Neo-angin bez cukru tvrdé pastilky pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/01416-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

neo-angin bez cukru

tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru

3. Ako užívať neo-angin bez cukru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa

neo-angin bez cukru je antiseptikum na ošetrenie úst a hrdla.

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku nad šesť rokov môžu používať neo-angin bez cukru na podpornú liečbu zápalov slizníc hltana, sprevádzaných typickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie alebo opuch.

Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru

Neužívajte neo-angin bez cukru

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti vo veku do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať neo-angin bez cukru, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti

Nedávajte neo-angin bez cukru deťom vo veku do 6 rokov. Aby sa deti mohli liečiť neo-anginom bez cukru, musia byť schopné kontrolovane cmúľať tvrdé pastilky.

Iné lieky a neo-angin bez cukru

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie s inými liekmi pri perorálnej liečbe nie sú známe.

neo-angin bez cukru a jedlo a nápoje

neo-angin bez cukru môžete užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia.

neo-angin bez cukru obsahuje farbivo Ponceau 4R 80% (E124) a izomalt (E953)

neo-angin bez cukru obsahuje farbivo Ponceau 4R 80% (E124), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

neo-angin bez cukru obsahuje 2,58 g izomaltu, ako náhradu cukru na jednu tvrdú pastilku, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ). Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetesmellitus. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

3. Ako užívať neo-angin bez cukru

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku od 6 rokov majú nechať pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Dĺžka liečby

Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu bez cukru, ako máte

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť neo-angin bez cukru

Ak ste zabudli užiť neo-angin bez cukru alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užití neo-anginu bez cukru sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin bez cukru obsahuje

Liečivá sú: dichlórbenzénmetanol (alcohol dichlorobenzylicus), amylmetakrezol (amylmetacresolum), levomentol (levomentholum).

Jedna tvrdá pastilka obsahuje 1,20 mg dichlórbenzénmetanolu, 0,60 mg amylmetakrezolu, 5,72 mg levomentolu.

Ďalšie zložky sú silica anízovca pravého, silica mäty piepornej, Ponceau 4R 80% (E 124), izomalt (E 953), kyselina vínna.

Ako vyzerá neo-angin bez cukru a obsah balenia

Červené, okrúhle, čiastočne priehľadné pastilky.

Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2019.