Fendrix sus inj (striek.inj.napl.skl. s ihlou) 1x0,5 ml

Písomná informácia pre používateľa

Fendrix injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA) (s adjuvans, adsorbovaná)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete túto očkovaciu látku, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Táto očkovacia látka bola predpísaná iba vám. Nedávajte ju nikomu inému.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Fendrix a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Fendrix
 3. Ako sa Fendrix podáva
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Fendrix
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Fendrix a na čo sa používa

Fendrix je očkovacia látka, ktorá chráni pred hepatitídou B. Používa sa u pacientov s ochorením obličiek:

 • pacienti podstupujúci „hemodialýzu“ – kde sa dialyzačným prístrojom odstraňujú z tela odpadové látky.
 • pacienti, ktorí plánujú podstúpiť „hemodialýzu“ v blízkej budúcnosti. Fendrix je určený pre dospelých a mladých ľudí vo veku od 15 rokov.

Čo je hepatitída B?

Hepatitídu B vyvoláva vírus, ktorý spôsobuje opuch pečene.

 • Príznaky nemusia byť pozorovateľné v priebehu 6 týždňov až 6 mesiacov po infikovaní.
 • Hlavné príznaky ochorenia zahŕňajú mierne príznaky podobné chrípke ako sú bolesť hlavy alebo horúčka, pocit nesmiernej únavy, tmavý moč, bledá stolica, žltá koža alebo oči (žltačka). Tieto alebo iné príznaky môžu znamenať, že osoba by mohla potrebovať nemocničnú liečbu. Väčšina ľudí sa úplne uzdraví.
 • Niektorí ľudia s hepatitídou B nevyzerajú ani sa necítia ako chorí – nemajú žiadne príznaky ochorenia.
 • Vírus sa nachádza v telesných tekutinách ako sú krv, sperma, vaginálne výlučky alebo sliny (slinné výlučky).

Nosiči hepatitídy B

 • Vírus hepatitídy B zostáva v tele niektorých ľudí po celý ich život.
 • To znamená, že môžu stále nakaziť ďalších ľudí a sú známi ako „nosiči“ vírusu.
 • Nosiči vírusu sú náchylnejší na závažné ochorenia pečene, ako je „cirhóza“ alebo rakovina pečene.

Ako Fendrix účinkuje

 • Fendrix pomáha vášmu telu vytvoriť si svoju vlastnú ochranu pred vírusom (protilátky). Tieto protilátky vás budú chrániť pred ochorením.
 • Fendrix obsahuje dve zložky nazývané „MPL“ (netoxický čistený derivát tuku z baktérie) a „fosforečnan hlinitý“. Tieto látky zabezpečia, aby očkovacia látka pôsobila rýchlejšie, lepšie a dlhšie.
 • Ako pri všetkých očkovacích látkach, Fendrix nemôže úplne chrániť všetkých zaočkovaných ľudí.
 • Fendrix vás nemôže chrániť pred ochorením, ak už ste chytili vírus hepatitídy B.
 • Fendrix môže len pomôcť ochrániť vás pred infekciou spôsobenou vírusom hepatitídy B. Nemôže vás chrániť pred inými infekciami, ktoré môžu postihnúť pečeň – aj keď tieto infekcie môžu mať príznaky podobné tým, ktoré spôsobuje vírus hepatitídy B.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Fendrix

Fendrix nesmiete dostať:

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tejto očkovacej látky (uvedených v časti 6). Znaky alergickej reakcie môžu zahŕňať svrbivú kožnú vyrážku, namáhavé dýchanie a opuch tváre alebo jazyka;
 • ak ste niekedy mali alergickú reakciu na akúkoľvek očkovaciu látku proti hepatitíde B;
 • ak máte ťažkú infekciu s vysokou teplotou. Očkovaciu látku možno podať potom, ako sa uzdravíte. Slabá infekcia, ako napríklad nádcha, by nemala byť problémom, ale najskôr sa porozprávajte so svojím lekárom.

Fendrix sa nesmie podať, ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečím istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než dostanete Fendrix.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako dostanete Fendrix, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte akékoľvek známe alergie
 • ak ste mali akékoľvek zdravotné problémy po aplikácii očkovacej látky v minulosti.

Po vpichnutí ihly, alebo dokonca aj pred jej vpichnutím, môže dôjsť k omdletiu (najmä u dospievajúcich). Povedzte preto svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak ste v minulosti vy/vaše dieťa pri očkovaní omdleli.

Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než dostanete Fendrix, ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného (alebo nie ste si istý).

Iné lieky a Fendrix

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

 • Medzi aplikáciou Fendrixu a akoukoľvek ďalšou očkovacou látkou majte pauzu najmenej 2 až 3 týždne.
 • Možno bude potrebné podať Fendrix v rovnakom čase ako injekciu „imunoglobulínov“ proti hepatitíde B. Váš lekár sa uistí, že sú očkovacie látky aplikované do rôznych častí tela.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako dostanete túto očkovaciu látku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete sa cítiť unavený alebo pociťovať bolesť hlavy potom, ako dostanete Fendrix. Ak sa tak stane, buďte zvlášť opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhe akýchkoľvek nástrojov alebo strojov.

3. Ako sa Fendrix podáva

Ako sa očkovacia látka podáva

Lekár alebo zdravotná sestra vám podajú Fendrix ako injekciu do svalu. Obvykle do hornej časti ramena.

Koľko dávok sa podáva

 • Dostanete sériu 4 injekcií
 • Injekcie budú podané v priebehu 6 mesiacov:
  • Prvá injekcia  – v dohodnutom termíne s vaším lekárom
  • Druhá injekcia  – 1 mesiac po prvej injekcii
  • Tretia injekcia  – 2 mesiace po prvej injekcii
  • Štvrtá injekcia  – 6 mesiacov po prvej injekcii 
 • Lekár alebo zdravotná sestra vám povie, kedy sa máte dostaviť na ďalšie injekcie. 
 • Keď ste dostali prvú injekciu Fendrixu, je potrebné, aby ďalšie injekcie boli tiež Fendrix (nie iný druh očkovacej látky proti hepatitíde B).

Váš lekár vám povie, či budete v budúcnosti potrebovať nejaké injekcie navyše alebo posilňujúce injekcie. Fendrix sa tiež môže použiť ako posilňujúca dávka po sérii očkovania s odlišnými typmi očkovacích látok proti hepatitíde B.

Ak vynecháte dávku

 • Ak vynecháte injekciu, porozprávajte sa so svojím lekárom a dohodnite si ďalšiu návštevu.
 • Uistite sa, že ste ukončili kompletnú očkovaciu schému, ktorá pozostáva zo štyroch injekcií. Ak sa tak nestalo, je možné, že nebudete plne chránený pred týmto ochorením.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri tejto očkovacej látke sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky. Ich frekvencia je definovaná použitím nižšie uvedeného pravidla:

Veľmi časté (tieto sa môžu vyskytnúť u viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky)

  • bolesť hlavy
  • pocit únavy
  • bolesť alebo nepohodlie v mieste podania injekcie.

Časté (tieto sa môžu vyskytnúť až u 1 na 10 dávok očkovacej látky)

  • začervenanie alebo opuch v mieste podania injekcie
  • horúčka
  • žalúdočné a tráviace ťažkosti.

Menej časté (tieto sa môžu vyskytnúť až u 1 na 100 dávok očkovacej látky)

  • triaška
  • červená, vydutá kožná vyrážka
  • ďalšie reakcie v mieste podania injekcie.

Zriedkavé (tieto sa môžu vyskytnúť až u 1 na 1000 dávok očkovacej látky)

  • alergia
  • návaly horúčavy
  • závrat
  • pocit smädu
  • pocit nervozity
  • vírusová infekcia
  • bolesť chrbta, opuch Vašich šliach.

Okrem toho, nasledujúce vedľajšie účinky sa tiež hlásili s inými očkovacími látkami proti hepatitíde B.

Veľmi zriedkavé (tieto sa môžu vyskytnúť až u 1 na 10 000 dávok očkovacej látky)

  • záchvaty
  • mdloba
  • problémy s nervami Vašich očí (optická neuritída)
  • skleróza multiplex
  • strata citlivosti alebo problémy s pohybmi niektorých častí Vášho tela
  • ťažká bolesť hlavy so stuhnutým krkom
  • znížená citlivosť alebo slabosť rúk a nôh (neuropatia), zápal nervov (neuritída), slabosť a paralýza končatín a často postupujúca na hrudník a tvár (Guillainov-Barrého syndróm), opuch alebo zápal mozgu (encefalitída, encefalopatia).
  • alergické reakcie vrátane anafylaktoidných reakcií. Môžu to byť miestne alebo rozšírené kožné vyrážky, ktoré môžu byť svrbivé alebo pľuzgierovité, opuch očí a tváre, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly pokles krvného tlaku a strata vedomia. Takéto reakcie sa zvyčajne objavia skôr, ako opustíte ordináciu lekára. V každom prípade však musíte vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Fendrix

 • Uchovávajte túto očkovaciu látku mimo dohľadu a dosahu detí. 
 • Nepoužívajte túto očkovaciu látku po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 • Uchovávajte v chladničke (2° C - 8 °C).
 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 • Neuchovávajte v mrazničke. Zmrznutie očkovaciu látku zničí. 
 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Fendrix obsahuje

 • Liečivo v 1 dávke (0,5 ml) Fendrixu je:

Povrchový antigén hepatitídy B1,2,3  20 mikrogramov

1posilnený pomocou AS04C obsahujúci:

- 3-O-desacyl-4´-monofosforyl-lipid A (MPL)2  50 mikrogramov

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (celkovo 0,5 miligramu Al3+)

3pripravený na kultúrach kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae) technológiou rekombinantnej DNA.

 • Ďalšie zložky vo Fendrixe sú: chlorid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Fendrix a obsah balenia

 • Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. 
 • Fendrix je biela, mliečna suspenzia dodávaná v sklenenej, naplnenej injekčnej striekačke (0,5 ml).
 • Fendrix sa dodáva v balení po 1 ks (s oddelenou ihlou alebo bez nej) a v balení po 10 ks bez ihiel. 
 • Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart Belgicko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00
Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel. +370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com
България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Тел. + 359 2 953 10 34
Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 10 85 52 00
Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 2 22 00 11 11
cz.info@gsk.com
Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36-1-2255300
Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com
Malta
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd
Tel: + 356 21 238131

 

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0)89 360448701
produkt.info@gsk.com
Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)30 69 38 100
nlinfo@gsk.com
Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: +372 667 6900
estonia@gsk.com
Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
firmapost@gsk.no
Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E.
Tηλ: + 30 210 68 82 100
Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH.
Tel: + 43 1 970 75-0
at.info@gsk.com
España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 902 202 700
es-ci@gsk.com
Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22) 576 9000
France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44
diam@gsk.com
Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel.: + 385 (0)1 6051999
Portugal
Smith Kline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com
România
GlaxoSmithKline (GSK) SRL
Tel: +40 (0)21 3028 208
Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd
Tel: + 353 (0)1 495 5000
Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com
Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel:+ 39 04 59 21 81 11
Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com
Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 39 70 00
gskcyprus@gsk.com
Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com
Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com
United Kingdom
GlaxoSmithKline UK
Tel: +44 (0)800 221 441
customercontactuk@gsk.com

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Počas uchovávania sa môže vytvoriť jemný biely sediment a číry bezfarebný supernatant.

Pred podaním sa očkovacia látka má dôkladne pretrepať, aby vznikla mierne opalescentná, biela suspenzia.

Pred resuspendovaním a po resuspendovaní sa očkovacia látka má opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vzhľadu očkovacej látky, očkovacia látka sa nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Fendrix sa nesmie podávať jedincom s precitlivenosťou na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Fendrix sa nesmie podávať jedincom s precitlivenosťou po predchádzajúcej aplikácii iných očkovacích látok proti hepatitíde B.

Fendrix sa nesmie podávať jedincom trpiacim ťažkým akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť slabej infekcie, ako je nádcha, sa nepovažuje za kontraindikáciu imunizácie.

Fendrix sa má aplikovať intramuskulárne do oblasti deltového svalu.

Keďže intramuskulárne podanie do gluteálneho svalu môže viesť k suboptimálnej odpovedi na očkovaciu látku, tento spôsob podávania sa nemá používať.

Fendrix sa za žiadnych okolností nesmie podávať intradermálne alebo intravenózne.

Vzhľadom k tomu, že pacienti pred hemodialýzou a hemodialyzovaní pacienti sú obzvlášť vystavení HBV a hrozí im väčšie riziko, že sa stanú chronicky nakazenými, má sa zvážiť preventívny prístup, t.j. podanie posilňovacej dávky na zaistenie ochrannej hladiny protilátok podľa definovaných národných odporúčaní a smerníc.

Pre prípad anafylaktickej reakcie, zriedkavo sa vyskytujúcej po aplikácii očkovacej látky, musí byť vždy k okamžitej dispozícii zodpovedajúca medicínska liečba.

 

Posledná zmena: 24/11/2017