Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06582

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM/ VNÚTORNOM OBALE 
{polypropylénová tuba}

1.  NÁZOV LIEKU

FERRUM METALLICUM

2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK

granuly

2.  LIEČIVÁ

FERRUM METALLICUM

3.  ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento liek obsahuje laktózu.

Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.

4.  LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

granuly 

4 g, cca 80 granúl

5.  SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie. 

6.  ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO  DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.  INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatický liek.

8.  DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.  ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

10.  ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11.  NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

12.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Registračné číslo:

93/0505/94-S

13.  ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.  ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15.  POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

Tu odtrhnite.

Obráťte.

Otočte dávkovač granúl.

16.  INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>

 

EAN kód