Florsalmin spray sol neb (liek.skl.hnedá) 1x25 ml

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2018/01683-TR

 

Písomná informácia pre používateľa

FLORSALMIN spray

roztok pre rozprašovač

tinktúra zo šalvie lekárskej

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do niekoľkých dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je FLORSALMIN spray a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FLORSALMIN spray

3. Ako používať FLORSALMIN spray

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať FLORSALMIN spray

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je FLORSALMIN spray a na čo sa používa

FLORSALMIN spray je zriedený vodno-alkoholový extrakt zo šalvie lekárskej s protizápalovým a protimikrobiálnym účinkom.

Liek sa používa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst. Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FLORSALMIN spray

Nepoužívajte FLORSALMIN spray

- ak ste alergický na tinktúru zo šalvie lekárskej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Liek obsahuje 20 % alkoholu. Neužívajte vnútorne.

Iné lieky a FLORSALMIN spray

Interakcie nie sú známe.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

FLORSALMIN spray je možné v tehotenstve a počas dojčenia používať len ak vám to odporučí lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

FLORSALMIN spray v terapeutických dávkach neovplyvňuje činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.).

3. Ako používať FLORSALMIN spray

Pokiaľ lekár neurčí inak, nastriekajte roztok na zapálenú sliznicu 3- a viackrát denne, do vymiznutia príznakov. Nepoužívajte pred jedlom.

Ak použijete viac lieku FLORSALMIN spray, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete použiť FLORSALMIN spray

Vynechanie dávky môže spôsobiť návrat príznakov ochorenia.

Ak prestanete používať FLORSALMIN spray

Predčasné ukončenie liečby môže spôsobiť návrat príznakov ochorenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V ojedinelých prípadoch sa počas užívania lieku môže dostaviť suchosť alebo pálenie sliznice.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať FLORSALMIN spray

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Liek uchovávajte v suchu pri teplote 10 až 25 oC, chráňte pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo FLORSALMIN spray obsahuje

Liečivo je šalviová tinktúra (1:6,6) 40 g v 100 g lieku.

Pomocné látky sú propylénglykol, sodná soľ sacharínu, aróma do zubnej pasty ZD 00020, čistená voda.

Ako vyzerá FLORSALMIN spray a obsah balenia

FLORSALMIN spray je číra kvapalina žltej až žltohnedej farby, charakteristického zápachu po šalviovej silici, sladkohorkej chuti.

Veľkosť balenia: 25 ml, 45 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2018.