NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok sol inj 10000 U (liek.inj.skl.) 1x2 ml

Písomná informácia pre používateľa

NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok

5000 U/ml botulotoxín typu B

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

  1. Čo je NeuroBloc a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete NeuroBloc
  3. Ako používať NeuroBloc
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať NeuroBloc
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je NeuroBloc a na čo sa používa

NeuroBloc pôsobí tak, že znižuje alebo blokuje svalové kontrakcie. Obsahuje liečivo „botulotoxín typu B“.

NeuroBloc sa používa na liečbu ochorenia, ktoré sa nazýva cervikálna dystónia (tortikolis). To je keď máte kontrakcie svalstva na krku alebo ramene, ktoré nemôžete kontrolovať.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete NeuroBloc

Nepoužívajte NeuroBloc:

- keď ste alergický na botulotoxín typu B alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek NeuroBlocu (uvedených v časti 6)

- keď máte iné problémy s vašimi nervami alebo svalmi, ako je amyotrofická laterálna skleróza (Lou Gehrigovo ochorenie), periférna neuropatia, myasténia gravis alebo Lambert-Eatonov syndróm (svalová slabosť alebo necitlivosť alebo bolesť)

- ak pociťujete ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

Nesmiete dostať NeuroBloc, ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov. Ak si nie ste istý, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať NeuroBloc:

- ak máte problém s krvácaním, ako je hemofília

- ak máte problémy s pľúcami

- ak máte ťažkosti s prehĺtaním. To preto, že problémy s prehĺtaním môžu viesť k vdýchnutiu jedla alebo tekutín do vašich pľúc, čo môže potom vyvolať veľmi závažnú pneumóniu.

Všeobecné opatrenia:

NeuroBloc je schválený len na liečbu cervikálnej dystónie a nemá sa používať na akúkoľvek inú liečbu. Bezpečnosť NeuroBlocu pri používaní na inú liečbu nie je známa: niektoré nežiaduce účinky môžu byť fatálne.

Deti a dospievajúci

NeuroBloc nie je určený na použitie u detí vo veku 0-18 rokov.

Iné lieky a NeuroBloc

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To preto, že NeuroBloc môže ovplyvňovať spôsob účinku niektorých liekov a iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob účinku NeuroBlocu.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, predovšetkým ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- aminoglykozidové antibiotiká na infekciu

- lieky na zastavenie zrážania krvi, ako je warfarín

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, predtým, ako dostanete NeuroBloc, sa spýtajte svojho lekára alebo lekárnika.

Pred operáciou

Ak idete na operáciu, informujte prosím svojho lekára o tom, že dostávate NeuroBloc. To preto, že NeuroBloc môže ovplyvniť účinok liekov podávaných pred celkovým anestetikom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

- zvyčajne nebudete dostávať NeuroBloc, ak ste tehotná alebo dojčíte. To preto, že nie je známe, ako NeuroBloc ovplyvňuje pacientky, ktoré sú tehotné a nie je známe, či NeuroBloc prechádza do materského mlieka u dojčiacich žien

- ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po podaní NeuroBlocu môžete mať svalovú slabosť alebo problémy s očami, ako je rozmazané videnie alebo pokles očného viečka. Ak sa to u vás objaví, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne nástroje ani stroje.

NeuroBloc obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 10 000 jednotiek NeuroBlocu. To znamená, že je bez obsahu sodíka.

3. Ako používať NeuroBloc

NeuroBloc vám bude podávať odborný lekár so skúsenosťami v liečbe cervikálnej dystónie a s používaním botulotoxínov.

Akú dávku dostanete

- váš lekár rozhodne, aké množstvo NeuroBlocu budete dostávať

- zvyčajná dávka je 10 000 jednotiek, môže byť však aj vyššia alebo nižšia

- ak ste dostávali NeuroBloc už predtým, váš lekár zoberie do úvahy ako vtedy účinkoval

Ako sa podáva NeuroBloc

- NeuroBloc sa podáva injekciou do svalov krku alebo ramena, v závislosti od toho, ktoré z nich sú postihnuté

- váš lekár môže časť dávky vpichnúť do rôznych miest vašich svalov

Podanie viacerých injekcií NeuroBlocu

- účinky NeuroBlocu pretrvávajú spravidla približne 12 až 16 týždňov

- váš lekár rozhodne, či a akú veľkú ďalšiu dávku potrebujete

Ak sa vám zdá, že účinok NeuroBlocu je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak dostanete viac NeuroBlocu, ako máte

- ak ste dostali viac NeuroBlocu ako bolo potrebné, môže sa dostaviť pocit slabosti v niektorých svaloch, do ktorých nebola injekcia podaná alebo sa u vás môžu objaviť príznaky ďalej od svalov, do ktorých bol liek aplikovaný, ako sú ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním. Môže k tomu dôjsť pri podaní vyšších dávok až do 15 000 jednotiek

- ak máte ťažkosti s dýchaním alebo vás znepokojujú niektoré príznaky, ktoré sa u vás objavili mimo miesta aplikácie, okamžite o tom informujte svojho lekára. Ak váš lekár nie je k dispozícii, vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc. Možno budete potrebovať urgentnú liečbu

Ak sa aplikuje príliš veľa liečiva (botulotoxínu) do tela, môže dôjsť k závažnému ochoreniu nazývanému „botulizmus“, ktorý vyvoláva paralýzu svalov a zlyhanie dýchania. Ak má váš lekár podozrenie, že sa môže vyskytnúť botulizmus, prijmú vás do nemocnice a budú vám monitorovať dýchanie (respiračnú funkciu). K uzdraveniu zvyčajne dochádza po určitom čase.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa objaviť niekoľko dní až týždňov po aplikácii injekcie. Môže sa dostaviť bolesť v mieste vpichu injekcie, tá sa však po niekoľkých minútach stratí.

Môžu sa objaviť pocit sucha v ústach a ťažkosti s prehĺtaním. V zriedkavých prípadoch môžu byť ťažkosti s prehĺtaním závažné a môže sa dostaviť dusenie. Ak sa vaše ťažkosti s prehĺtaním zhoršia alebo máte problémy s dusením alebo dýchaním, okamžite vyhľadajte lekára. Možno budete potrebovať urgentnú liečbu.

Po liečbe botulotoxínmi (typu A a typu B) sa zaznamenala aspiračná pneumónia zapríčinená vniknutím jedla alebo zvratkov do pľúc a ochorenie dýchacieho traktu. Tieto vedľajšie účinky mali niekedy za následok úmrtie a možno súvisia s rozšírením botulotoxínu do častí tela vzdialených od miesta aplikácie injekcie.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- sucho v ústach

- ťažkosti s prehĺtaním

- bolesť hlavy

Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

- rozmazané videnie alebo pokles horného očného viečka

- porucha trávenia alebo nevoľnosť (vracanie)

- zápcha

- bolesť v krku

- pocit slabosti, bolesti alebo strnulosť svalov celého tela

- strata sily alebo energie

- zmeny chuti konzumovaných potravín a nápojov

- zmeny hlasu

- príznaky pripomínajúce chrípku

Po aplikácii NeuroBlocu sa zaznamenali kožné alergie, ako je vyrážka s bledosťou, sčervenením, škvrnami, závažným svrbením alebo bez nich; a kožné erupcie, ako sú škrabance alebo žihľavka. Frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa.

Je možné, že sa cervikálna dystónia po vašej injekcii môže zhoršiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete pomôcť poskytnúť viac informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať NeuroBloc

- tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

- nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a injekčnej liekovke po EXP.

- uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Neuchovávajte v mrazničke

- uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom

- v rámci času použiteľnosti sa môže NeuroBloc vybrať z chladničky na jedno obdobie trvajúce do 3 mesiacov pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Na konci tohto obdobia sa liek nemá uložiť znovu do chladničky a má sa zlikvidovať

- dátum, kedy bol liek vybratý z chladničky, sa má zaznamenať na vonkajšiu škatuľu

- zriedený liek použije lekár ihneď

- pred použitím lieku lekár skontroluje, či je roztok číry a bezfarebný/bledožltý. Ak obsahuje viditeľné znaky znehodnotenia, liek sa nemá použiť a má sa zlikvidovať

- všetok nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať

- vzhľadom na zvláštny charakter NeuroBlocu lekár zabezpečí, že všetky použité injekčné liekovky, ihly a striekačky budú spracované cestou zdravotníckeho biohazardného odpadu v súlade s miestnymi požiadavkami

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo NeuroBloc obsahuje

Liečivo je botulotoxín typu B. Jeden mililiter (ml) obsahuje 5000 U.

Jedna injekčná liekovka s objemom 0,5 ml obsahuje 2500 U botulotoxínu typu B. Jedna injekčná liekovka s objemom 1 ml obsahuje 5000 U botulotoxínu typu B. Jedna injekčná liekovka s objemom 2 ml obsahuje 10 000 U botulotoxínu typu B.

Ďalšie zložky sú dinátriumsukcinát, chlorid sodný, roztok ľudského sérového albumínu, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a voda na injekcie.

Ako vyzerá NeuroBloc a obsah balenia

NeuroBloc je dodávaný ako injekčný roztok v injekčnej liekovke, ktorá obsahuje 0,5 ml (2500 jednotiek), 1,0 ml (5000 jednotiek) alebo 2,0 ml (10 000 jednotiek). Roztok je číry a bezfarebný až bledožltý.

Veľkosť balenia po 1 kuse.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN Veľká Británia

Výrobca

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Lietuva

Eisai Ltd.

Tel. + 44 (0) 208 600 1400 (Jungtinė Karalystė)

България

Eisai Ltd.

Teл.: + 44 (0) 208 600 1400

Обединено кралство

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel: + 420 242 485 839

Magyarország

Valeant Pharma Hungary

Tel.: + 36 1 230 43 20

Danmark

Eisai AB

Tlf: +46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Malta

Associated Drug Company Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (Ühendkuningriik)

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: +(34) 91 455 94 55

Polska

Eisai Ltd.

Tel.: + 44 (0) 208 600 1400 (Wielka Brytania)

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica,Unipessoal Lda

Tel: +351 214 875 540

Hrvatska

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (Velika Britanija)

România

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (Marea Britanie)

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (United Kingdom)

Slovenija

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (Velika Britanija)

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi/Sverige)

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 668 3000

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400 (Lielbritānija)

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v <{MM/RRRR}> <{mesiac RRRR}>

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

POKYNY NA POUŽITIE A ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM A LIKVIDÁCIU

NeuroBloc je dodávaný v injekčných liekovkách na jednorazové použitie.

Liek je pripravený na použitie a nie je potrebná žiadna rekonštitúcia. Netrepať.

NeuroBloc sa môže riediť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) na uľahčenie rozdelenia celkovej dávky na niekoľko injekcií (pozri časť 4.2 Súhrnu charakteristických vlastností lieku). Takéto riedenie s chloridom sodným sa má vykonať v injekčnej striekačke, pričom najprv treba natiahnuť požadované množstvo NeuroBlocu do injekčnej striekačky a potom pridať do injekčnej striekačky chlorid sodný. V predklinických skúšaniach sa roztok NeuroBlocu riedil až 6-krát bez následnej zmeny v účinnosti. Po zriedení sa musí liek použiť okamžite, pretože forma neobsahuje konzervačné prísady.

Nepoužitý roztok, všetky injekčné liekovky expirovaného NeuroBlocu a pomôcky používané pri podaní lieku sa majú starostlivo zlikvidovať ako zdravotnícky bio-nebezpečný odpad podľa národných požiadaviek. Injekčné liekovky sa musia pred použitím vizuálne skontrolovať. Ak nie je roztok NeuroBlocu číry a bezfarebný/bledožltý alebo ak sa injekčná liekovka zdá byť poškodená, liek sa nemá používať a má sa zlikvidovať ako zdravotnícky bio-nebezpečný odpad podľa národných požiadaviek.

Vyliaty liek dekontaminujte 10 % roztokom lúhu alebo chlórnanu sodného (chlór na bielenie pre domácnosť – 2 ml (0,5 %): 1 liter vody). Použite nepremokavé rukavice a vysajte tekutinu vhodným absorbentom. Absorbovaný toxín vložte do nádrže autoklávu, hermeticky ju uzavrite a postupujte ako v prípade zdravotníckeho bio-nebezpečného odpadu podľa národných požiadaviek.

Nepoužívajte po dátume exspirácie vytlačenom na injekčnej liekovke.