadením. Veľkosť balenia: 130 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, D24PPT3,
Írsko

Výrobca

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlín, Nemecko

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, D24 PPT3 Dublin 24, Írsko

Bausch + Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, D24 PPT3 Dublin 24, Írsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2023.