Nystatin Galvex supp. vag. sup vag (strip PVC/PVDC/PE) 1x15 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev.č.: 2019/04357-Z1A 2011/05167;2017/06287-Z1B

Písomná informácia pre používateľku

Nystatin Galvex supp. vag.

100 000 IU vaginálne čapíky

nystatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Nystatin Galvex supp. vag. a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nystatin Galvex supp. vag.

3.  Ako používať Nystatin Galvex supp. vag.

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Nystatin Galvex supp. vag.

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nystatin Galvex supp. vag

.

 a na čo sa používa

Liečivo nystatín je antimykotikum polyénovej skupiny, ktoré sa používa na liečbu pošvovej kandidózy. Má fungistatický účinok (zastavuje rast húb, plesní a kvasiniek) a fungicídny účinok (ničí huby, plesne a kvasinky). Do spektra jeho účinku patria kvasinkové mikroorganizmy rodov Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon. Dobre pôsobí proti mikromycétam rodu Aspergillus

Vaginálne čapíky Nystatin Galvex supp. vag. sú určené na podanie do pošvy, pričom liečivo pôsobí len v mieste podania a cez sliznicu sa prakticky nevstrebáva.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nystatin Galvex supp. vag

.

 

Nepoužívajte Nystatin Galvex supp. vag.  

  • ak ste alergická na liečivo alebo na ďalšiu zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak sa u vás vyskytne lokálne podráždenie alebo alergická reakcia, prestaňte liek používať a obráťte sa na svojho lekára.

Iné lieky a Nystatin Galvex supp. vag

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tento liek pôsobí iba v mieste aplikácie.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek môžu používať tehotné a dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Nystatin Galvex supp. vag.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak Vám lekár neurčí inak, odporúča sa podávať 1 až 2 čapíky každých 12 hodín.  U dievčat je podávanie rovnaké. Liečba trvá 5 – 10 dní, pričom dĺžku liečby stanoví lekár. Liečbu počas menštruácie neprerušujte.

Pred použitím čapík uvoľnite z plastovej fólie jej pretrhnutím v mieste nastrihnutia nad špičkou čapíka. Čapík potom zasuňte hlboko do pošvy.

Ak použijete viac Nystatin Galvex supp. vag., ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete použiť Nystatin Galvex supp. vag.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Použite ďalšiu pravidelnú dávku ako vám predpísal lekár.

Ak prestanete používať Nystatin Galvex supp. vag.

Ak predčasne prerušíte liečbu, príznaky choroby sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Liečbu preto neprerušujte ani v prípade zlepšenia prejavov ochorenia.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek je obvykle dobre znášaný. V prípade dlhodobej liečby môže zriedkavo dôjsť ku kontaktnej alergickej dermatitíde (zápalu kože) a alergickej reakcii na sliznici pošvy, čo sa prejaví pálením alebo svrbením.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.* Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nystatin Galvex supp. vag.

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nystatin Galvex supp. vag. uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou  alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nystatin Galvex supp. vag. obsahuje

  • Liečivo je nystatín 100 000 IU v 1 čapíku.
  • Ďalšia zložka je tuhý tuk.

Ako vyzerá Nystatin Galvex supp. vag. a obsah balenia

Popis lieku: čapík torpédovitého tvaru nažltlej farby

Druh obalu:  plastová forma (strip) na čapíky, písomná informácia pre používateľku, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 15 čapíkov

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2019.