Neuromultivit filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x20 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2019/01426-ZME

Písomná informácia pre používateľa

Neuromultivit filmom obalené tablety

Tiamín, Pyridoxín, Kyanokobalamín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedĺajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

V tejto písomnej informácií sa dozviete:

1.  Čo sú Neuromultivit filmom obalené tablety a na čo sa používajú

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Neuromultivit filmom obalené tablety

3.  Ako užívať Neuromultivit filmom obalené tablety

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Neuromultivit filmom obalené tablety

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo sú Neuromultivit filmom obalené tablety a na čo sa používajú

Neuromultivit filmom obalené tablety obsahuje kombináciu vitamínov B1, B6 a B12, ktoré sú obzvlášť dôležité pre udržiavanie správnej funkcie nervového systému. Podobne ako všetky ostatné vitamíny, aj tieto sú nevyhnutnými zložkami potravy a telo si ich nevie samo vytvoriť.

V liečbe porúch nervového systému, B vitamíny kompenzujú pridružený nedostatok B vitamínov a podnecujú prirodzenú liečbu nervového tkaniva.

Existujú výsledky, ktoré naznačujú, že vitamín B1 má účinok na zmiernenie bolesti.

Neuromultivit sa používa pri poruchách nervového systému citlivého na podávanie B vitamínov. Je určený dospelým osobám.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Neuromultivit filmom obalené tablety

Neužívajte Neuromultivit filmom obalené tablety

- keď ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Iné lieky a Neuromultivit filmom obalené tablety

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súbežné užívanie látky L-Dopa môže znížiť účinok vitamínu B6.

Neuromultivit filmom obalené tablety a jedlo a nápoje

Neuromultivit filmom obalené tablety sa majú užívať po jedle, nerozhryzené a zapiť s malým množstvom tekutiny.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Podávanie liekov obsahujúcich vitamíny B sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuromultivit filmom obalené tablety nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Neuromultivit obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej filmom obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Neuromultivit filmom obalené tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 tableta denne.

V individuálnych prípadoch môže byť dávka zvýšená na jednu tabletu trikrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Neuromultivit filmom obalené tablety sa nemajú používať u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov).

Spôsob podávania

Perorálne použitie (užitie ústami).

Filmom obalená tableta sa má užiť celá s malým množstvom tekutiny.

Ak zabudnete užiť Neuromultivit filmom obalené tablety

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu, ale pokračujte v užívaní podľa predpísanej schémy.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Bližšie neurčené účinky ako nutkanie na vracanie, bolesti hlavy a závraty. Občas sa zaznamenali reakcie podmienené precitlivenosťou, ktoré sa objavili predovšetkým na pokožke po podaní vitamínu B1 alebo B12. Choroby citlivosti boli spôsobené chronickým a nesprávnym užitím lieku pri extrémne vysokom dávkovaní vitamínu B6.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii . Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Neuromultivit filmom obalené tablety

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Neuromultivit filmom obalené tablety obsahuje

  • Liečivá sú:

Tiamíniumdichlorid - Vitamín B1  100 mg

Pyridoxíniumchlorid - Vitamín B6  200 mg

Kyanokobalamín - Vitamín B12  0,2 mg

-  Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: predželatínovaný škrob, citrónan sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, stearát horečnatý, povidón.

Filmotvorná vrstva: makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastenec, hypromelóza, polyakrylátová disperzia 30 %.

Ako vyzerá Neuromultivit filmom obalené tablety a obsah balenia

Biele až takmer biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety. Dodávajú sa v PVC/PVdC-Alu blistroch (PVC/PVdC fólia s alumíniovým povrchom) alebo Alu/Alu blistroch (alumínium-alumínium blister) v papierovej škatuli.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 06/2020.