Diclac retard tbl plg 100 mg (blis.PP/Al) 1x20 ks

Zmeny v príbalovom letáku
U tohto produktu registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2022/05074-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Diclac retard

100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

sodná soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Diclac retard a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diclac retard
 3. Ako užívať Diclac retard
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Diclac retard
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Diclac retard a na čo sa používa

Čo je Diclac retard

Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard je sodná soľ diklofenaku.

Diclac retard patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Na čo sa používa Diclac retard

Diclac retard možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

 • reumatická bolesť kĺbov (artritída),
 • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
 • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
 • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
 • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Ako Diclac retard účinkuje

Diclac retard zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť, a tiež znižuje horúčku tým, že zabraňuje tvorbe látok (prostaglandínov), ktoré sú zodpovedné za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu alebo horúčky.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Diclac retard účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.

Kontrola počas liečby Diclacom retard

Ak máte preukázané srdcové ochorenie alebo výrazné riziko srdcového ochorenia, váš lekár bude pokračovanie liečby Diclacom retard pravidelne prehodnocovať, najmä ak sa liečite dlhšie ako 4 týždne.

Ak máte zhoršenú funkcie pečene, obličiek alebo krvi, budú vám počas liečby robiť krvné testy na kontrolu funkcie pečene (hladiny aminotransferáz), obličiek (hladiny kreatinínu) alebo krvi (hladiny bielych a červených krviniek a krvných doštičiek). Na základe výsledkov týchto testov môže váš lekár zvážiť nutnosť ukončenia liečby alebo zníženia dávok.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Diclac retard

Ak ste nedávno podstúpili alebo máte podstúpiť operáciu žalúdka alebo črevného traktu, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete Diclac retard, pretože Diclac retard môže niekedy zhoršiť hojenie pooperačných rán v črevách.

Dôsledne dodržujte všetky pokyny vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa líšia od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Diclac retard

 • ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti (napríklad kyselina acetylsalicylová, diklofenak alebo ibuprofén). Takouto reakciou môže byť astma, výtok z nosa, kožné vyrážky alebo opuch tváre, pier, jazyka, hrdla a/alebo končatín (príznaky angioedému), bolesť na hrudi. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom,
 • ak máte vred žalúdka,
 • ak máte alebo ste v minulosti mali vred čreva,
 • ak krvácate alebo máte prederavenú stenu žalúdka alebo čriev, čoho príznakom môže byť krv v stolici alebo čierna stolica,
 • ak ste v minulosti mali po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti krvácanie do žalúdka alebo čriev,
 • ak vám zlyhali obličky alebo pečeň,
 • ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad ak ste prekonali srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass,
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva,
 • ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie).

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Diclac retard.

Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Diclac retard, obráťte sa na svojho lekára, ak

 • fajčíte,
 • máte cukrovku,
 • máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené tuky v krvi (triacylglyceroly).

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky a čo najkratším trvaním liečby.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Diclacu retard

 • ak užívate Diclac retard súbežne s inými protizápalovými liekmi vrátane kyseliny acetylsalicylovej, kortikosteroidov, liekov znižujúcich zrážavosť krvi alebo niektorých liekov na liečbu depresie (pozri časť „Iné lieky a Diclac retard“),
 • ak máte astmu alebo sennú nádchu (sezónnu alergickú nádchu),
 • ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so žalúdkom alebo črevami, napríklad žalúdkový vred, krvácanie alebo čiernu stolicu, alebo ste mali nepríjemné pocity v žalúdku alebo pálenie záhy po užití protizápalových liekov,
 • ak máte zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu),
 • ak máte alebo ste v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo vysoký tlak krvi,
 • ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami,
 • ak môžete byť odvodnený (napríklad pri vracaní, hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku),
 • ak máte opuch dolných častí nôh,
 • ak máte poruchu zrážavosti krvi alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného porfýria.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi pred užitím Diclacu retard.

 • Diclac retard môže oslabiť prejavy infekcie (napríklad bolesť hlavy, horúčku) a môže tak sťažiť zistenie a primeranú liečbu infekcie. Ak sa cítite chorý a navštívite lekára, nezabudnite mu spomenúť, že užívate Diclac retard.
 • Tak ako s inými protizápalovými liekmi, u pacientov liečených Diclacom retard sa môžu vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytnúť závažné alergické kožné reakcie (napríklad kožné vyrážky).

Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú takéto reakcie.

Deti a dospievajúci

Pre množstvo liečiva sa nesmú podávať tablety s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným.

Iné lieky a Diclac retard

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali o užívaní nasledujúcich liekov:

 • lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie),
 • digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom),
 • diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču),
 • inhibítory ACE alebo betablokátory (skupiny liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku a zlyhávania srdca),
 • iné protizápalové lieky, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén,
 • kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu),
 • lieky brániace vzniku krvných zrazenín,
 • lieky používané na liečbu cukrovky (ako napr. metformín), okrem inzulínu,
 • metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo artritídy),
 • cyklosporín, takrolimus (lieky používané hlavne u pacientov po transplantácii),
 • trimetoprim (liek používaný na predchádzanie infekciám močových ciest),
 • chinolónové protibakteriálne liečivá (lieky používané proti infekciám),
 • vorikonazol (liek používaný na liečbu hubových infekcií),
 • fenytoín (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov),
 • rifampicín (antibiotický liek používaný na liečbu bakteriálnych infekcií),
 • kolestipol a cholestyramín (lieky používané na zníženie hladín tukov v krvi).

Lieky ako je Diclac retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mŕtvice. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste mŕtvicu, alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Diclac retard a jedlo a nápoje

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie počas jedla. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.

Starší ľudia

Starší pacienti, predovšetkým chorľaví starší pacienti a pacienti s nízkou telesnou hmotnosťou, môžu byť citlivejší na účinky Diclacu retard ako iní dospelí. Preto majú zvlášť starostlivo dodržiavať pokyny lekára a užívať najmenší počet tabliet, ktorým sa zmiernia prejavy ich ochorenia. U starších pacientov je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Diclac retard, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť vaše nenarodené dieťa alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom u vášho nenarodeného dieťaťa. Môže ovplyvniť náchylnosť vás a vášho dieťaťa ku krvácaniu a spôsobiť, že pôrod bude neskorší alebo dlhší. Počas prvých 6 mesiacov tehotenstva nemáte užívať Diclac retard, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné a ak vám to neodporučí váš lekár. Ak potrebujete liečbu počas tohto obdobia alebo kým sa pokúšate otehotnieť, má sa použiť najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Od 20. týždňa tehotenstva, ak sa užíva Diclac retard dlhšie ako niekoľko dní, môže spôsobiť problémy s  obličkami u vášho nenarodeného dieťaťa, čo môže viesť k nízkej hladine plodovej vody, ktorá obklopuje dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu krvnej cievy (ductus arteriosus) v srdci dieťaťa. Ak potrebujete liečbu dlhšiu ako niekoľko dní, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie sledovanie. 

Upozornite lekára, ak dojčíte. Nedojčite, ak užívate Diclac retard, pretože to môže uškodiť vášmu dieťaťu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania Diclacu retard počas tehotenstva alebo dojčenia.

Diclac retard môže sťažiť otehotnenie. Neužívajte Diclac retard, pokiaľ to nie je nevyhnutné, ak plánujete otehotnieť alebo máte ťažkosti s otehotnením.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Diclac retard ovplyvnil vašu schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce pozornosť.

Diclac retard obsahuje laktózu

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Diclac retard obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Diclac retard

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku a trvanie liečby.

Koľko Diclacu retard užiť

Neužívajte viac ako odporúčanú dávku. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku, ktorá zmierni vašu bolesť, a aby ste neužívali Diclac retard dlhšie, ako je potrebné.

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Diclacu retard máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.

Dospelí

Začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard raz denne .

Kedy a ako užívať Diclac retard

Ak sú prejavy ochorenia najsilnejšie v noci alebo ráno, Diclac retard je najlepšie užívať večer.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Diclac retard sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody alebo inej tekutiny (perorálne použitie). Odporúča sa užívať tablety počas jedla. Tablety nelámte a nehryzte.

Ako dlho užívať Diclac retard

Presne dodržujte pokyny svojho lekára.

Ak užívate Diclac retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte vedľajšími účinkami, ktoré ste si nevšimli.

Ak chcete vedieť, ako dlho užívať Diclac retard, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Diclacu retard, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Diclacu retard, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Diclac retard

Ak zabudnete užiť Diclac retard, užite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, vynechanú dávku neužívajte a užite až ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Diclac retard a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • mierne kŕče a bolestivosť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby Diclacom retard a po ktorých nasleduje krvácanie z konečníka alebo krvavá hnačka zvyčajne do 24 hodín po nástupe bolesti brucha

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • bolesť na hrudi, srdcový infarkt búšenie srdca, srdcové zlyhávanie (s príznakmi ako dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním pri líhaní, opuch chodidiel alebo nôh).

Lieky ako je Diclac retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • precitlivenosť, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, vyrážky, svrbenie, žihľavka, nízky krvný tlak, šok (príznaky alergie, anafylaktických a anafylaktoidných reakcií)
 • náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti na hrudi spojený so sipotom a kašľom (príznaky astmy)
 • vracanie krvi (hemateméza) a/alebo čierna alebo krvavá stolica (príznaky krvácania do žalúdka a čriev)
 • hnačka s krvou
 • čierna stolica (meléna)
 • bolesť žalúdka, nevoľnosť (príznaky zápalu sliznice žalúdka, vredu žalúdka alebo čriev s krvácaním alebo prederavením alebo bez nich)
 • zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu pečene, žltačky)
 • porucha funkcie pečene (zvýšené hodnoty pečeňových testov z krvi)
 • celkový opuch (edém)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • samovoľné krvácanie alebo podliatiny (príznaky trombocytopénie)
 • vysoká horúčka, časté infekcie alebo pretrvávajúca bolesť hrdla (príznaky agranulocytózy)
 • opuch hrdla a tváre (príznaky angioedému)
 • rušivé myšlienky a nálady (príznaky psychotických porúch)
 • zhoršená pamäť
 • záchvaty (príznaky kŕčov)
 • úzkosť
 • meravosť šije, horúčka, vracanie, bolesť hlavy (príznaky aseptického zápalu mozgu)
 • náhla a silná bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, závraty, otupenosť, neschopnosť hovoriť, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre (príznaky srdcovocievnej príhody alebo mŕtvice)
 • problémy so sluchom (príznaky zhoršeného sluchu)
 • vysoký krvný tlak
 • vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky vaskulitídy)
 • náhle ťažkosti s dýchaním spojené s kašľom a horúčkou (príznaky pneumonitídy)
 • hnačka, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie (príznaky zápalu čriev vrátane hemoragického zápalu, ischemického zápalu a zhoršenia vredového zápalu (krvácanie alebo perforácia) a Crohnovej choroby)
 • silná bolesť nad žalúdkom (príznak pankreatitídy)
 • príznaky podobné chrípke, únava, bolesť svalov, zvýšené hodnoty pečeňových testov z krvi (príznaky náhleho zápalu, nekrózy a zlyhania pečene)
 • nevoľnosť, tmavý moč (príznaky zápalu pečene/zlyhania pečene)
 • pľuzgiere (príznak bulóznej dermatitídy)
 • kožné vyrážky a pľuzgiere, vznik pľuzgierov na perách, očiach a ústach, zápal kože sprevádzaný šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky multiformného erytému alebo Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy (Lyellov syndróm) v prípade horúčky)
 • kožné vyrážky sprevádzané šupinatosťou alebo olupovaním (príznaky exfoliatívnej dermatitídy)
 • zvýšená citlivosť pokožky na slnko (príznaky fotosenzitívnej reakcie)
 • purpurové škvrny na koži (príznaky purpury alebo Henochovej-Schönleinovej purpury v prípade alergie)
 • opuch, slabosť alebo nezvyčajné močenie (príznaky akútneho zlyhania obličiek)
 • zvýšené množstvo bielkovín v moči (príznak proteinúrie)
 • opuch tváre alebo brucha, vysoký krvný tlak (príznaky nefrotického syndrómu)
 • zvýšená alebo znížená tvorba moču, ospalosť, zmätenosť, nevoľnosť (príznaky tubulointersticiálnej nefritídy)
 • výrazne znížená tvorba moču (príznaky nekrózy obličkovej papily).

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • hnačka, bolesť brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie (ischemická kolitída)
 • bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciálne závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov povedzte o tom svojmu lekárovi:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, závraty, poruchy rovnováhy (vertigo), nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, poruchy trávenia (príznaky dyspepsie), bolesť brucha, plynatosť, znížená chuť na jedlo, výsledky testov pečeňových funkcií mimo normy (napríklad zvýšené hodnoty aminotransferáz), kožné vyrážky

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • ospalosť (príznak somnolencie), bolesť žalúdka (príznaky gastritídy), poruchy pečene, svrbivá vyrážka (príznaky žihľavky)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • nízky počet červených krviniek (anémia), nízky počet bielych krviniek (leukopénia), strata orientácie, depresia, nespavosť (príznaky insomnie), zlé sny, podráždenosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách (príznaky parestézie), triaška, kŕče, poruchy vnímania chuti, poruchy zraku * (zahmlené videnie, diplopia), šum v ušiach (príznaky tinnitu), zápcha, bolestivé miesta v ústach (príznak stomatitídy), bolestivý, červený a opuchnutý jazyk (príznaky glositídy), poruchy pažeráka, kŕče v hornej časti brucha, najmä po jedle (príznaky črevného ochorenia), svrbivé, červené a páliace vyrážky (príznaky ekzému), sčervenanie kože (príznaky erytému), svrbenie, vypadávanie vlasov (príznaky alopécie), krv v moči (príznaky hematúrie)
  *Poruchy zraku: ak počas liečby Diclacom retard pocítite poruchy zraku, kontaktujte svojho lekára, ktorý zváži očné vyšetrenie, aby sa vylúčili iné príčiny.

Ak užívate Diclac retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, musíte chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte vedľajšími účinkami, ktoré ste si nevšimli.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Diclac retard

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Diclac retard obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ diklofenaku. Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg sodnej soli diklofenaku.
 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, hypromelóza, stearát horečnatý.

Ako vyzerá Diclac retard a obsah balenia

Diclac retard tablety s predĺženým uvoľňovaním sú okrúhle biele mierne vypuklé tablety.

Balenie obsahuje 20 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v PP/Al alebo PVC/Al blistroch.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Výrobca

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2023.