Dysport 500 U plv ino (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2019/02891-ZME, 2019/03325-ZME
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/01456-ZP

Písomná informácia pre používateľa

Dysport 500 U

prášok na injekčný roztok

Botulotoxín typu A – hemaglutinínový komplex

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.  

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je Dysport 500 U a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dysport 500 U

3.  Ako používať Dysport 500 U

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Dysport 500 U

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Dysport 500 U a na čo sa používa

Dysport 500 U je toxín produkovaný baktériou Clostridium botulinum. Toxín pôsobí tak, že zastavuje sťahovanie svalov. Toxín zamedzuje uvoľnenie chemickej látky medzi nervom a svalom, ktoré za normálnych okolností spôsobí sťahovanie svalov. Toto pomáha znižovať nezvyčajné svalové sťahy známe ako spazmy.

Dysport 500 U sa používa u dospelých na liečbu svalového spazmu (mimovoľné stiahnutie svalstva)

 • okolo očí (blefarospazmus)
 • na tvári (hemifaciálny spazmus)
 • v oblasti krku a ramien (spastická torticollis)
 • hyperfunkčnej línie na tvári
 • horných končatín
 • členkového kĺbu (mimovoľný svalový spazmus nohy, ktorý môže spôsobiť poškodenie funkcie nohy) u dospelých po mozgovej príhode alebo po traumatickom poškodení mozgu

Dysport 500 U sa používa na liečbu nadmerného potenia v podpazuší u dospelých (ťažká primárna axillárna hyperhidróza rezistentná na konzervatívnu liečbu).

U detí s detskou mozgovou obrnou od dvoch rokov sa Dysport 500 U používa:

 • na liečbu spazmov dolných končatín na zlepšenie ich chôdze.
 • na liečbu spazmov horných končatín.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dysport 500 U

Nepoužívajte Dysport 500 U

-  ak ste alergický na Botulotoxín typ A alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Dysport 500 U, obráťte sa na svojho lekára.

Existuje zvýšené riziko pri používaní Dysportu 500 U za ktorýchkoľvek z následujúcich okolností.

Informujte svojho lekára, ak:

-  máte problémy s prehĺtaním,

-  máte alebo ste mali bronchitídu, zápal pľúc alebo problémy s dýchaním,

-  mali ste v minulosti alergickú reakciu na botulotoxín,

-  máte také problémy alebo ochorenie, ktoré ovplyvňujú vaše svaly, napr. myasténia gravis (chorobná svalová slabosť),

-  ľahko krvácate,

-  máte infekciu v plánovanom mieste injekcie alebo pokiaľ je toto miesto opuchnuté.

Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, ak pocítite po injekcii lieku Dysport 500 U problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním.

Buďte obzvlášť opatrný, ak ste liečený na svalové spazmy dolných končatín (spasticitu členkového kĺbu). Dospelí a najmä starší ľudia môžu mať zvýšené riziko pádu.

Deti

Na liečbu spasticity dolných končatín u detí s mozgovou obrnou, Dysport 500 U sa má použiť len u detí starších ako 2 roky.

Iné lieky a Dysport 500 U

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte lekára, ak užívate aminoglykozidové antibiotiká obzvlášť antibiotiká (lieky proti infekcii) alebo lieky uvoľňujúce svaly (baklofén, dantrolén, tizanidín, chlórzoxazón, cyklobenzaprín a metaxalón). Niektoré lieky môžu zvýšiť účinok lieku Dysport 500 U.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, praďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Použitie Dysportu 500 U u tehotných žien sa neodporúča, pokiaľ to nie je skutočne potrebné.

Použitie Dysportu 500 U u dojčiacich žien sa neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dysport 500 U môže spôsobiť svalovú slabosť alebo poruchy zraku.

Pokiaľ sa u vás vyskytne svalová slabosť alebo porucha videnia, neriaďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Dysport 500 U obsahuje malé množstvo albumínu získaného z ľudskej krvi. Riziko prenosu vírusovej infekcie po použití ľudskej krvi alebo prípravkov z krvi sa nemôže vylúčiť s absolútnou istotou.

3. Ako používať Dysport 500 U

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lekár vám podá injekciu do miesta, ktoré určí a rozhodne sa, ako často budete liečbu dostávať. Dávka a liečebný interval závisí od ochorenia, na ktoré sa liečite.

Injekčná liekovka Dysportu 500 U sa má použiť len pre vás a pre jedno liečebné sedenie.

Liečba v oblasti očí a liečba v oblasti tváre:

Obvyklá počiatočná dávka je 40 jednotiek na jednej strane. Dávka môže byť zvýšená na 80, prípadne až na 120 jednotiek na jednej strane. Dávka sa rozdelí do niekoľkých predtým zvolených miest. Maximálna podaná dávka nesmie prekročiť 120 jednotiek. Začiatok zlepšenia možno očakávať v priebehu 2- 4 dní s maximom v priebehu dvoch týždňov. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 12 týždňov, ale nie častejšie.

Liečba v oblasti krku a ramena:

Obvyklá dávka je 500 jednotiek rozdelených medzi 2- 3 najviac postihnutých svalov. U starších pacientov alebo pacientov s menšou hmotnosťou možno podať nižšiu dávku. Maximálna podaná dávka nesmie presiahnuť 1 000 jednotiek. Zlepšenie možno očakávať v priebehu jedného týždňa. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 12 týždňov.

Liečba v oblasti horných končatín:

Obvyklá dávka je od 500 do 1 000 jednotiek a rozdelí sa medzi postihnuté svaly. Táto dávka nesmie byť prekročená okrem prípadu aplikácie injekcie aj do ramenného svalu, kedy je možné dávku zvýšiť na 1 500 U. Zlepšenie možno očakávať v priebehu jedného týždňa. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 16 týždňov, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.

Liečba nadmerného potenia:

Obvyklá dávka je 100 jednotiek na jedno podpazušie. Dávka sa rozdelí do 10 predtým zvolených miest. Dávku možno zvýšiť až na 200 jednotiek. Maximálna dávka nesmie prekročiť 200 jednotiek na jedno podpazušie. Maximálne zlepšenie možno očakávať v druhom týždni po liečbe. Liečba sa opakuje podľa potreby, približne každých 48 týždňov, ale nie častejšie než každých 12 týždňov.

Liečba spasticity dolných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Deti od 2 rokov: O dávke rozhodne váš lekár. Injekcia Dysportu je podaná do postihnutých svalov dolných končatín. Dávka nesmie byť vyššia ako 1 000 jednotiek alebo 30 U/kg pri jednom ošetrení. Váš lekár bude opakovať liečbu približne každých 16-22 týždňov alebo podľa potreby, ale nie častejšie ako každých 12 týždňov.

Liečba spasticity horných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Deti od 2 rokov: O dávke rozhodne váš lekár. Injekcia Dysportu je podaná do postihnutých svalov horných končatín. Pri podaní do jednej hornej končatiny nesmie byť dávka vyššia ako 640 jednotiek alebo 16 U/kg pri jednom ošetrení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Pri podaní do oboch horných končatín nesmie byť dávka vyššia ako 840 jednotiek alebo 21 U/kg pri jednom ošetrení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Vaše svalové kŕče by sa mali za normálnych okolností zlepšovať počas týždňov po liečbe a toto zlepšenie môže trvať až 34 týždňov. Váš lekár bude opakovať liečbu približne každých 16-28 týždňov alebo podľa potreby, ale nie častejšie ako každých 16 týždňov.

Liečba spasticity horných a dolných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Ak je potrebná liečba horných aj dolných končatín súčasne, o dávke Dysportu, ktorá má byť podaná do každej končatiny, rozhodne váš lekár, celková dávka nesmie byť vyššia ako 1 000 jednotiek alebo 30 U/kg pri jednom ošetrení, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Váš lekár nesmie opakovať liečbu horných a dolných končatín skôr ako 12-16 týždňov po predošlej liečbe.

Liečba spasticity dolných končatín u dospelých:

Obvyklá dávka lieku Dysport 500 je 1 500 jednotiek a nemá sa prekročiť. Lekár môže rozdeliť množstvo medzi postihnuté svaly na nohe. Injekcie sa obvykle podávajú približne každých 12 až 16 týždňov.

Liečba spasticity hornej a dolnej končatiny u dospelých:

Ak potrebujete injekcie do ruky aj nohy počas jedného ošetrenia, váš lekár môže rozdeliť dávku medzi vašu ruku a nohu, ale celková dávka nesmie presiahnuť 1 500 jednotiek.

Liečba hyperfunkčných línií na tvári:

Na liečbu hyperfunkčných línií na tvári sa odporúča použiť elektromyografiu s cieľom získať maximálny terapeutický efekt pri minimálnej možnej použitej dávke lieku.

Dávku musí stanoviť lekár na základe svalovej sily a svalovej kinetiky pacienta.

Aplikácia sa vykonáva intramuskulárne do svalu súvisiaceho s hyperfunkčnou líniou, a to injekčnou striekačkou s inzulínovou ihlou 30 ½ gauge.

Odlíčte a dezinfikujte pokožku lokálnym antiseptikom v glabelárnej oblasti.

Intramuskulárnu injekciu treba aplikovať do pokožky pod pravým uhlom pri použití sterilných ihiel veľkosti 29 – 30 G (gauge).

Odporúčaná dávka 50 jednotiek Dysportu 500 U sa musí rozdeliť do 5 injekčných miest.

10 jednotiek je nutné intramuskulárne aplikovať do každého z piatich miest: 2 injekcie do zvrašťovača obočia (corrugator supercilii) v 5 mm rozmedzí a jedna injekcia do štíhleho svalu (musculus procerus) blízko nazálno frontálneho oblúka.

Najvnútornejší bod, corrugator, sa nachádza 8 mm od procerus a 8 mm od vrchnej strany očnice. Pacient by mal pravidelne zmršťovať čelo, aby sa tieto body dali lepšie určiť.

Aby nedošlo k ptóze, je nutné vyhnúť sa injekciám do oblasti levator palpebrae superoris. Vpichy do laterálneho corrugatora musia byť vykonané aspoň 1cm nad oblasťou nadočnicovej kosti.

Injekcie sa musia opakovať približne každých 16 týždňov. Prestávka medzi injekciami nemá byť menej ako 3 mesiace.

Vejáriky vrások: 30 - 45 jednotiek na každej strane, rozmiestnených do troch bodov od 10 do 15 jednotiek v úrovni očného kútika a 1 cm laterálne k laterálnej stene orbity. Ďalší bod leží 1,5 cm pod vyššie uvedeným bodom a mierne mediálne od prvého aplikačného miesta.

Aby sa dosiahol lepší výsledok liečby, môže sa aplikačné miesto jemne masírovať, silnejšie vonkajším smerom. Je možné pridať aplikačné miesta, je však treba mať na pamäti, že účinok toxínu sa obvykle rozšíri v oblasti 1 cm od injekčného miesta. Táto injekcia môže spôsobiť diplopiu, ektropium a asymetrický úsmev z poškodenia hornej časti m. zygomaticus.

Horizontálne línie v oblasti čela: aplikuje sa 30 - 45 jednotiek pre parciálnu liečbu a 60 - 80 jednotiek pre úplnú paralýzu. Zdanlivá čiara sa vedie horizontálne cez čelo medzi obočím a vlasovou čiarou. Do každého bodu sa aplikuje 6 jednotiek. Počiatočná čiara môže začínať na vertikálnej čiare prechádzajúcej cez každú pupilu. Medzi tieto dve miesta sa aplikujú dve ďalšie injekcie s rovnakými dávkami, takže celkom sa liek podá na tejto horizontálnej čiare do štyroch rovnako vzdialených miest. Miesta aplikácie sa pevne masírujú.

Pevne masírujte nasledujúce miesta; krk (platyzma) 90 - 180 jednotiek celkom na oboch stranách. Vyššie dávky môžu spôsobiť dysfágiu alebo slabosť krčných svalov z pôsobenia toxínu na svalovú skupinu v blízkosti miesta aplikácie.

Poučte pacienta, aby vyvolal kontrakciu platyzmy, čím sa zreteľne ukážu pruhy platyzmy.

Celková dávka 45 jednotiek sa aplikuje do 3 miest (15 jednotiek do každého miesta). Normálne sa liek aplikuje pri každej návšteve do 2 - 4 oblastí, celkom teda 90 - 180 jednotiek. Horizontálne línie sa liečia podaním 60 - 90 jednotiek pozdĺž línií vo vzdialenostiach 2-3 cm.

Línie v hornej oblasti pery – aplikuje sa 6 - 27 jednotiek, 3 - 6 jednotiek na líniu. Začína sa s nižšou dávkou a povrchnejšie, aby sa neohrozila činnosť úst. Sulcus nasolabialis – 6 U - 10 jednotiek na každej strane za EMG lokalizácie m. levator labii superioris a nosného krídla. Oblasť brady – 15 - 30 jednotiek. Injekcie v tejto oblasti môžu ľahko viesť k poškodeniu funkcie úst. Použite nižšiu počiatočnú dávku. Stupňujte oslabovanie ďalšími aplikáciami pri opakovaných návštevách. Účinok začína obvykle za 4-72 hodín po podaní a trvá 4-6 mesiacov.

Ak použijete viac Dysportu 500 U, ako máte

Pokiaľ dostanete viac Dysportu 500 U, ako potrebujete, môže dôjsť k slabosti iných svalov, skôr ako boli injikované. Nemusí k tomu dôjsť bezprostredne. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete použiť Dysport 500 U

Pokiaľ zmeškáte injekciu, nestane se nič iného len, že sa svalové spazmy možu vrátiť. Vyhľadajte svojho lekára a on rozhodne, kedy je potrebná dalšia injekcia.

Ak prestanete používať Dysport 500 U

Vaše svalové pohyby sa vrátia do stavu pred liečbou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite kontaktujte svojho lekára:

 • ak pocítite po injekcii Dysportu 500 U problémy s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním
 • ak budete mať ťažkosti s dýchaním sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a /alebo hrdla, začervenanie kože alebo svrbivé vyrážky (žihľavku). Môže to znamenať, že máte alergickú reakciu na Dysport 500U.

Frekvencia vedľajších účinkov je rozdelená do nasledovných skupín:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Niektoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať u každého pacienta liečeného Dysportom, zatiaľ čo iné nežiaduce účinky môžu závisieť od stavu, ktorý je liečený. Uistite sa, že ste si prečítali všetky časti, ktoré sa na vás vzťahujú.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené všetkými indikáciami:

Príležitostne bola hlásená precitlivenosť.

Nežiaduce účinky vyplývajúce z distribúcie účinkov toxínu na miesta vzdialené od miesta podania injekcie boli hlásené veľmi zriedkavo (nadmerná svalová slabosť, poruchy prehĺtania, zápal pľúc v dôsledku vdýchnutia cudzej látky (aspiračná pneumónia), ktorý môže byť smrteľný).

Časté: celková slabosť, únava, chrípke podobné ochorenia, začervenanie, svrbenie alebo bolesť/modrina v mieste vpichu injekcie

Menej časté: svrbenie

Zriedkavé: vyrážky, náhla silná bolesť a slabosť v ramene a v ruke (neuralgická amyotrofia)

Nežiaduce účinky špecifické pre jednotlivé indikácie:

Injekcie do oblasti horných končatín u dospelých:

Boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté: reakcie v mieste vpichu ( napr. bolesť, začervenanie, opuch, atď), strata sily a slabosť, únava, chrípke podobné ochorenia, svalová slabosť, kostrová a svalová bolesť, bolesť v rukách a prstoch

Menej časté: dysfágia (problémy s prehĺtaním)

Injekcie do oblasti dolných končatín u dospelých:

Časté: pád, svalová slabosť v nohách, bolesť svalov, problémy s prehĺtaním, slabosť, únava, chrípke podobné ochorenia, reakcie v mieste vpichu (bolesť, podliatina, vyrážka, svrbenie).

Injekcie do oblasti dolných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity.

Časté: svalová bolesť, svalová slabosť, inkontinencia moču, chrípke podobné ochorenia, reakcie v mieste vpichu (bolesť, začervenanie, modriny), poruchy chôdze, únava, pád.

Menej časté: strata sily a slabosť

Injekcie do oblasti horných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Časté: svalová slabosť, svalová bolesť, chrípke podobné ochorenia, únava, reakcie v mieste vpichu (svrbenie kože, modriny, bolesť, opuch a vyrážka), kožná vyrážka

Menej časté: strata sily a slabosť

Injekcie do oblasti horných a dolných končatín u detí s detskou mozgovou obrnou:

Neexistujú žiadne konkrétne zistenia pri podaní Dysportu pri liečbe horných a dolných končatín súčasne v porovnaní s tými, ktoré sa očakávajú pri liečbe horných alebo dolných končatín, samostatne.

Injekcie do oblasti krku a ramien:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity

Veľmi časté: poruchy prehĺtania, sucho v ústach, svalová slabosť

Časté: poruchy hlasu, dýchavičnosť, bolesť hlavy, závrat, slabosť tvárových svalov, rozmazané videnie, zníženie zrakovej ostrosti, bolesť krku, bolesť kostí a svalov, bolesť rúk a prstov, stuhnutosť kostí a svalov

Menej časté: dvojité videnie, pokles očného viečka, nevoľnosť

Zriedkavé: aspirácia (vdýchnutie cudzieho telesa), strata svalového tkaniva, porucha čeľuste

Porucha prehĺtania je závislá na dávke. Je potrebné dodržiavať miernu diétu do odznenia príznakov.

Injekcie do oblasti očí a tváre:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity

Veľmi časté: pokles viečka

Časté: paréza tvárových svalov, dvojité videnie, suché oko, zvýšené slzenie, edém viečka

Menej časté: paralýza VII. nervu

Zriedkavé: oslabenie oko-hybných svalov, oslabenie dolného viečka s odchýlením (entropia)

Vedľajšie účinky sa môžu objaviť v dôsledku toho, že injekcia Dysportu 500 U dočasne oslabuje iné susedné svalové skupiny.

Injekcie do oblasti podpazušia:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity

Časté: kompenzačné potenie (zvýšené potenie v neliečených oblastiach), dýchavičnosť, bolesť ramena, paže a krku, svalová bolesť ramena a lýtka

Menej časté: závrat, bolesť hlavy, tŕpnutie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách, mimovoľné svalové sťahy očného viečka, nával horúčavy, krvácanie z nosa

Injekcie do oblasti hyperfunkčných línií na tvári:

Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky, obvykle miernej alebo strednej intenzity

Časté: zraková ochabnutosť, edém viečka, zvýšené slzenie, suché oko, svalové trhanie, bolesť hlavy, slabosť priľahlého svalu v oblasti injekcie. Toto môže zvyčajne viesť k zníženiu očného viečka, astenópii (rýchla únava očí) alebo paréze (čiastočné ochrnutie) lícneho svalu alebo poruche zraku.

Menej časté: kožná vyrážka, svrbenie

Zriedkavé: porucha videnia, škvrnité videnie, dvojité videnie, porucha pohyblivostí očí, precitlivenosť, žihľavka

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Dysport 500 U

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neotvorené injekčné liekovky sa musia uchovávať pri teplote medzi 2 oC – 8 oC.

Dysport 500 U sa musí uchovávať v chladničke na pracovisku, kde sa aplikujú injekcie, a nemá sa dávať pacientovi k skladovaniu doma. Dysport 500 U nemá byť zmrazený.

Nariedený roztok sa odporúča použiť ihneď, môže sa však uchovávať 24 hodín v chladničke pri teplote 2 oC – 8 oC.

Bezprostredne po liečbe pacienta má byť akýkoľvek zvyšok Dysportu 500 U (v injekčnej liekovke alebo injekčnej striekačke) inaktivovaný riedeným roztokom chlórnanu (1 % voľného chlóru). Potom sa majú všetky súčasti odstrániť v súlade so štandardnou nemocničnou praxou.

Rozliaty Dysport 500 U sa má utrieť nasávajúcou handrou namočenou v riedenom roztoku chlórnanu.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Dysport 500 U obsahuje

-  Liečivo je Botulotoxín typu A – hemaglutinínový komplex 500 jednotiek (U) suchej substancie.

-  Ďalšie zložky sú roztok ľudského albumínu 20 %, monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Dysport 500 U a obsah balenia

1 alebo 2 injekčné liekovky po 500 jednotkách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francúzsko

Výrobca:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham LL 139 UF

Veľká Británia

Ipsen Manufacturing Ireland Limited

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

Dublin 15

Írsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2020.