Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (pero napl.) 1x1 ml

Písomná informácia pre používateľa

Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere

mepolizumab

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Nucala a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nucalu
 3. Ako používať Nucalu
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Nucalu
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 7. Podrobný návod na použitie

1. Čo je Nucala a na čo sa používa

Nucala obsahuje liečivo mepolizumab, monoklonálnu protilátku, ktorá je typom bielkoviny vytvorenej tak, aby rozpoznala špecifickú cieľovú látku v tele. Používa sa na liečbu ťažkej astmy u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších.

Niektorí ľudia s ťažkou astmou majú priveľký počet eozinofilov (typ bielych krviniek) v krvi a v pľúcach. Tento stav sa nazýva eozinofilná astma - typ astmy, ktorú je možné liečiť Nucalou.

Nucala môže u vás alebo u vášho dieťaťa znížiť počet záchvatov astmy, ak už užívate lieky, napríklad vysoké dávky liekov podávaných pomocou inhalátorov, ale tieto lieky neudržujú vašu astmu pod dostatočnou kontrolou.

Ak užívate lieky nazývané perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy, liečba Nucalou tiež môže pomôcť znížiť ich dennú dávku, ktorú potrebujete na to, aby bola vaša astma kontrolovaná.

Mepolizumab, liečivo v Nucale, blokuje bielkovinu nazývanú interleukín-5. Blokovaním účinku tejto bielkoviny obmedzuje tvorbu nadmerného počtu eozinofilov v kostnej dreni a znižuje počet eozinofilov v krvnom obehu a v pľúcach.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nucalu

Nepoužívajte Nucalu

 • ak ste alergický na mepolizumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak si myslíte, že sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára.

Zhoršenie astmy

U niektorých ľudí sa počas liečby Nucalou môžu vyskytovať vedľajšie účinky súvisiace s astmou alebo sa ich astma môže zhoršiť.

Ak je vaša astma naďalej nekontrolovaná alebo sa zhorší po tom, ako začnete liečbu Nucalou, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Alergické reakcie a reakcie v mieste vpichu

Lieky tohto typu (monoklonálne protilátky) môžu spôsobiť závažné alergické reakcie, keď sa vpichnú do tela (pozri časť 4, „Možné vedľajšie účinky“).

Ak ste v minulosti mali podobnú reakciu na akúkoľvek injekciu alebo liek, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako vám začnú podávať Nucalu.

Infekcie spôsobené parazitmi

Nucala môže oslabiť vašu odolnosť proti infekciám spôsobeným parazitmi. Ak už máte infekciu spôsobenú parazitmi, treba ju vyliečiť predtým, ako začnete liečbu Nucalou. Ak žijete v oblasti, kde sú uvedené infekcie časté alebo ak do takejto oblasti cestujete:

• poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás niečo z uvedeného môže týkať.

Deti a dospievajúci

Naplnené pero nie je určené na použitie u detí mladších ako 12 rokov.

V prípade detí vo veku 6 - 11 rokov kontaktujte svojho lekára, ktorý predpíše odporúčanú dávku

Nucaly, ktorú bude podávať zdravotná sestra alebo lekár.

Iné lieky a Nucala

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné lieky na astmu

Po začatí liečby Nucalou neprestávajte náhle užívať lieky na prevenciu (predchádzanie) vzniku príznakov alebo záchvatov astmy. Tieto lieky (najmä tie, ktoré sa nazývajú kortikosteroidy) sa musia vysadzovať postupne pod priamym dohľadom vášho lekára a v závislosti od reakcie vášho tela na liečbu Nucalou.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nie je známe, či zložky Nucaly môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa so svojím lekárom poradiť predtým, ako začnete používať Nucalu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by možné vedľajšie účinky Nucaly ovplyvnili vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Nucala obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 100 mg dávke, to znamená v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako používať Nucalu

Nucala sa podáva injekciou tesne pod kožu (podkožnou injekciou).

Váš lekár alebo zdravotná sestra rozhodnú, či si injekciu Nucaly môžete podávať vy sám alebo či vám ju môže podávať váš opatrovateľ. Ak je to vhodné, následne vám poskytnú zaškolenie, aby vám alebo vášmu opatrovateľovi ukázali správny spôsob použitia Nucaly.

Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších je 100 mg. Budete dostávať 1 injekciu raz za štyri týždne.

Návod na použitie naplneného pera je uvedený na opačnej strane tejto písomnej informácie.

Ak použijete viac Nucaly, ako máte

Ak si myslíte, že ste si vpichli priveľké množstvo Nucaly, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak vynecháte dávku Nucaly

Je potrebné, aby ste si vpichli alebo aby vám váš opatrovateľ vpichol ďalšiu dávku Nucaly hneď, ako si na to spomeniete. Ak si neuvedomíte, že ste vynechali dávku, pokým nenastane čas podať ďalšiu dávku, tak si vpichnite iba túto ďalšiu plánovanú dávku. Ak si nie ste istý, čo máte urobiť, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ukončenie liečby Nucalou

Neukončujte liečbu injekciami Nucaly, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Prerušenie alebo ukončenie liečby Nucalou môže spôsobiť návrat príznakov a záchvatov astmy.

Ak sa príznaky vašej astmy počas liečby injekciami Nucaly zhoršia, obráťte sa na svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky spôsobené Nucalou sú zvyčajne mierne až stredne závažné, ale občas môžu byť závažné.

Alergické reakcie

Niektorí ľudia môžu mať alergické reakcie alebo reakcie podobné alergii. Tieto reakcie môžu byť časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb). Zvyčajne sa vyskytnú v priebehu niekoľkých minút alebo hodín po podaní injekcie, ale niekedy sa príznaky môžu objaviť až o niekoľko dní neskôr.

Príznaky môžu zahŕňať:

 • pocit zovretia hrudníka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním
 • mdlobu, závraty, pocit točenia hlavy (čo je spôsobené poklesom krvného tlaku)
 • opuch očných viečok, tváre, pier, jazyka alebo úst
 • žihľavku
 • vyrážku

Ak si myslíte, že môžete mať alebo že vaše dieťa môže mať takúto reakciu, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak ste v minulosti mali podobnú reakciu na akúkoľvek injekciu alebo na liek, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako vám alebo vášmu dieťaťu začnú podávať

Nucalu.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • infekcia hrudníka - medzi jej príznaky môžu patriť kašeľ a horúčka (vysoká teplota)
 • infekcia močových ciest (krv v moči, bolestivé a časté močenie, horúčka, bolesť v dolnej časti chrbta)
 • bolesť v hornej časti brucha (bolesť žalúdka alebo nepríjemný pocit v hornej časti brucha)
 • horúčka (vysoká teplota)
 • ekzém (svrbivé červené škvrny na koži)
 • reakcia v mieste vpichu (bolesť, začervenanie, opuch, svrbenie a pocit pálenia kože v okolí miesta podania injekcie)
 • bolesť chrbta
 • faryngitída (bolesť v hrdle)
 • kongescia nosovej sliznice (pocit upchatého nosa)

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • závažné alergické reakcie (anafylaxia)

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nucalu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Nucalu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuľke po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nucala v naplnenom pere sa môže vybrať z chladničky a uchovávať v neotvorenej škatuľke najviac 7 dní pri izbovej teplote (do 30 °C), keď sa chráni pred svetlom. Ak bola uchovávaná mimo chladničky viac ako 7 dní, zlikvidujte ju.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nucala obsahuje

Liečivo je mepolizumab.

Každé naplnené pero s objemom 1 ml obsahuje 100 mg mepolizumabu.

Ďalšie zložky sú sacharóza, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, polysorbát 80, edetan disodný, voda na injekcie.

Ako vyzerá Nucala a obsah balenia

Nucala sa dodáva vo forme 1 ml číreho až opalescenčného, bezfarebného až svetložltého až svetlohnedého roztoku v naplnenom pere na jednorazové použitie.

Nucala sa dodáva v balení obsahujúcom 1 naplnené pero alebo v multibalení obsahujúcom 3 x 1 naplnené pero.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko

Výrobca

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A Strada Provinciale Asolana, No. 90 43056 San Polo di Torrile, Parma Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +370 80000334

България

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Teл.: +359 80018205

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel.: +36 80088309

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +356 80065004

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +372 8002640

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +385 800787089

România

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +40 800672524

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +421 800500589

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Τηλ: +357 80070017

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: +371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

7. Podrobný návod na použitie naplneného pera

Podávajte raz za štyri týždne.

Dodržujte nasledovné pokyny na použitie naplneného pera. Nedodržanie týchto pokynov môže ovplyvniť správnu funkciu naplneného pera. Je tiež potrebné, aby ste boli zaškolený na používanie naplneného pera. Nucala v naplnenom pere sa podáva iba pod kožu (subkutánne).

Ako uchovávať Nucalu 

 • Pred použitím uchovávajte v chladničke.
 • Neuchovávajte v mrazničke.
 • Uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.
 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • V prípade potreby sa naplnené pero môže uchovávať pri izbovej teplote, do 30 °C, najviac 7 dní, keď sa uchováva v pôvodnej škatuľke. Pero bezpečne zlikvidujte, ak bolo uchovávané mimo chladničky viac ako 7 dní.
 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

 Predtým ako použijete Nucalu 

Naplnené pero sa má použiť iba raz a potom sa má zlikvidovať.

 • O Nucalu v naplnenom pere sa nedeľte s inou osobou.
 • Perom netraste.
 • Pero nepoužite, ak spadlo na tvrdý povrch.
 • Pero nepoužite, ak javí známky poškodenia.
 • Vrchnák ihly neodstraňujte až do času tesne pred podaním injekcie.

Žltý indikátor

(stane sa viditeľným, keď je podanie injekcie dokončené)

Priehľadný vrchnák ihly

Žltý kryt ihly

(ihla je vo vnútri)

Kontrolné okienko

(liek je vo vnútri)

Zátka

Štítok

Po použití

Pred použitím

 Zoznámte sa s vaším naplneným perom 

 

 Pripravte sa 
1. Pripravte si všetko potrebné
Nájdite si vhodný, dobre osvetlený a čistý povrch. Uistite sa, že máte na dosah:
 • Nucalu v naplnenom pere
 • tampón napustený alkoholom (nie je súčasťou balenia)
 • gázový štvorec alebo vatový tampón (nie je súčasťou balenia)
Nepristúpte k podaniu injekcie, ak toto všetko nemáte k dispozícii.
2. Vyberte vaše naplnené pero
Bezpečnostné  Odlúpnite
nálepky  plastovú kryciu
fóliu
Uistite sa, že bezpečnostné
nálepky nie sú porušené  Vyberte pero z vaničky
 • Vyberte škatuľku z chladničky. Skontrolujte, či bezpečnostné nálepky nie sú porušené.
 • Vytiahnite vaničku zo škatuľky.
 • Odlúpnite kryciu fóliu z vaničky.
 • Pero uchopte v strednej časti a opatrne ho vyberte z vaničky.
 • Pero položte na čistý, rovný povrch, pri izbovej teplote, mimo priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu detí.
Pero nepoužite, ak je bezpečnostná nálepka na škatuľke porušená.
Neodstráňte vrchnák ihly počas tohto kroku.

3. Pred použitím skontrolujte a počkajte 30 minút
Skontrolujte  Počkajte 30 minút
dátum
exspirácie  Exp: Mesiac-Rok
Skontrolujte liek
 • Skontrolujte dátum exspirácie na štítku pera.
 • Pozrite sa do kontrolného okienka, aby ste skontrolovali, či je tekutina číra (bez zakalenia alebo častíc) a bezfarebná až svetložltá až svetlohnedá.
 • Výskyt jednej alebo viacerých vzduchových bubliniek je normálny.
 • Počkajte 30 minút (a nie viac ako 8 hodín) predtým, ako pero použijete.
Pero nepoužite, ak uplynul dátum exspirácie.
Neohrievajte pero v mikrovlnnej rúre, v horúcej vode ani pomocou priameho slnečného
žiarenia.
Nepodajte si injekciu, ak je roztok zakalený alebo má zmenenú farbu, alebo obsahuje častice. Pero nepoužite, ak bolo ponechané mimo škatuľky viac ako 8 hodín.
Neodstráňte vrchnák ihly počas tohto kroku.
4. Zvoľte si miesto vpichu
Alebo vám iná osoba môže podať injekciu do hornej časti ramena
Injekciu si vy sám podajte do stehna alebo do brucha
 • Injekciu Nucaly si môžete podať do stehna alebo do brucha.
 • Ak vám injekciu podáva niekto iný, môže vám ju podať aj do hornej časti ramena.
Nepodajte si injekciu do miest, kde je koža pomliaždená, citlivá, červená alebo stvrdnutá.
Nepodajte si injekciu v okolí 5 cm od pupka.
5. Očistite miesto vpichu

OBRAZOK

 • Umyte si ruky mydlom a vodou.
 • Očistite miesto vpichu tak, že kožu utriete tampónom napusteným alkoholom a necháte ju uschnúť na vzduchu.
Nedotknite sa znovu miesta vpichu, kým nebude podanie injekcie dokončené.
 Podajte si injekciu 
6. Odstráňte priehľadný vrchnák ihly
Potiahnite priehľadný vrchnák ihly
 • Odstráňte priehľadný vrchnák ihly z pera tak, že ho v priamom smere silno potiahnete.
 • Nerobte si starosti, ak na hrote ihly uvidíte kvapku tekutiny. Je to normálne.
 • Podajte si injekciu ihneď po odstránení vrchnáka ihly a vždy do 5 minút.
Nedotknite sa prstami žltého krytu ihly. Mohlo by to aktivovať pero príliš skoro a spôsobiť
poranenie ihlou.
Odstránený vrchnák ihly nedávajte naspäť na pero, pretože by sa mohlo náhodne začať
podávanie injekcie.
7. Začnite si podávať injekciu
Kontrolné
okienko  Zatlačte
Kryt  Prvé
ihly  „kliknutie“
 • Držte pero s kontrolným okienkom otočeným smerom k vám tak, aby ste ho videli, a so žltým krytom ihly smerujúcim nadol.
 • Umiestnite pero priamo na miesto vpichu tak, aby sa žltý kryt ihly celou svojho plochou dotýkal povrchu kože, ako je zobrazené.
 • Aby ste si začali podávať injekciu, zatlačte pero úplne nadol a držte ho pritlačené na koži. Žltý kryt ihly sa zasunie do pera.
 • Mali by ste začuť prvé „kliknutie“, ktoré vás upozorní, že sa začalo podávanie injekcie.
 • Počas vpichovania vašej dávky sa bude žltý indikátor posúvať nadol pozdĺž kontrolného okienka.
Počas tohto kroku nevytiahnite pero z kože, pretože by ste si nemuseli vpichnúť celú dávku lieku. Môže trvať až 15 sekúnd, kým bude podávanie injekcie dokončené.
Pero nepoužite, ak sa žltý kryt ihly nezasunie tak, ako je to opísané. Zlikvidujte ho (pozri 9. krok) a začnite znovu s novým perom.

 

8. Držte pero v rovnakej polohe, aby ste dokončili podávanie injekcie
Stále držte pritlačené a zároveň napočítajte do 5, potom vytiahnite
Druhé „kliknutie“
 • Pero stále držte pritlačené, kým nezačujete druhé „kliknutie“ a kým sa zátka a žltý indikátor neprestanú posúvať a nenaplní sa kontrolné okienko.
 • Pero stále držte v rovnakej polohe a zároveň napočítajte do 5. Potom vytiahnite pero z kože.
 • Ak nezačujete druhé „kliknutie“:
  • skontrolujte, či sa kontrolné okienko naplnilo žltým indikátorom.
  • ak si nie ste istý, držte pero pritlačené ďalších 15 sekúnd, aby ste si boli istý, že podávanie injekcie bolo dokončené.
Nevytiahnite pero, až kým si nebudete istý, že podávanie injekcie bolo dokončené.
 • V mieste vpichu môžete zbadať malú kvapku krvi. Je to normálne. Ak je to potrebné, na miesto vpichu na chvíľu pritlačte vatový tampón alebo gázový štvorec.
Miesto vpichu nemasírujte.
 Zlikvidujte 
9. Zlikvidujte použité pero
 • Zlikvidujte použité pero a vrchnák ihly v súlade s národnými požiadavkami. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 • Použité perá a vrchnáky ihiel uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Posledná zmena: 14/07/2021