Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07720

Písomná informácia pre používateľa

Hirudoid forte

dermálna masť

Glykózaminoglykán polysulfát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikaTo sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Hirudoid forte a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Hirudoid forte

3. Ako používať Hirudoid forte

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Hirudoid forte

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Hirudoid

forte a na čo sa používa

Hirudoid forte sa používa na miestnu liečbu:

- tupých poranení s hematómami alebo bez hematómov (krvných podliatin),

- povrchových tromboflebitíd (zápalov žíl), ktoré nemožno liečiť kompresívnymi bandážami.

Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Hirudoid

forte

Nepoužívajte Hirudoid forte

- ak ste alergický na glykózaminoglykán polysulfát (mukopolysacharid polysulfát) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte otvorené rany alebo poranenú kožu, na tieto miesta si nesmiete nanášať Hirudoid forte.

Upozornenia a opatrenia Buďte zvlášť opatrný, aby sa Hirudoid forte nedostal do kontaktu s očami alebo sliznicami.

Iné lieky a Hirudoid forte Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hirudoid forte a jedlo a nápoje. Hirudoid forte si môžete aplikovať nezávisle od príjmu potravy.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neboli hlásené žiadne škodlivé účinky pre nenarodené dieťa alebo novorodenca po miestnom použití glykózaminoglykán polysulfátu (mukopolysacharid polysulfátu) u tehotných alebo dojčiacich žien.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Hirudoid forte neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Hirudoid forte obsahuje izopropylalkohol

Z dôvodu obsahu izopropylalkoholu sa môžu vyskytnúť príznaky akútnej otravy alkoholom, a to najmä u detí, po náhodnom perorálnom požití veľkého množstva masti Hirudoid forte.

V takýchto prípadoch vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

3. Ako používať Hirudoid

forte

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika..

Hirudoid forte sa vtiera do kože.

Hirudoid forte sa nanáša na postihnuté miesto 2 až 3-krát denne; v prípade potreby sa môže použiť aj častejšie.

Odporúčaná dávka:

V závislosti od rozsahu postihnutého miesta zvyčajne postačuje prúžok masti dlhý 3 až 5 cm.

V prípade bolestivého zápalu sa masť opatrne nanáša v hrubšej vrstve na postihnutú oblasť a jej okolie sa prekrýva obväzovým materiálom. Na zintenzívnenie liečebného účinku možno Hirudoid forte natrieť aj do vzdialenejšieho okolia postihnutého miesta.

Dĺžka liečby tupých poranení je zvyčajne do 10 dní a povrchových trombóz jeden až dva týždne.

Pri ionoforéze sa masť nanáša pod katódu.

Ak použijete viac Hirudoidu forte ako máte

Pri odporučenom dávkovaní nie je známe predávkovanie masťou Hirudoid forte.

Pri náhodnom perorálnom požití masti Hirudoid forte sa neočakávajú príznaky predávkovania vyvolané liekom.

Ak zabudnete použiť Hirudoid forte

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť miestne reakcie precitlivenosti, ako je sčervenenie kože, ktoré po prerušení liečby rýchlo vymizne.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Hirudoid

forte

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Hirudoid forte obsahuje

– Liečivo je glykózaminoglykán polysulfát. 100 g masti obsahuje 445 mg glykózaminoglykán polysulfátu z chrupky hovädzej priedušnice, čomu zodpovedá 40 000 jednotiek*.

– Ďalšie zložky sú emulgujúci glycerol-monodistearát, stredne nasýtené triacylglyceroly, myristylalkohol, isopropyl-myristát, bentonit, izopropylalkohol, fenoxyethanol, imidomočovina, rozmarínový olej, čistená voda.

*jednotky sú stanovené pomocou metódy aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (APTT)

Ako vyzerá Hirudoid forte a obsah balenia

Hirudoid forte je biela až svetlo béžová masť s vôňou citróna.

Veľkosť balenia: 40 g a 100 g

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Výrobcovia

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.

 

Doplnková informácia pre pacienta

Niekoľko rád, ktorých dodržiavanie podporí liečbu vášho ochorenia žíl.

Vyhýbajte sa nadmernej záťaži organizmu, ktorá podporuje ochorenia žíl. Uvádzame niekoľko príkladov:

- nadmerné požívanie alkoholu a fajčenie,

- nafukujúce jedlá, jedlá podporujúce vznik zápchy,

- nadmerná telesná hmotnosť,

- prehrievanie organizmu pri opaľovaní alebo príliš dlhé pobyty v saune,

- úzke sťahujúce odevy, nepohodlná obuv s vysokými podpätkami.

Pohyb je vždy zdravý! Dlhodobé státie alebo sedenie spôsobuje hromadenie krvi v žilách, a teda preťaženie žilového systému. Snažte sa preto, vždy keď máte vhodnú príležitosť, robiť nasledovné pohybové cvičenia:

- kývajte chodidlami a zohýbajte nohy,

- prešľapujte na mieste,

- zohýbajte prsty na nohách, robte krúživé pohyby chodidlami,

- v sede vyrovnajte dolné končatiny pred sebou a päty položte na dlážku, striedavo priťahujte prsty nôh smerom k telu a ku dlážke.

Prirodzeným tréningom pre cievny systém sú prechádzky, túry a predovšetkým plávanie. Pri každej príležitosti uprednostnite použitie schodov pred výťahom.