IBUTABS 400 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/06660-Z1B 2018/01197-Z

Písomná informácia pre používateľa - výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis

Ibutabs 200 mg

Ibutabs 400 mg

filmom obalené tablety

ibuprofén

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 5 dní (u detí a dospievajúcich do 3 dní) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Ibutabs a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibutabs

3.  Ako užívať Ibutabs

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Ibutabs

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ibutabs a na čo sa používa

Ibutabs patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky.

Ibutabs sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti ako je napr.:

 • bolesť pri menštruácii
 • bolesť zubov
 • pooperačná bolesť
 • bolesť po nastrihnutí hrádze a po pôrode

Ibutabs sa tiež používa na symptomatické zmiernenie bolesti hlavy vrátane migrény, pri prechladnutí a stavoch sprevádzaných horúčkou a na zmiernenie bolesti pri poraneniach mäkkých tkanív ako napr. pri podvrtnutí kĺbu alebo pomliaždení pohybového aparátu.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak ste starší ako 12 rokov váš lekár vám môže predpísať Ibutabs na liečbu reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov), osteoartritídy (rozpad chrupavky v kĺboch), alebo iných zápalových či bolestivých stavov kĺbov, rovnako ako pre zápalové a bolestivé stavy mäkkých tkanív, ako sú svaly.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Ibutabs

Neužívajte Ibutabs

 • ak ste alergický na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • ak ste po použití analgetík (liekov proti bolesti) obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky (NSAID) prekonali reakcie z precitlivenosti ako napr. astmatický záchvat, alergickú nádchu alebo žihľavku
 • ak sa u vás vyskytuje zvýšené riziko vzniku krvácania
 • ak máte žalúdočné alebo dvanástnikové vredy alebo sa tieto ťažkosti vyskytujú opakovane
 • ak ste prekonali žalúdočný alebo dvanástnikový vred v spojitosti s liečbou protizápalovými liekmi (NSAID)
 • ak máte ulceróznu kolitídu, Crohnovu chorobu
 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek a/alebo pečene
 • ak máte závažné srdcové zlyhanie
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia

 • Buďte zvlášť opatrný/á, ak trpíte ochorením obličiek alebo pečene, ak máte zlyhávajúce srdce, vysoký krvný tlak, astmu, poruchu tvorby kolagénu, zápalové ochorenie čriev alebo ochorenie známe ako systémový lupus erythematosus, ak máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred alebo iné ochorenie tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), ak máte ochorenie spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo ak ste tehotná.
 • Starší pacienti si musia uvedomiť, že sa u nich vyskytuje zvýšené riziko vzniku vedľajších účinkov. Pre zníženie výskytu vedľajších účinkov sa má používať najnižšia možná účinná dávka. Užívaním vyššej dávky než je odporúčaná, sa riziko vzniku vedľajších účinkov môže zvýšiť.
 • Ak sa u vás objaví opuch tváre, jazyka alebo krku alebo sa opuch objaví na inej časti vášho tela alebo sa objaví žihľavka, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním, prestaňte užívať Ibutabs a okamžite kontaktujte svojho lekára.
 • Tento liek sa neodporúča užívať, ak práve trpíte ovčími kiahňami.
 • Užívanie liekov ako je Ibutabs môže dočasne spôsobiť ťažkosti s otehotnením, a preto ženám, ktoré plánujú otehotnieť sa liečba neodporúča.
 • U dehydratovaných detí a dospievajúcich je riziko poruchy funkcie obličiek.

Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou Ibutabs boli hlásené závažné kožné reakcie. Ak sa u vás vyskytne akákoľvek kožná vyrážka, poškodenie slizníc, pľuzgiere alebo iné prejavy alergie, prestaňte užívať Ibutabs a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, pretože to môžu byť prvé prejavy veľmi závažnej kožnej reakcie. Pozri časť 4.

Protizápalové lieky a lieky proti bolesti ako ibuprofén môžu byť spojené s malým zvýšeným rizikom srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach. Neprekračujte odporúčané dávkovanie ani trvanie liečby.

Predtým, ako začnete užívať Ibutabs, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

-  máte problémy so srdcom vrátane srdcového zlyhania, angínu pektoris (bolesť na hrudi), alebo ak ste mali srdcový infarkt, podstúpili ste operáciu srdca (koronárny bypass), máte ochorenie periférnych artérií (slabá cirkulácia v nohách alebo chodidlách z dôvodu úzkych alebo zablokovaných ciev), alebo akúkoľvek mozgovú príhodu (vrátane malej mozgovej príhody alebo prechodného ischemického záchvatu).

-  máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, alebo niektorý člen vašej rodiny mal srdcové ochorenie alebo mozgovú príhodu, alebo ak ste fajčiar.

Deti a dospievajúci

Ak je u detí od 6 – 12 rokov a dospievajúcich potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

U dehydratovaných detí a dospievajúcich je riziko poruchy funkcie obličiek.

Iné lieky a Ibutabs

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky na liečbu bolesti neužívajte bez toho, aby ste sa najprv neporadili so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek Ibutabs môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený niektorými inými liekmi. Napríklad:

 • liekmi, ktoré sú antikoagulanciami (čo znamená, že zrieďujú krv a zamedzujú vzniku krvným zrazeninám, napr. aspirín/kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín)
 • liekmi, ktoré znižujú vysoký krvný tlak (inhibítory ACE, ako je kaptopril, betablokátory, ako sú lieky obsahujúce atenolol, antagonisty receptora angiotenzínu II, ako je losartan)
 • liekmi na odvodnenie
 • liekmi na liečbu depresie ako napr. lítium a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
 • liekmi, ktoré obsahujú metotrexát (používa sa na liečbu rakoviny alebo ochorení vyvolaných poruchou imunitného systému)
 • antibiotikami aminoglykozidového a chinolónového typu
 • liekmi na liečbu zlyhávajúceho srdca (kardioglykozidy)
 • liekmi s obsahom cyklosporínu (lieky potláčajúce imunitný systém)
 • kortikosteroidmi (lieky s protizápalovým účinkom)
 • inými nesteroidnými protizápalovými liekmi vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2
 • rastlinnými liekmi s obsahom výťažku z Ginkgo biloba
 • liekmi s obsahom mifepristónu (na umelé prerušenie tehotenstva)
 • liekmi s obsahom takrolimu (na potlačenie imunitného systému napr. po transplantácii orgánu)
 • liekmi s obsahom zidovudínu na liečbu ľudí pozitívnych na HIV.

Niektoré iné lieky môžu tiež ovplyvňovať liečbu liekom Ibutabs alebo ňou byť ovplyvňované. Pred užitím Ibutabsu s inými liekmi je preto potrebné požiadať o radu lekára alebo lekárnika.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Ak ste tehotná nesmiete užívať Ibutabs v posledných 3 mesiacoch tehotenstva.

Liečbu počas ktorejkoľvek fázy tehotenstva musí odporučiť lekár.

Dojčenie

Ibuprofén prechádza do materského mlieka, ale vplyv na dojča je nepravdepodobný. Ak počas dojčenia užívate Ibutabs častejšie, kontaktujte svojho lekára.

Plodnosť

Užívanie ibuprofénu môže narušiť plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vedľajším účinkom pri užívaní ibuprofénu môže byť porucha videnia. Tento vedľajší účinok je zriedkavý, avšak pri činnostiach, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť ako je napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov sa má vziať do úvahy.

3. Ako užívať Ibutabs

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka ibuprofénu závisí od vášho veku a vašej telesnej hmotnosti.

Mierne až stredne silná bolesť a stavy sprevádzané horúčkou

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (s hmotnosťou nad 40 kg):

Odporúčaná dávka je 1 – 2 tablety (Ibutabs 200 mg) alebo 1 tableta (Ibutabs 400 mg) 3 – 4-krát denne. Časový odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4 až 6 hodín. V prípade migrenóznej bolesti hlavy sa podávajú 2 tablety (Ibutabs 200 mg) alebo 1 tableta (Ibutabs 400 mg) s časovým odstupom 4 – 6 hodín. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 1 200 mg.

Deti vo veku 6 – 12 rokov (s hmotnosťou nad 20 kg):

Deti vo veku 6 – 9 rokov (20 – 29 kg): 1 tableta (Ibutabs 200 mg) 1 – 3-krát denne s časovým odstupom 4 až 6 hodín. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 600 mg.

Deti vo veku 10 – 12 rokov (30 – 40 kg): 1 tableta (Ibutabs 200 mg) 1 – 4-krát denne s časovým odstupom 4 až 6 hodín. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 800 mg.

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Bolesť pri menštruácii

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (s hmotnosťou nad 40 kg):

Odporúčaná dávka je 1 – 2 tablety (Ibutabs 200 mg) alebo 1 tableta (Ibutabs 400 mg) 1 – 3-krát denne s časovým odstupom 4 – 6 hodín. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 1 200 mg.

Ak ste starší ako 12 rokov váš lekár vám môže predpísať tieto alebo vyššie dávky na liečbu reumatoidnej artritídy, osteoartritídy, alebo iných zápalových či bolestivých stavov kĺbov, rovnako ako pre zápalové a bolestivé stavy mäkkých tkanív, ako sú svaly.

Spôsob podávania

Liek je určený na perorálne (ústami podané) použitie. Ibutabs sa má prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ak užijete viac Ibutabsu, ako máte

Ak ste užili väčšie množstvo lieku Ibutabs ako ste mali, alebo ak deti náhodne užili liek, vždy kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu, aby ste získali informáciu, či liek predstavuje riziko a poradiť sa, čo treba robiť.

Príznaky môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie (môže byť spojené s prítomnosťou krvi), bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, zmätenosť a kmitavý pohyb očí. Pri vysokých dávkach boli hlásené ospalosť, bolesť v hrudi, búšenie srdca, strata vedomia, kŕče (hlavne u detí), slabosť a závraty, krv v moči, pocit chladu v tele a problémy s dýchaním.

Ak zabudnete užiť Ibutabs

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní lieku Ibutabs sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené podľa častosti ich výskytu.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • nutkanie na vracanie, vracanie
 • hnačka, zápcha, plynatosť a porucha trávenia

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • bolesť brucha

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • závrat, bolesť hlavy

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • zápal žalúdka, čierna dechtová stolica, vracanie krvi, peptický vred, prederavenie steny tráviaceho traktu, krvácanie do tráviaceho
 • porucha činnosti pečene, zlyhanie pečene
 • kŕč priedušiek (bronchospazmus), najmä u pacientov s astmou
 • zlyhanie srdca
 • reakcie z precitlivenosti: nešpecifická alergická reakcia, anafylaxia, nezvyčajné reakcie dýchacieho traktu (astma, závažná forma astmy, kŕč priedušiek, dýchavičnosť), vyrážky rôzneho druhu, svrbenie, žihľavka, purpura, angioedém, porucha videnia, opuch

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • tvorba vriedkov v ústach, zhoršenie ochorenie čriev (kolitídy, Crohnovej choroby)
 • ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm), zlyhanie obličiek
 • zníženie počtu krvných doštičiek, neutrofilov, granulocytov (určitý typ bielych krviniek), určité formy málokrvnosti (aplastická anémia, hemolytická anémia)
 • vysoký tlak krvi
 • depresia, zmätenosť
 • kožné bulózne reakcie - výskyt červených škvŕn rozličného tvaru na koži (vrátane toxickej epidermálnej nekrolýzy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a multiformného erytému)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • zápal podžalúdkovej žľazy, žltačka
 • pocit pichania alebo pálenia (parestézia)
 • ospalosť
 • citlivosť na svetlo
 • zápal zrakového nervu (optická neuritída)
 • točenie hlavy a zvonenie v ušiach
 • môže sa vyskytnúť závažná kožná reakcia, známa ako syndróm DRESS. Medzi príznaky DRESS patria: kožná vyrážka, horúčka, opuch lymfatických uzlín a zvýšenie eozinofilov (typ bielych krviniek).
 • červená, šupinatá rozšírená vyrážka s podkožnými hrčkami a pľuzgiermi, ktorá sa vyskytuje najmä v kožných záhyboch, na trupe a horných končatinách, a ktorá je sprevádzaná horúčkou na začiatku liečby (akútna generalizovaná exantematózna pustulóza). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, prestaňte užívať Ibutabs a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pozri tiež časť 2.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ibutabs

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibutabs obsahuje

-  Liečivo je ibuprofén. Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 alebo 400 mg ibuprofénu.

-  Ďalšie zložky sú predželatínovaný škrob, hypromelóza, stearan horečnatý, mikrokryštalická celulóza, laurylsíran sodný, kyselina steárová, oxid kremičitý koloidný bezvodý, hypromelóza, makrogol 4000, polydextróza, farbivo (oxid titaničitý E171).

Ako vyzerá Ibutabs a obsah balenia

Ibutabs 200 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s priemerom 11 mm.

Ibutabs 200 mg je balený do PVC/Al blistrov po 10, 20, 30, 50 tabliet.

Ibutabs 400 mg sú biele podlhovasté obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Rozmery tablety sú: dĺžka 18,0 mm, hrúbka 7,5 mm.

Ibutabs 400 mg je balený do PVC/Al blistrov po 10, 20, 30, 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500 Hämeenlinna, Fínsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2019.