MAGNE-B6 tbl obd 470 mg/5 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2020/05210-ZME
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/05471-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

MAGNE B6 tbl obd
470 mg/5 mg obalené tablety

dihydrát magnéziumlaktátu/pyridoxíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do jedného mesiaca nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je MAGNE B6 tbl obd a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MAGNE B6 tbl obd
 3. Ako užívať MAGNE B6 tbl obd
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať MAGNE B6 tbl obd
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je MAGNE B6 tbl obd a na čo sa používa

MAGNE B6 obsahuje soli horčíka v kombinácii s vitamínom B6 určené na ústne podávanie. Ide o látky nevyhnutné pre ľudský organizmus. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri buniek, spomaľuje nervovo-svalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav: spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť.

Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napr. môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.

Liek MAGNE B6 je určený na liečbu nedostatku horčíka, ku ktorému môže dôjsť pri rôznych situáciách akými sú: intenzívna fyzická námaha, chronický stres alebo nedostatok spánku.

Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:

 • nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,
 • príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch),
 • svalové kŕče, tŕpnutie
 • stredne silný až silný stres

Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.

Liek je určený pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.

Ak sa do jedného mesiaca nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete MAGNE B6 tbl obd

Neužívajte MAGNE B6 tbl obd

 • ak ste alergický na dihydrát magnéziumlaktátu, pyridoxíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak sa tieto stavy u vás vyskytnú počas užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.
 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek užívať len po odporúčaní lekára v dávke, ktorú on stanoví.
 • ak užívate levodopu pri liečbe Parkinsonovej choroby alebo pri liečbe parkinsonizmu, vzhľadom na obsah vitamínu B6.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať MAGNE B6, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade súbežného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť nedostatok horčíka a až potom užívať doplnkový vápnik.

V prípade poškodenia obličiek môžete užívať liek len po odporúčaní lekára a v dávke ním odporúčanej.

Ak počas dlhej doby užívate vysoké dávky (pyridoxínu), môžu sa u vás rozvinúť problémy s nervami, ako je mravčenie (pozri časť 3 Ak užijete viac MAGNE B6 tbl obd, ako máte).

Deti a dospievajúci
Liek je určený deťom vo veku od 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti).

Iné lieky a MAGNE B6 tbl obd
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane vitamínových doplnkov a voľnopredajných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Odporúča sa vylúčiť akékoľvek súbežné užívanie liekov s obsahom solí fosforu alebo solí vápnika, pretože tieto zlúčeniny bránia vstrebávaniu horčíka v čreve.

Pri súbežnej liečbe antibiotikami (tetracyklíny, na liečbu infekcií vyvolaných baktériami) sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinový odstup pred podaním MAGNE B6. V takom prípade konzultujte užívanie lieku so svojím lekárom.

Niektoré antibiotiká nazývané chinolóny (ako je ciprofloxacín, levofloxacín) sa musia užiť najmenej 2 hodiny pred alebo 6 hodín po užití lieku MAGNE B6 tbl obd.

Pri súbežnej liečbe chinidínom (na liečbu porúch srdcového rytmu) hrozí riziko jeho predávkovania.

Neužívajte tento liek súbežne s levodopou (na liečbu Parkinsonovej choroby alebo parkinsonizmu), ktorej účinok ruší vitamín B6.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Tento liek môžete užívať počas tehotenstva len v nevyhnutných prípadoch, a iba po odporúčaní lekárom. Ak počas liečby týmto liekom zistíte, že ste tehotná, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.

Denná dávka vitamínu B6 v tehotenstve nemá prekročiť 10 mg, t. j. 2 tablety.

Dojčenie
Tento liek môžete užívať počas dojčenia iba po odporúčaní lekárom. Denná dávka vitamínu B6 počas dojčenia nemá prekročiť 20 mg.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známe, či MAGNE B6 ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

MAGNE B6 tbl obd obsahuje sacharózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať MAGNE B6 tbl obd

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety prehltnite celé a zapite ich pohárom vody, najlepšie počas jedla. Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 6 až 8 tabliet denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Odporúčaná dávka je 10 až 30 mg/kg/deň. Napríklad deti vo veku od 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti) môžu užívať 4 až 6 tabliet denne.

Užívanie lieku sa má ukončiť, len čo sa hodnoty horčíka v krvnom sére upravia do normálu.

Ak sa do jedného mesiaca nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac MAGNE B6 tbl obd, ako máte
Pri dlhodobom užívaní (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) vysokých dávok vitamínu B6 (pyridoxínu) môže dôjsť k nezápalovému ochoreniu nervov vedúcich zmyslové podnety. Príznaky zahŕňajú mravčenie (drobné pichanie), necitlivosť a poruchy rovnováhy, chvenie (tras) dolných končatín a problémy koordinácie (postupná progresívna senzorická ataxia). Ak sa liečba liekom preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.

K predávkovaniu týmto liekom môže dôjsť v prípade, ak máte zhoršenú funkciu obličiek, ak ste užili viac lieku, ako je odporúčané alebo v prípade užitia neznámeho množstva lieku dieťaťom. Medzi príznaky predávkovania patrí nevoľnosť, vracanie, pokles krvného tlaku, útlm centrálnej nervovej sústavy, spomalené reflexy, zmeny v EKG (elektrokardiogram, elektrický záznam činnosti srdca), útlm alebo zastavenie dýchania, kóma, zastavenie srdca, zastavenie močenia. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

 • reakcie z precitlivenosti, hnačka, bolesť brucha, kožné reakcie vrátane žihľavky, svrbenia, ekzému a začervenania

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať MAGNE B6 tbl obd

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo MAGNE B6 tbl obd obsahuje

 • Liečivá sú dihydrát magnéziumlaktátu a pyridoxíniumchlorid.
  Jedna obalená tableta obsahuje 470 mg dihydrátu magnéziumlaktátu (čo zodpovedá 48 mg Mg2+) a 5 mg pyridoxíniumchloridu (vitamín B6).
 • Ďalšie zložky sú sacharóza, kaolín, arabská guma, karbomér 934, mastenec, magnéziumstearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá MAGNE B6 tbl obd a obsah balenia
MAGNE B6 sú oválne, biele obalené tablety. Dodávajú sa v PVC/Al blistroch v papierovej škatuľke. Veľkosť balenia: 50, 60, 100 obalených tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Opella Healthcare Hungary Ltd., Lévai ut. 5, 2112 Veresegyház, Maďarsko

Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, Ambarès et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex, Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2021.