NEO-ANGIN ŠALVIA 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2016/00785-PRE

 

Písomná informácia pre používateľa

neo-angin šalvia

1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg

tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol

(alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin šalvia a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin šalviu

3. Ako používať neo-angin šalviu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať neo-angin šalviu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin šalvia a na čo sa používa

neo-angin šalvia je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.

Používa sa na podpornú liečbu pri zápaloch sliznice dutiny ústnej v oblasti hltanu, ktoré sprevádzajú typické príznaky ako bolesť hrdla, sčervenanie alebo opuch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete neo-angin šalviu

Nepoužívajte neo-angin šalviu

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- neo-angin šalvia nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

neo-angin šalvia obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ).

Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

Iné lieky a neo-angin šalvia

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je známe.

neo-angin šalvia a jedlo a nápoje

neo-angin šalvia sa môže používať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nie sú dostupné žiadne údaje o používaní neo-anginu šalvie počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách nepotvrdili priamy alebo nepriamy škodlivý účinok na vývoj plodu, pôrod alebo vývoj dieťaťa.

Pre nedostatok informácií nie je možné vylúčiť riziko pre plod a dojčené dieťa, preto sa používanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

neo-angin šalvia obsahuje izomalt a farbivo červeň košenilovú A

neo-angin šalvia obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.

neo-angin šalvia obsahuje farbivo červeň košenilovú A, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako používať neo-angin šalviu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak použijete viac neo-anginu šalvie, ako máte

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť neo-angin šalviu

Ak ste zabudli použiť neo-angin šalviu alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v používaní nasledujúcou dávkou. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po použití neo-anginu šalvia sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé:

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme:

- alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin šalviu

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin šalvia obsahuje

Liečivá sú: dichlórbenzénmetanol 1,2 mg, amylmetakrezol 0,6 mg, levomentol 5,9 mg v jednej pastilke.

Ďalšie zložky sú: silica mäty piepornej, izomalt, kyselina vínna, šalviová silica, červeň košenilová (E 124), chinolínová žlť (E 104), patentná modrá (E 131).

Ako vyzerá neo-angin šalvia a obsah balenia

neo-angin šalvia sú okrúhle, medovo zafarbené, obojstranne vypuklé, čiastočne priehľadné, tvrdé pastilky.

Obsah balenia: 24 tvrdých pastiliek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2018.