GAVISCON DUO EFEKT Perorálna suspenzia sus por (fľ.skl.jantár.+odmerka) 1x300 ml

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/05845-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

500 mg/10 ml + 213 mg/10 ml + 325 mg/10 ml

nátriumalginát, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

3.  Ako užívať Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia a na čo sa používa

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia je kombináciou dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu, ktorý pôsobí dvoma spôsobmi:

 1. neutralizuje nadmerné množstvo žalúdočnej kyseliny, a tým vyvoláva úľavu od bolesti a tráviacich ťažkostí;
 2. vytvára ochrannú vrstvu na povrchu obsahu žalúdka, a tým upokojuje pálivú bolesť na hrudi, čo môže trvať až po dobu 4 hodín.

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia sa používa na liečbu príznakov súvisiacich so žalúdočnou kyselinou pri gastroezofageálnom refluxe, ako je návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka a ústnej dutiny, pálenie záhy a porucha trávenia, ktoré sa môžu vyskytnúť napríklad po jedle alebo počas tehotenstva.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

Neužívajte Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

 • ak ste alergický na nátriumalginát, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek;
 • ak máte poruchu rovnováhy elektrolytov, spôsobujúcu nízku hladinu fosfátov v krvi (hypofosfatémia);
 • ak máte alebo ste niekedy mali závažné ochorenie obličiek alebo srdcové ochorenie, pretože niektoré soli môžu tieto ochorenia nepriaznivo ovplyvňovať (poraďte sa so svojím lekárom o obsahu týchto solí);
 • ak viete, že máte znížené množstvo žalúdočnej kyseliny, pretože tým môže byť účinok tohto lieku znížený.

Tak ako iné antacidá, aj užívanie Gavisconu Duo Efekt Perorálnej suspenzie môže maskovať príznaky iných závažnejších základných ochorení.

Ak príznaky pretrvávajú aj po 7 dňoch, poraďte sa so svojím lekárom.

Deti

Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 12 rokov bez odporúčania lekára.

Existuje riziko zvýšenej hladiny sodíka v krvi (hypernatriémia) u detí, ktoré majú problémy s obličkami alebo, ktoré majú zápal žalúdka alebo čriev (gastroenteritída).

Iné lieky a Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte tento liek v priebehu dvoch hodín po užití iných liekov perorálne (ústami), pretože to môže ovplyvniť ich účinok.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek môžete užívať v tehotenstve, počas dojčenia alebo ak plánujete otehotnieť. Tak ako u všetkých liekov, dĺžka liečby má byť čo najkratšia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

Tento liek obsahuje metylparabén (E218) a propylparabén (E216), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).

Tento liek obsahuje 255,76 mg (11,12 mmol) sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v dávke 20 ml. Maximálna odporúčaná denná dávka tohto lieku (80 ml) obsahuje 1023,04 mg sodíka. To sa rovná 51,15 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých. Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak potrebujete užívať Gaviscon Duo Efekt denne počas predĺženého obdobia, obzvlášť ak vám bola odporúčaná diéta s nízkym obsahom soli (sodíka).

Tento liek obsahuje 260 mg (6,50 mmol) vápnika v dávke 20 ml. Ak máte obličkové kamene alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.

3. Ako užívať Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred použitím dôkladne pretrepte.

Dospelí vrátane starších pacientov a deti vo veku 12 rokov a viac: 10 – 20 ml po jedle a pred spaním, až štyrikrát za deň.

Deti vo veku do 12 rokov: Užívať len na základe odporúčania lekára.

Ak užijete viac Gaviscon Duo Efekt Perorálnej suspenzie, ako máte

Ak užijete príliš veľa tohto lieku, je nepravdepodobné, že vám to uškodí. Môžete sa však cítiť nafúknutý. Ak príznaky neustupujú, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní tak, ako predtým.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte liek užívať a poraďte sa so svojím lekárom. Veľmi zriedkavá (u menej ako 1 z 10 000 osôb) je alergická reakcia na zložky lieku. Príznakmi môžu byť bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie, kožná vyrážka, svrbenie, závrat, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla a ťažkosti s dýchaním.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Gaviscon Duo Efekt Perorálnu suspenziu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Použite do 6 mesiacov od otvorenia.

Pred prvým použitím tohto lieku skontrolujte, či nie je poškodený tesniaci kryt.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia obsahuje

 • Liečivá sú nátriumalginát, hydrogenuhličitan sodný a uhličitan vápenatý. Každých 10 ml suspenzie obsahuje 500 mg nátriumalginátu, 213 mg hydrogenuhličitanu sodného a 325 mg uhličitanu vápenatého.
 • Ďalšie zložky sú karbomér, metylparabén (E218) a propylparabén (E216), sodná soľ sacharínu, mentolová príchuť, hydroxid sodný a čistená voda.

Ako vyzerá Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia a obsah balenia

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia je sivobiela suspenzia s mentolovou vôňou a príchuťou.

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia je dostupný vo fľaškách s objemom 150, 200, 300 alebo 600 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Danson Lane, Hull, HU8 7DS, Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Gaviscon Antizuur - Antireflux/Antiacide - Antireflux/Antisäure – Antireflux
Cyprus Gaviscon Double Action Εναιώρημα
Česká republika Gaviscon Duo Efekt
Grécko Gaviscon Double Action Εναιώρημα
Holandsko Gaviscon Duo suspensie
Írsko Gaviscon Extra Oral Suspension. Sodium alginate 500mg, sodium bicarbonate 213mg, calcium carbonate 325mg
Luxembursko Gaviscon Antiacide - Antireflux
Slovenská republika Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia
Veľká Británia Gaviscon Double Action Liquid

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2020.