Idacio 40 mg sol inj (striek.inj.napl.skl.) 2x0,8 ml

Písomná informácia pre používateľa

Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

adalimumab

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
 • Váš lekár vám vydá aj informačnú kartičku pre pacienta, ktorá obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré musíte mať na mysli pred začatím liečby Idaciom a počas liečby Idaciom. Majte túto informačnú kartičku pre pacienta vždy pri sebe počas vašej liečby (alebo liečby vášho dieťaťa) a 4 mesiace po podaní poslednej injekcie Idacia.
 • Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

 1. Čo je Idacio a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Idacio
 3. Ako používať Idacio
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Idacio
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 7. Návod na použitie

1. Čo je Idacio a na čo sa používa

Idacio obsahuje liečivo adalimumab, liek ktorý pôsobí na váš imunitný (obranný) systém. Idacio je určený na liečbu zápalových ochorení opísaných nižšie:

 • reumatoidná artritída,
 • polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída,
 • artritída spojená s entezitídou,
 • ankylozujúca spondylitída,
 • axiálna spondyloartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy
 • psoriatická artritída,
 • psoriáza,
 • hidradenitis suppurativa,
 • Crohnova choroba,
 • ulcerózna kolitída a
 • neinfekčná uveitída.

Aktívna zložka Idacia adalimumab je ľudská monoklonálna protilátka. Monoklonálne protilátky sú bielkoviny, ktoré sa viažu na špecifický cieľ v tele.

Cieľom adalimumabu je ďalšia bielkovina nazývaná tumor nekrotizujúci faktor (TNFα), ktorý je prítomný vo zvýšených hladinách pri zápalových ochoreniach uvedených vyššie. Tým, že sa Idacio naviaže na TNFα,blokuje ich aktivitu a znižuje zápalový proces pri týchto ochoreniach.

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie kĺbov.

Idacio sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy u dospelých. Ak máte stredne ťažkú až ťažkú reumatoidnú artritídu najprv môžete najprv dostávať iné lieky modifikujúce chorobu, ako je metotrexát. Ak u vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, dostanete na liečbu vašej reumatoidnej artritídy Idacio.

Idacio je možné použiť aj na liečbu ťažkej, aktívnej a progresívnej reumatoidnej artritídy bez predchádzajúcej liečby metotrexátom.

Idacio môže spomaliť poškodenie kĺbovej chrupavky a kosti spôsobené ochorením a zlepšuje fyzické funkcie.

Idacio sa zvyčajne používa s metotrexátom. Ak váš lekár rozhodne, že metotrexát nie je vhodný, može sa Idacio podávať samostatne.

Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída a artritída spojená s entezitídou

Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída aartritída spojená s entezitídou sú zápalové ochorenia kĺbov, ktoré sa zvyčajne objavia už v detstve.

Idacio sa používa na liečbu polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy u detí a dospievajúcich vo veku od 2 do 17 rokov a artritídy spojenej s entezitídou u detí a adolescentov vo veku od 6 do 17 rokov. Pacienti môžu najprv dostávať iné lieky modifikujúce chorobu, ako je metotrexát. Aku vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, pacienti môžu dostať Idacio na liečbu polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy alebo artritídy spojenej s entezitídou.

Ankylozujúca spondylitída a axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy

Ankylozujúca spondylitída a axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy sú zápalové ochorenia chrbtice.

Idacio sa používa na liečbu týchto stavov u dospelých. Ak máte ankylozujúcu spondylitídu alebo axiálnu spondylartritídu bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy, budete najprv dostávať iné lieky. Ak u vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, na zmiernenie prejavov a príznakov vášho ochorenia dostanete Idacio.

Psoriatická artritída

Psoriatická artritída je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré je zvyčajne spojené s psoriázou.

Idacio sa používa na liečbu psoriatickej artritídy u dospelých. Idacio môže spomaliť poškodenie chrupavky a kosti kĺbov zapríčinené ochorením a zlepšuje fyzickú funkciu.

Ložisková psoriáza u dospelých a detí

Ložisková psoriáza je zápalové kožné ochorenie, ktoré spôsobuje červené, zlupujúce, zrohovatené ložiská na koži pokryté striebristými šupinami. Ložisková psoriáza môže postihovať aj nechty, spôsobovať ich drobenie, zhrubnutie a oddelenie od nechtového lôžka, čo môže byť bolestivé.

Predpokladá sa, že psoriáza je spôsobená problémom s imunitným systémom organizmu, ktorý vedie k zvýšenej tvorbe kožných buniek.

Idacio sa používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých.

Idacio sa tiež používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej ložiskovej psoriázy u detí a dospievajúcich vo veku od 4 do 17 rokov, u ktorých lokálna liečba a fotoliečba (liečba ultrafialovým svetlom) neúčinkovali veľmi dobre alebo nie sú u nich vhodné.

Hidradenitis suppurativa u dospelých a dospevajúcich

Hidradenitis suppurativa (niekedy nazývané akné inversa) je dlhotrvajúce a často bolestivé zápalové kožné ochorenie. Príznaky môžu zahŕňať bolestivé uzlíky (hrčky) a abscesy (vriedky), z ktorých môže vytekať hnis. Najčastejšie postihuje konkrétne oblasti kože, ako je oblasť podprsníkmi, podpazušie, vnútorná strana stehien, slabiny a zadok. V postihnutých oblastiach môže dôjsť aj k zjazveniu.

Idacio sa používa na liečbu hidradenitis suppurativa u detí a dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Idacio môže znížiť počet uzlíkov a abscesov spôsobených týmto ochorením, ako aj bolesť, ktorá je s týmto ochorením často spojená.Najprv môžete dostávať iné lieky. Ak u vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, dostanete Idacio.

Crohnova choroba u dospelých a detí

Crohnova choroba je zápalové ochorenie čreva.

Idacio sa používa na liečbu Crohnovej choroby u dospelých a detí vo veku 6 až 17 rokov. Ak máte Cronovu chorobu, najprv môžete dostávať iné lieky. Ak u vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, dostanete na zmiernenie prejavov a príznakov Crohnovej choroby Idacio.

Ulcerózna kolitída u dospelých a detí

Ulcerózna kolitída je zápalové ochorenie hrubého čreva.

Idacio sa používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej ulceróznej kolitídy u dospelých a detí vo veku 6 až 17 rokov. Ak máte ulceróznu kolitídu, najprv môžete dostávať iné lieky. Ak u vás tieto lieky nevyvolajú dostatočnú odpoveď, dostanete na zmiernenie prejavov a príznakov vašej choroby Idacio.

Neinfekčná uveitída u dospelých a detí

Neinfekčná uveitída je zápalové ochorenie postihujúce niektoré časti oka. Tento zápal vediek zhoršeniu videnia a/alebo prítomnosti zákalu oka (čierne bodky alebo jemné čiarky, ktoré sa pohybujú v zornom poli). Idacio pôsobí tak, že tento zápal znižuje.

Idacio sa používa na liečbu:

 • dospelých s neinfekčnou uveitídou so zápalom postihujúcim zadnú stranu oka
 • detí vo veku od 2 rokov s chronickou neinfekčnou uveitídou so zápalom postihujúcim prednú časťoka

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Idacio

Nepoužívajte Idacio:

 • ak ste alergický na adalimumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). 
 • ak máte ťažkú infekciu, vrátane tuberkulózy, sepsy (otrava krvi) alebo iné oportúnne infekcie (zriedkavé infekcie spojené s oslabením imunitného systému). Je dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak máte príznaky infekcie, napríklad horúčku, rany, pocit únavy, problémy
 • so zubami (pozri „Upozornenia a opatrenia“).
 • ak máte stredne ťažké alebo ťažké srdcové zlyhanie. Je dôležité informovať svojho lekára, ak ste mali alebo máte vážne problémy so srdcom (pozri „Upozornenia a opatrenia“).

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Idacio.

Alergické reakcie

 • Ak sa u vás vyskytnú alergické reakcie s príznakmi ako je zvieranie na hrudníku, dýchavičnosť, závrat, opuch alebo vyrážka, nepodávajte si ďalšiu injekciu Idacia a ihneď kontaktuje svojho lekára, pretože tieto reakcie môžu byť, v zriedkavých prípadoch, život ohrozujúce.

Infekcie

 • Ak máte nejakú infekciu, vrátane dlhotrvajúcej infekcie alebo lokalizovanej infekcie (napríklad vred na nohe), poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Idacio. Ak si nie ste istý, kontaktujte svojho lekára. 
 • V priebehu liečby Idaciom môžete ľahšie dostať infekcie. Toto riziko sa môže zvýšiť, ak máte porušenú funkciu pľúc. Tieto infekcie môžu byť ťažké a môžu zahŕňať tuberkulózu, infekcie spôsobené vírusmi, hubami, parazitmi alebo baktériami alebo inými zriedkavýni infekčnými organizmami a sepsu (otravu krvi). V zriedkavých prípadoch môžu byť tieto infekcie život ohrozujúce. Je dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú príznaky, ako je horúčka, rany, pocit únavy alebo problémy so zubami. Váš lekár vám môže odporučiť dočasné prerušenie liečby Idaciom.

Tuberkulóza (TBC)

 • Pretože sa u pacientov liečených adalimumabom vyskytli prípady tuberkulózy, vyšetrí vás lekár pred začiatkom liečby Idaciom na prejavy a príznaky tuberkulózy. Vyšetrenie bude obsahovať dôkladné lekárske posúdenie vrátane anamnézy (chorobopisu) a príslušných skríningových testov (napr. röntgen hrudníka a tuberkulínový test). Vykonanie týchto vyšetrení a ich výsledky sa zaznačia do vašej informačnej kartičky pre pacienta. Je veľmi dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak ste v minulosti prekonali tuberkulózu alebo ste boli v blízkom kontakte s niekým, kto mal tuberkulózu. Tuberkulóza sa môže vyvinúťv priebehu liečby, aj keď ste dostali preventívnu liečbu tuberkulózy. Ak sa u vás objavia počas liečby alebo po jej ukončení príznaky tuberkulózy (pretrvávajúci kašeľ, úbytok hmotnosti, ochabnutosť, mierna horúčka) alebo inej infekcie, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Cestovné/opakované infekcie

 • Informujte svojho lekára, ak ste bývali alebo cestovali do oblastí s veľmi častým výskytom plesňových infekcií ako sú histoplazmóza, kokcidioidomykóza alebo blastomykóza. 
 • Informujte svojho lekárovi, ak sa u vás v minulosti vyskytli opakované infekcie alebo iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infekcií.

Vírusová hepatitída typu B (žltačka)

 • Informujte svojho lekára svojmu, ak ste nosičom vírusu hepatitídy B (HBV), ak máte aktívnu HBV infekciu alebo ak si myslíte, že ste mohli dostať HBV. Váš lekár by vás mal vyšetriť naprítomnosť HBV. Adalimumab môže spôsobiť reaktiváciu HBV u ľudí, ktorí sú nosičmi tohto vírusu. V niektorých zriedkavých prípadoch, najmä ak užívate iné lieky, ktoré potláčajú imunitný systém, môže byť reaktivácia HBV infekcie život ohrozujúca.

Vek nad 65 rokov

 • Ak ste starší ako 65 rokov, môžete byť počas liečby Idaciom náchylnejší na infekcie. Vy a váš lekár by ste počas liečby Idaciom mali venovať osobitnú pozornosť príznakom infekcií. Je dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak u seba spozorujete príznaky infekcií, ako sú horúčka, rany, pocit únavy alebo problémy so zubami.

Chirurgický alebo stomatologický zákrok

 • Ak sa máte podrobiť chirurgickému alebo stomatologickému zákroku, informujte svojho lekára, že používate Idacio. Váš lekár vám môže odporučiť dočasné prerušenie liečby Idaciom.

Demyelinizačné ochorenie

 • Ak máte alebo ak sa u vás vyvinie demyelinizačné ochorenie (ochorenie postihujúce izolačnú vrstvu okolo nervov, ako je skleróza multiplex), váš lekár rozhodne, či máte dostať alebo naďalej dostávať Idacio. Ak sa u vás vyskytnú príznaky ako zmena videnia, slabosť v rukách alebo nohách alebo znížená citlivosť alebo pálenie akejkoľvek časti tela, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.

Očkovanie

 • Určité vakcíny obsahujú živé ale oslabené formy choroboplodných baktérií alebo vírusov a nemajú sa podávať počas liečby Idaciom v prípade, že vyvolajú infekcie. Overte si túto možnosť so svojím lekárom predtým, ako dostanete ktorúkoľvek vakcínu.Odporúča sa, aby sa, pokiaľ sa dá, aktualizovali všetky imunizácie detí v súlade so súčasnými smernicami pre imunizáciu ešte pred začatím liečby Idaciom. Ak ste boli počas tehotenstva liečená Idaciom, vaše dieťa môže mať zvýšené riziko vzniku takejto infekcie až približne do piateho mesiaca od poslednej dávky, ktorú ste dostali počas tehotenstva. Je dôležité, aby ste povedali lekárovi vášho dieťaťa a ďalším zdravotníckým pracovníkom, že ste počas tehotenstva používali Idacio, aby sa rozhodli, kedy má vaše dieťa dostať jednotlivé vakcíny.

Srdcové zlyhanie

 • Je dôležité, aby ste svojho lekára informovali, ak ste mali alebo máte vážne problémy so srdcom. Ak máte mierne srdcové zlyhanie a ste liečený Idaciom, lekár musí starostlivo sledovať stav vášho srdcového zlyhania. Ak sa u vás vyvinú nové alebo sa zhoršia už existujúce príznaky srdcového zlyhania (napr. dýchavičnosť alebo opuch nôh), musíte sa ihneď spojiť so svojím lekárom.

Horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť

 • Telo niektorých pacientov môže stratiť schopnosť tvoriť dostatočný počet krvných buniek, ktoré pomáhajú vášmu telu bojovať s infekciami alebo pomáhajú zastaviť krvácanie. Ak dostanete horúčku, ktorá pretrváva alebo sa vám tvoria modriny alebo veľmi ľahko krvácate alebo ste veľmi bledý, informujte ihneď svojho lekára.Váš lekár môže rozhodnúť o ukončení liečby.

Rakovina

 • Pri používaní adalimumabu alebo iných TNF blokátorov sa u detských a dospelých pacientov veľmi zriedkavo vyskytli prípady určitých typov rakoviny. Ľudia so závažnejšou reumatoidnou artritídou, ktorí majú chorobu počas dlhého obdobia, môžu mať vyššie ako priemerné riziko, že dostanú lymfóm (rakovina, ktorá postihuje lymfatický systém) a leukémiu (rakovina, ktorá postihuje krv a kostnú dreň). Ak používate Idacio, môže sa u vás zvýšiť riziko výskytu lymfómu, leukémie alebo iných nádorov. U pacientov, používajúcich adalimumab, boli zaznamenané zriedkavé prípady špecifických a ťažkých typov lymfómu. Niektorí z týchto pacientov boli liečení aj liekmi azatioprinom alebo merkaptopurínom. Informujte svojho lekára v prípade, že užívate spolu s Idaciom azatioprin alebo merkaptopurín. 
 • Okrem toho sa u pacientov používajúcich adalimumab zaznamenali prípady nemelanómovej rakoviny kože. Ak sa počas liečby alebo po liečbe objavia nové kožné lézie alebo ak existujúce lézie zmenia svoj vzhľad, informujte svojho lekára.
 • U pacientov so špecifickým typom pľúcnej choroby nazývanej chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa pri liečbe iným TNFα blokátorom hlásili prípady rakoviny, inej ako lymfóm. Ak máte CHOCHP alebo ak veľa fajčíte, poraďte sa so svojím lekárom o tom, či je pre vás vhodná liečba TNFα blokátorom. 
 • V zriedkavých prípadoch môže liečba Idaciom viesť k vzniku lupusu podobnému syndrómu. Kontaktujte svojho lekára, ak sa vyskytnú príznaky, ako je pretrvávajúca nevysvetliteľná vyrážka, horúčka, bolesť kĺbov alebo únava.

Deti a dospievajúci

 • Očkovanie: ak je možné, vaše dieťa má mať aktualizované všetky očkovania pred použitím Idacia.
 • Nepodávajte Idacio deťom do 2 rokov spolyartikulárnou juvenilnou idiopatickou artritídou.
 • Nepoužívajte 40 mg naplnenú injekčnú striekačku alebo 40 mg naplnené pero, ak sa odporúčajú dávky iné než 40 mg.

Iné lieky a Idacio

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Idacio sa môže podávať spolu s metotrexátom alebo s určitými chorobu modifikujúcimi antireumatickými liekmi (sulfasalazín, hydroxychlorochín, leflunomid a injekčné lieky obsahujúce zlato), kortikosteroidmi alebo liekmi proti bolesti, vrátane nesteroidových protizápalových liekov (NSAIDs).

Idacio sa nemá používať s liekmi, ktoré ako liečivo obsahujú anakinru alebo abatacept pre zvýšené riziko ťažkej infekcie. Kombinácia adalimumabu ako aj iných TNF-antagonistov a anakinry alebo abataceptu sa neodporúča z dôvodu možného zvýšeného rizika infekcií, vrátane ťažkých infekcií a iných farmakologických infekcií. Ak máte otázky, opýtajte sa svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Odporúča sa, aby ste počas používania Idacia a aspoň 5 mesiacov po poslednej injekcie Idacia zabránili otehotneniu a musíte používať primeranú antikoncepciu.Ak otehotniete, máte kontaktovať svojho lekára.

Idacio sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to potrebné.

Podľa štúdie zameranej na tehotenstvo sa nepreukázalo vyššie riziko vrodených chýb, keď matka dostávala adalimumab počas tehotenstva, v porovnaní s matkami s rovnakým ochorením, ktoré nedostávali adalimumab.

Idacio sa môže používať počas dojčenia.

Ak dostávate Idacio počas tehotenstva, vaše dieťa môže mať zvýšené riziko vzniku infekcie. Je dôležité informovať lekárov vášho dieťaťa a ďalších zdravotníckych pracovníkov, že ste počas tehotenstva používali Idacio ešte predtým, ako vaše dieťa dostane akúkoľvek vakcínu (pre ďalšie informácie pozri časť o očkovaní).

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Idacio môže mať malý vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá, bicyklovať alebo obsluhovať stroje. Po podaní Idacia sa môže vyskytnúť pocit točenia hlavy a poruchy zraku.

Idacio obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej 0,8 ml dávke, t. j. prakticky neobsahuje sodík.

3. Ako používať Idacio

Vždy používajte tento liek presne tak, ako povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Idacio sa podáva injekčne pod kožu (podkožné použitie). Pacienti vyžadujúci dávku menšiu ako 40 mg majú použiť 40 mg balenie Idacia v injekčnej liekovke.

Odporúčané dávky pre Idacio pre všetky schválené použitia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Reumatoidná artritída, psoriatická artritída, ankylozujúca spondylitída alebo axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Dospelí 40 mg každý druhý týždeň Pri liečbe reumatoidnej artritídy Idaciom sa pokračuje v podávaní metotrexátu. Ak váš lekár rozhodne, že metotrexát nie je pre vás vhodný, môže sa podávať len samotný Idacio.
Ak máte reumatoidnú artritídu a nedostávate spoločne
s Idaciom metotrexát, lekár môže rozhodnúť, že budete dostávať Idacio 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý
druhý týždeň.

 

Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Deti, dospievajúci a dospelí vo veku od 2 rokov s hmotnosťou
30 kg alebo viac
40 mg každý druhý týždeň Neaplikovateľné
Deti a dospievajúci vo veku od 2 rokov s hmotnosťou od 10 kg
do menej ako 30 kg
20 mg každý druhý týždeň Neaplikovateľné

 

Artritída spojená s entezitídou
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Deti, dospievajúci a dospelí vo
veku od 6 rokov s hmotnosťou 30 kg alebo viac
40 mg každý druhý týždeň Neaplikovateľné
Deti a dospievajúci vo veku od 6 rokov s hmotnosťou od 15 kg do menej ako 30 kg 20 mg každý druhý týždeň Neaplikovateľné

 

Ložisková psoriáza
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Dospelí Prvá dávka 80 mg (ako dve 40 mg injekcie v ten istý deň), potom 40 mg podávaných
každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od prvej dávky. Máte pokračovať v podávaní Idacia tak dlho, ako vám to
lekár povedal.
Ak máte neprimeranú odpoveď, váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na
40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň.
Deti a dospievajúci vo veku od 4 do 17 rokov s hmotnosťou 30 kg alebo viac Prvá dávka 40 mg, potom 40 mg o jeden týždeň.
Potom nasleduje zvyčajná
dávka 40 mg každý druhý týždeň.
Neaplikovateľné
Deti a dospievajúci vo veku od 4 do 17 rokov s hmotnosťou od 15 kg do menej ako 30 kg Prvá dávka 20 mg, potom 20 mg o jeden týždeň.
Potom nasleduje zvyčajná dávka 20 mg každý druhý
týždeň.
Neaplikovateľné

 

Hidradenitis suppurativa
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Dospelí Prvá dávka 160 mg (ako štyri 40 mg injekcie v jeden deň alebo dve 40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní), o dva týždne nasleduje dávka 80 mg (ako dve 40 mg injekcie v ten istý deň). Po ďalších dvoch týždňoch sa pokračuje
s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeňalebo 80 mg každý druhý týždeň podľa podľa
predpisu lekára.
Odporúča sa každý deň umývať postihnuté miesta antiseptickým prípravkom.
Dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov s hmotnosťou 30 kg alebo viac Prvá dávka 80 mg (ako dve 40 mg injekcie v jeden deň), potom 40 mg podávaných
každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od prvej dávky.
Ak máte neprimeranú odpoveď, váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na 40 mg každý týždeňalebo 80 mg každý druhý týždeň.
Odporúča sa každý deň
umývať postihnuté miesta antiseptickým prípravkom.

 

Crohnova choroba
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Deti, dospievajúci a dospelí vo veku od 6 rokov s hmotnosťou 40 kg alebo viac Prvá dávka 80 mg (ako dve 40 mg injekcie v ten istý deň), potom 40 mg o nasledujúce dva týždne.
Ak sa vyžaduje rýchlejšia odpoveď, váš lekár vám môže predpísať úvodnú dávku
160 mg (ako štyri 40 mg injekcie v jeden deň alebo ako dve 40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní) a 80 mg (ako dve 40 mg injekcie
v jeden deň) o nasledujúce dva týždne.
Potom nasleduje zvyčajná
dávka 40 mg každý druhý týždeň.
Ak máte neprimeranú odpoveď, váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na 40 mg každý týždeňalebo 80 mg každý druhý týždeň.
Deti a dospievajúci vo veku od 6 do 17 rokov s hmotnosťou menej ako 40 kg Prvá dávka je 40 mg, potom dávka 20 mg o nasledujúce dva týždne.
Ak je potrebná rýchlejšia odpoveď, váš lekár môže predpísať prvú dávku 80 mg (dve 40 mg injekcie
v jeden deň) a 40 mg
o nasledujúce dva týždne.
Potom nasleduje zvyčajná dávka 20 mg každý druhý
týždeň.
Ak máte neprimeranú odpoveď, váš lekár môže zvýšiť frekvenciu dávkovania na 20 mg každý týždeň.

 

Ulcerózna kolitída
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Dospelí Prvá dávka je 160 mg (ako štyri 40 mg injekcie v jeden deň alebo ako dve 40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní), ďalej 80 mg (ako dve 40 mg injekcie v jeden deň) o nasledujúce dva týždne.
Potom nasleduje zvyčajná
dávka 40 mg každý druhý týždeň.
Ak máte neprimeranú odpoveď, váš lekár môže zvýšiťdávkovaniena 40 mg každý týždeňalebo 80 mg každý druhý týždeň.
Deti a dospievajúci vo veku 6 až 17 rokov s hmotnosťou
40 kg alebo viac
Prvá dávka je 160 mg (štyri 40 mg injekcie v jeden deň
alebo dve 40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní), po ktorej nasleduje o dva týždne 80 mg (dve 40 mg injekcie v jeden deň).
Potom je zvyčajná dávka 80 mg každý druhý týždeň.
Pacienti, ktorí dosiahnu 18 rokov počas používania dávky 80 mg každý druhý týždeň, majú pokračovať v používaní predpísanej dávky.
Deti a dospievajúci vo veku 6 až 17 rokov s hmotnosťou nižšou ako 40 kg Prvá dávka je 80 mg (dve
40 mg injekcie v jeden deň), po ktorej nasleduje o dva týždne dávka 40 mg (ako jedna 40 mg injekcia).
Potom je zvyčajná dávka 40 mg každý druhý týždeň.
Pacienti, ktorí dosiahnu 18 rokov počas používania dávky 40 mg každý druhý týždeň, majú pokračovať v používaní predpísanej dávky.

 

Neinfekčná uveitída
Vek alebo telesná hmotnosť Koľko a ako často používať? Poznámky
Dospelí Prvá dávka je 80 mg (ako dve 40 mg injekcie), ďalej 40 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od prvej dávky. Máte pokračovať v podávaní Idacia tak dlho, ako
vám to lekár povedal.
Kortikosteroidy alebo iné lieky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, sa môžu naďalej podávať počas liečby Idaciom. Idacio je možné podávať aj samostatne.
Deti a dospievajúci vo veku od 2 rokov s hmotnosťou menej ako 30 kg 20 mg každý druhý týždeň Lekár môže predpísať úvodnú dávku 40 mg, ktorá sa podá jeden týždeň pred začiatkom zvyčajnej dávky.
Idacio sa odporúča na používanie v kombinácii s
metotrexátom.
Deti a dospievajúci vo veku od 2 rokov s hmotnosťou najmenej 30 kg 40 mg každý druhý týždeň Lekár môže predpísať úvodnú dávku 80 mg, ktorá sa podá jeden týždeň pred začiatkom zvyčajnej dávky.
Idacio sa odporúča na
používanie v kombinácii s metotrexátom.

Spôsob a cesta podávania

Idacio sa podáva injekčne pod kožu (podkožnou injekciou).

Podrobný návod na podanie injekcie Idacia je uvedený v časti 7 „Návod na použitie“.

Ak použijete viac Idacia, ako máte

Ak ste si náhodne podali Idacio častejšie, ako ste mali, zavolajte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a povedzte mu, že ste použili viac lieku. Vždy si vezmite so sebou vonkajšiu škatuľku, aj keď je prázdna.

Ak zabudnete použiť Idacio

Ak si zabudnete dať injekciu, musíte si podať nasledujúcu dávku Idacia čo najskôr, ako si na to spomeniete. Nasledujúcu dávku si potom podajte v ten deň, ako je naplánovaná podľa pôvodnej dávkovacej schémy, ako keby ste nevynechali dávku.

Ak prestanete používať Idacio

Rozhodnutie prestať používať Idacio prekonzultujte so svojím lekárom. Ak prestanete s liečbou, príznaky sa vám môžu vrátiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je mierneho až stredného charakteru. Niektoré však môžu byť aj závažné a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť až do 4 mesiacov alebo aj viac po poslednej injekcii Idacia.

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie alebo srdcového zlyhania:

 • silná vyrážka, žihľavka
 • opuchnutá tvár, ruky, nohy
 • problémy s dýchaním, prehĺtaním
 • dýchavičnosť pri fyzickej aktivite alebo v ľahu alebo opuch nôh

Povedzte lekárovi čo najskôr, ako je možné, ak sa u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • prejavy a príznaky infekcie, ako je horúčka, pocit choroby, rany, problémy so zubami, pálenie pri močení, pocit slabosti alebo únavy alebo kašeľ
 • príznaky nervových problémov aho sú tŕpnutie, znížená citlivosť, dvojité videnie alebo slabosť v rukách a nohách
 • prejavy rakoviny kože ako sú opuch alebo otvorená rana, ktorá sa nehojí 
 • prejavy a príznaky naznačujúce krvné poruchy, ako sú pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali s adalimumabom:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • reakcie v mieste podania injekcie (vrátane bolesti, opuchu, začervenania alebo svrbenia)
 • infekcie dýchacej sústavy (vrátane prechladnutia, nádchy, infekcie prinosových dutín, zápalu pľúc)
 • bolesť hlavy
 • bolesť brucha
 • nevoľnosť a vracanie
 • vyrážka
 • bolesť svalov

Časté (môžu postihovať menej ako1 z 10 ľudí)

 • ťažké infekcie (vrátane otravy krvi a chrípky)
 • črevné infekcie (vrátane gastroenteritídy)
 • kožné infekcie (vrátane celulitídy a pásového oparu)
 • infekcie ucha
 • infekcie ústnej dutiny (vrátane infekcie zubov a oparu na perách)
 • infekcie reprodukčného systému
 • infekcie močového ústrojenstva
 • mykotické infekcie
 • infekcie kĺbov
 • nezhubné nádory
 • rakovina kože
 • alergické reakcie (vrátane sezónnej alergie)
 • dehydratácia (odvodnenie organizmu)
 • výkyvy nálady (vrátane depresie)
 • úzkosť
 • poruchy spánku
 • poruchy zmyslového vnímania, ako sú tŕpnutie, pichanie alebo znížená citlivosť
 • migréna
 • príznaky stlačenia nervového koreňa (vrátane bolesti krížov a nôh)
 • poruchy zraku
 • zápal oka
 • zápal očného viečka a opuch oka
 • vertigo (pocit závratu alebo točenia)
 • pocit rýchleho tlkotu srdca
 • vysoký krvný tlak
 • návaly horúčavy
 • krvné podliatiny(nahromadenie krvi mimo krvných ciev)
 • kašeľ
 • astma
 • dýchavičnosť
 • krvácanie do tráviaceho traktu
 • porucha trávenia (zlé trávenie, plynatosť, pálenie záhy)
 • refluxná choroba (ochorenie spojené so spätným tokom kyslého žalúdkového obsahu)
 • Sjögrenov syndróm (vrátane suchých očí a úst)
 • svrbenie
 • svrbivá vyrážka
 • tvorba modrín
 • zápal kože (napr. ekzém)
 • lámanie nechtov na rukách a nohách 
 • zvýšené potenie
 • vypadávanie vlasov
 • vznik alebo zhoršenie psoriázy
 • svalové kŕče
 • krv v moči
 • ťažkosti s obličkami
 • bolesť na hrudníku
 • edém (nahromadenie tekutiny v tele, ktoré spôsobuje opuch postihnutého tkaniva)
 • horúčka
 • zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín
 • zhoršené hojenie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • zriedkavé infekcie (zahŕňajúce tuberkulózu a ďalšie infekcie), ktoré sa vyskytujú v prípade zníženej odolnosti proti chorobám
 • neurologické infekcie (vrátane vírusovej meningitídy)
 • infekcie oka
 • bakteriálne infekcie
 • diverkulitída (zápal a infekcia hrubého čreva)
 • rakovina vrátane rakoviny lymfatického systému (lymfóm) a melanómu (druh kožného nádoru)
 • imunitné poruchy, ktoré môžu postihovať pľúca, kožu a lymfatické uzliny (najčastejšie sa prejavujú ako stav nazývajúci sa sarkoidóza)
 • vaskulitída (zápal krvných ciev)
 • tremor (trasenie)
 • neuropatia(porucha nervov)
 • mozgová príhoda
 • dvojité videnie
 • strata sluchu, hučanie v ušiach
 • pocit nepravidelného tlkotu srdca, ako je preskakovanie tepu
 • srdcové ťažkosti, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuchy členkov
 • infarkt myokardu
 • vydutina v stene hlavnej tepny, zápal a krvné zrazeniny v žilách, blokáda krvných ciev
 • ochorenia pľúc, spôsobujúce dýchavičnosť (vrátane zápalu)
 • pľúcna embólia (upchatie tepny v pľúcach)
 • pleurálny výpotok (abnormálne nahromadenie tekutiny v pleurálnej dutine)
 • zápal pankreasu, spôsobujúci ťažkú bolesť brucha a chrbta;
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • edém tváre (opuch tváre)
 • zápal žlčníka, žlčníkové kamene
 • stukovatenie pečene (nahromadenie tuku v bunkách pečene)
 • nočné potenie
 • jazvy
 • abnormálne narušenie svalov
 • systémový lupus erythematosus (porucha imunity vrátane zápalu kože, srdca, pľúc, kĺbov a ďalších orgánových systémov)
 • prerušovaný spánok
 • impotencia
 • zápaly

Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 ľudí)

 • leukémia (nádorové ochorenie postihujúce krv a kostnú dreň)
 • ťažká alergická reakcia so šokom
 • skleróza multiplex 
 • nervové poruchy (ako sú zápal očného nervu a Guillainov-Barrého syndróm, stav ktorý môže spôsobiť svalovú slabosť, abnormálne pocity, brnenie v rukách a hornej časti tela)
 • zastavenie činnosti srdca
 • pľúcna fibróza (zjazvenie pľúc)
 • perforácia čreva(prederavenie čreva)
 • hepatitída (zápal pečene)
 • reaktivácia infekcie hepatitídy typu B
 • autoimunitná hepatitída (zápal pečene, spôsobený vlastným imunitným systémom tela)
 • kožná vaskulitída (zápal krvných ciev v koži)
 • Stevensov-Johnsonov syndróm (život ohrozujúca reakcia s príznakmi chrípky a vyrážok s pľuzgiermi)
 • edém tváre (opuch tváre) súvisiaci s alergickými reakciami
 • multiformný erytém (zápalová kožná vyrážka)
 • lupusu podobný syndróm
 • angioedém (lokalizovaný opuch kože)
 • lichenoidná kožná reakcia (svrbivá červenofialová kožná vyrážka)

Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

 • hepatosplenický T-lymfóm (zriedkavá krvná rakovina, ktorá je často smrteľná)
 • karcinóm z Merkelových buniek (typ rakoviny kože)
 • Kaposiho sarkóm, zriedkavé nádorové ochorenie súvisiace s infekciou ľudským herpesovým vírusom typu 8. Kaposiho sarkóm sa najčastejšie vyskytuje vo forme červenofialových lézií na koži
 • zlyhanie pečene
 • zhoršenie stavu nazývaného dermatomyozitída (prejavuje sa ako kožná vyrážka sprevádzaná svalovou slabosťou)
 • prírastok hmotnosti (u väčšiny pacientov bol prírastok hmotnosti malý).

Niektoré vedľajšie účinky pozorované s adalimumabom sa neprejavujú žiadnymi príznakmi a dajú sa odhaliť len za pomoci krvných testov. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • znížené hodnoty bielych krviniek
 • znížené hodnoty červených krviniek
 • zvýšené hodnoty tukov v krvi
 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

Časté (môžu postihovať menej ako1 z 10 ľudí)

 • zvýšené hodnoty bielych krviniek
 • znížené hodnoty krvných doštičiek
 • zvýšené hodnoty kyseliny močovej v krvi
 • abnormálne hladiny sodíka v krvi
 • znížené hodnoty vápnika v krvi
 • znížené hodnoty fosfátov v krvi
 • zvýšené hladiny cukru v krvi
 • zvýšené hladiny laktátdehydrogenázy v krvi
 • prítomnosť autoprotilátok v krvi
 • nízka hladina draslíka v krvi

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • zvýšené hodnoty bilirubínu (krvný test pečene)

Zriedkavé (môžu postihovať až1 z 1000 ľudí)

 • znížené hodnoty bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Idacio

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete/škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom. Alternatívne uchovávanie:

V prípade potreby (napr. ak cestujete) môžete jednorazovú injekčnú striekačku Idacia uchovávať pri izbovej teplote (do 25°C) po dobu maximálne 28 dní-určite ju chráňte pred svetlom.

Akonáhle naplnenú injekčnú striekačku vyberiete z chladničky a ponecháte pri izbovej teplote, musíte ju použiť do 28 dní alebo zlikvidovať, a to aj vtedy, ak ste ju dali naspäť do chladničky.

Zaznamenajte si dátum, keď ste striekačku prvýkrát vybrali z chladničky, a dátum, po ktorom sa má zlikvidovať.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Idacio obsahuje

 • Liečivo je adalimumab.Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 40 mg adalimumabu v 0,8 ml roztoku.
 • Ďalšie zložky sú dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, manitol, chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, polysorbát 80, hydroxid sodný a voda na injekcie.

Ako Idacio vyzerá a obsah balenia

Idacio 40 mg injekčný roztok (injekcia) v naplnenej injekčnej striekačke sa dodáva ako 0,8 ml sterilný, číry, bezfarebný roztok 40 mg adalimumabu.

Idacio naplnená injekčná striekačka sa dodáva v naplnenej injekčnej striekačke s bezpečnostným chráničom ihly a prstencovou obrubou. Každé balenie obsahuje 2 alebo 6 naplnených injekčných striekačiek a 2 alebo 6 alkoholom napustených tampónov.

Idacio je dostupný ako injekčná liekovka, naplnená injekčná striekačka a ako naplnené pero.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Nemecko

Výrobca

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstraße 36

8055 Graz

Rakúsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

7. Návod na použitie

Pred podaním injekcie Idacia si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že mu rozumiete a postupujte podľa tohto návodu. Poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti vám má ukázať ako pripraviť a správne podať Idacio v naplnenej injekčnej striekačke, predtým ako ju použijete po prvý krát. Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, ak máte akékoľvek otázky.

Poznámka: obrázky sú len na ilustračné účely

Pred použitím Idacia v naplnenej injekčnej striekačke si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Dôležité informácie

 • Idacio v naplnenej injekčnej striekačke použite iba vtedy, ak vás zdravotnícky pracovník zaškolil o tom, ako sa má naplnená injekčná striekačka správne použiť.
 • Idacio je liek v naplnenej injekčnej striekačke určený len na jednorazovej použitie.
 • Idacio v naplnenej injekčnej striekačke má priehľadný bezpečnostný chránič ihly, ktorý po podaní injekcie prekryje ihlu.
 • Deti do 12 rokov si nesmú sami podávať injekciu, injekciu im musí podať zaškolený dospelý.
 • Idacio v naplnenej injekčnej striekačke a kontajner na ostrý injekčný odpad uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Netraste. Naplnená injekčná striekačka a liek sa môžu trasením poškodiť.
 • Nepoužívajte Idacio v naplnenej injekčnej striekačke, ak je roztok zakalený alebo sfarbený alebo obsahuje častice či vločky. Roztok má byť číry a bezfarebný.
 • Nepokúšajte sa aktivovať priehľadný bezpečnostný chránič ihly pred podaním injekcie.
 • Nedávajte prsty na miesto otvárania priehľadného bezpečnostného chrániča ihly.
 • Nepoužívajte Idacio v naplnenej injekčnej striekačke, ak bola zmrazený alebo ponechaný na priamo slnečnom svetle.
 • Nepoužívajte Idacio v naplnenej injekčnej striekačke, ak vám naplnená injekčná striekačka spadla alebo sa rozdrvila, pretože môže byť poškodená, aj keď nalomenie nemusí byť viditeľné.

Použite novú naplnenú injekčnú striekačku.

Informácie o uchovávaní

 • Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte v originálnej vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.
 • Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte v chladničke medzi 2 °C až 8 °C.
 • V prípade potreby, napríklad pri cestovaní, sa môže jednorazová naplnená injekčná striekačka uchovávať pri izbovej teplote až do 28 dní.

Oboznámte sa s Idaciom v naplnenej injekčnej striekačke

Krok 1 Príprava na podanie injekcie

Každá škatuľka Idacia v naplnenej injekčnej striekačke obsahuje dve alebo šesť injekčných striekačiek.

1.1. Pripravte si čistú rovnú plochu, ako napríklad stôl alebo iná pracovná plocha, na dôkladne osvetlenom mieste.

1.2. Taktiež budete potrebovať (obrázok A):

 • alkoholom napustený tampón (je súčasťou balenia)
 • vatový tampón alebo gázu a
 • kontajner na ostrý injekčný odpad.

Kontajner si otvorte, aby bol pripravený na použitie.

1.3. Vyberte škatuľku z chladničky (obrázok B).

1.4. Na bočnej strane škatuľky skontrolujte dátum exspirácie (obrázok B).

Upozornenie: Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

1.5. Varovanie: Injekčnú stiekačku nevyberajte uchopením za piest alebo za kryt ihly. Takéto zaobchádzanie by mohlo injekčnú striekačku poškodiť alebo aktivovať priehľadný bezpečnostný chránič ihly.

Vyberte injekčnú liekovku z originálnej škatuľky:

 • uchopte injekčnú striekačku dvoma prstami v strede priehľadného bezpečnostného chrániča ihly.
 • injekčnú striekačku priamym ťahom nahor vyberte z balenia (obrázok C).

Položte ju na čistý rovný povrch.

1.6. Zvyšnú injekčnú striekačku(-ky) v originálnej škatuľke vložte späť do chladničky (obrázok D). Informácie o tom, ako uchovávať nepoužitú injekčnú striekačku(-ky) si pozrite v časti Informácie o uchovávaní.

1.7. Nechajte injekčnú striekačku 30 minút pri izbovej teplote, aby sa liek zohrial. Injekčné podanie studeného lieku môže bolieť (obrázok E).

Upozornenie: Nezohrievajte injekčnú striekačku žiadnym iným spôsobom ako napríklad v mikrovlnej rúre, horúcej vode alebo na priamom slnečnom svetle.

Upozornenie: Neodstraňujte kryt z ihly kým nechávate liek, aby dosiahol izbovú teplotu.

Krok 2 Umytie rúk

2.1 Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou (obrázok F) a usušte si ich.

Upozornenie: Rukavice nenahradia potrebu umyť si ruky.

Obrázok F

Krok 3 Kontrola injekčnej striekačky

3.1 Skontrolujte injekčnú striekačku, aby ste sa uistili, že:

 • injekčná striekačka, priehľadný bezpečnostný chránič ihly a kryt ihly nie sú prasknuté alebo inak poškodené (obrázok G).
 • kryt ihly je bezpečne nasadený (obrázok H).
 • pružina bezpečnostného chrániča ihly nie je natiahnutá (obrázok I).

Upozornenie: Nepoužívajte injekčnú striekačku, ktorá má viditeľné akékoľvek známky poškodenia.

Ak sú viditeľné známky poškodenia, vyhoďte injekčnú striekačku do kontajtera na ostrý injekčný odpad a kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka alebo lekárnika.

3.2. Skontrolujte roztok, aby ste sa uistili, že:

 • roztok je číry, bezfarebný a bez prítomnosti častíc (obrázok J).

Upozornenie: Nepoužívajte injekčnú striekačku, ak roztok obsahuje častice alebo je zakalený alebo je sfarbený alebo obsahuje vločky.

3.3. Skontrolujte etiketu, aby ste sa uistili, že:

 • názov na injekčnej striekačke je Idacio (obrázok K).
 • neuplynul dátum exspirácie uvedený na injekčnej striekačke (Figure K).

Upozornenie: Nepoužívajte injekčnú striekačku, ak:

 • názov na injekčnej striekačke nie je Idacio.
 • dátum exspirácie uvedený na injekčnej striekačke už uplynul (obrázok K).

V takýchto prípadoch vyhoďte injekčnú striekačku do kontajtera na ostrý injekčný odpad a kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka alebo lekárnika.

Krok 4 Výber miesta vpichu

4.1 Vyberte si miesto vpichu (obrázok L) na:

 • vrchnej časti stehien.
 • bruchu (injekciu podávajte aspoň 5 centimetrov od pupka).

4.2 Pre každé podanie si zvoľte iné miesto (aspoň 2,5 centimetrov od predchádzajúceho miesta vpichu), aby ste tak znížili začervenanie, podráždenie kože alebo iné kožné problémy.

Upozornenie: Nepodávajte injekciu do miesta, ktoré je bolestivé (citlivé), zmodrané, začervenané, zatvrdnuté, zjazvené alebo, kde máte strie.

Upozornenie: Ak máte psoriázu, nepodávajte injekciu do žiadnych postihnutých miest (lézií) alebo začervenaných, zatvrdnutých, vyvýšených alebo šupinatých miest.

Krok 5 Očistenie miesta vpichu

5.1 Potrite kožu v mieste vpichu tampónom napusteným alkoholom (obrázok M).

Upozornenie: Keď očistíte miesto vpichu, nefúkajte na to miesto ani sa ho nedotýkajte.

Krok 6 Podanie injekcie

6.1. Odstráňte kryt z ihly.

 • Vždy držte injekčnú striekačku za priehľadný bezpečnostný chránič ihly.
 • Držte injekčnú striekačku smerom nahor a ťahom nahor stiahnite kryt z ihly (obrázok N).

Na konci ihly môžete vidieť kvapky roztoku.

 • Odhoďte kryt ihly.

Upozornenie: Nedotýkajte sa ihly.

6.2. Prichyťte kožu

 • Držte injekčnú striekačku rovnako ako pero.  
 • Druhou rukou jemne prichyťte kožu (bez stláčania), aby ste nepodali injekciu do svalu (obrázok O).

6.3. Vpichnite ihlu

 • Rýchlym krátkym pohybom vpichnite ihlu do kože pod uhlom medzi 45° a 90° (obrázok P).
 • Po vpichnutí ihly, uvoľnite prichytenú kožu.

6.4. Podanie injekcie

 • Palcom jemne zatlačte piest až úplne do konca (obrázok Q).
 • Ešte raz úplne zatlačte piest, aby bola podaná úplná dávka (obrázok R).
 • Injekčnú striekačku držte pevne pod rovnakým uhlom a nehýbte ňou (obrázok R).

Ihlu z kože po úplnom zatlačení piesta nevyťahujte.

Pomaly uvoľnite svoj palec.

To umožní, aby sa ihla vsunula do priehľadného bezpečnostného chrániča ihly, ktorý ju celú prekryje (obrázok S).

Upozornenie: Obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo na lekárnika, ak:

 • sa vám nepodarí podať plnú dávku alebo
 • sa po podaní nezaktivuje priehľadný bezpečnostný chránič ihly.

Upozornenie: V prípade, že by ste podali iba čiastočnú dávku, injekčnú striekačku opätovne užb nepoužívajte.

Nepokúšajte sa nasadiť kryt na ihlu, aby ste sa na ihle neporanili.

6.5. Jemne pritlačte na kožu vatový tampón alebo gázu, ak máte v mieste vpichu krv alebo roztok (obrázok T).

Krok 7 Likvidácia injekčnej striekačky

7.1. Ihneď po použití vyhoďte použitú injekčnú striekačku do kontajnera na ostrý injekčný odpad (obrázok U).

Upozornenie: Kontajner na ostrý injekčný odpad uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Nevyhadzujte injekčnú striekačku do svojho domáceho odpadu.

Ak nemáte kontajner na ostrý injekčný odpad, môžete použiť domáci kontajner, ktorý:

 • je vyrobený z vysoko odolného plastu,
 • je možné uzatvoriť presne padnúcim vrchnákom rezistentným voči prepichnutiu, ktorý zabráni vypadnutiu ostrých ihiel z kontajnera,
 • stojí rovno a je stabilný počas používania,
 • nepresakuje a
 • je náležite označený, že obsahuje nebezpečný odpad.

7.2. Ak už je kontajner na ostrý injekčný odpad skoro naplnený, musíte ho zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkymi na likvidáciu ostrého injekčného odpadu.

Nerecyklujte použitý kontajner na ostrý injekčný odpad.

Krok 8 Záznam podania injekcie

8.1 Mali by ste si viesť písomný záznam s dátumami a miestami vpichov, čo vám pomôže zapamätať si kedy a kde má byť podaná nasledujúca injekcia (obrázok V).

 

Posledná zmena: 01/03/2022