Celaskon tablety 250 mg tbl (fľ.skl.hnedá) 1x30 ks

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2023/00027-TR

Písomná informácia pre používateľa

Celaskon tablety 250 mg

kyselina askorbová

(vitamín C)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Celaskon tablety 250 mg a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celaskon tablety 250 mg
 3. Ako užívať Celaskon tablety 250 mg
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Celaskon tablety 250 mg
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Celaskon tablety 250 mg a na čo sa používa

Celaskon tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v každej tablete. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto sa musí prijímať v potrave.

Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Mierny nedostatok vitamínu C sa prejavuje slabosťou, celkovou únavou a bolesťou, opuchmi ďasien a krvácaním z nosa, závažnejší nedostatok spôsobuje skorbut a anémiu.

Celaskon tablety 250 mg užívajú dospelí a deti na prevenciu alebo liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme. Predovšetkým v období zvýšených nárokov na príjem vitamínu C ako sú rast v detstve, tehotenstvo a dojčenie, namáhavá práca, šport, infekčné choroby, počas rekonvalescencie, u fajčiarov, pri nedostatočnej alebo jednostrannej výžive, najmä u starých ľudí, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách.

V kombinácii s inými antioxidantmi je podávaný na obmedzenie škodlivého vplyvu voľných radikálov (antioxidačné pôsobenie).

Denná potreba kyseliny askorbovej pre dospelých je 100 mg, pri strese organizmu (hojenie rán, infekcia, fajčenie a pod.) je potreba kyseliny askorbovej až niekoľkonásobná.

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Celaskon tablety 250 mg

Neužívajte Celaskon tablety 250 mg

 • ak ste alergický na kyselinu askorbovú (vitamín C) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Celaskon tablety 250 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak:

 • máte poruchu látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),
 • máte oxalátové obličkové (močové) kamene.

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov (najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie vitamínu C znížiť alebo ho celkom vysadiť.

Deti

U detí vo veku od 3 do 6 rokov je vhodnejšie použiť Celaskon tablety 100 mg z dôvodu presnejšieho dávkovania vitamínu C.

Iné lieky a Celaskon tablety 250 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri odporúčanom dávkovaní pri stavoch, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba, nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania lieku Celaskon tablety 250 mg súbežne s voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užívate vitamín C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov (napr. deferoxamín, perorálna antikoncepcia, zásadité liečivá).

Pri súbežnom užívaní vyšších dávok ako 500 mg kyseliny askorbovej s deferoxamínom sa môže objaviť porucha srdcových funkcií.

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť výsledky testov na stanovenie glukózy v moči a testov na prítomnosť krvi v stolici (niekoľko dní pred testami je nutné vitamín C vysadiť).

Celaskon tablety 250 mg a jedlo a nápoje

Celaskon tablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy Celaskon tablety 250 mg prechodne užívať. Kyselina askorbová prechádza do krvi plodu a do ľudského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v tehotenstve môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku (avitaminóza). Z tohto dôvodu neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Celaskon tablety 250 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Celaskon tablety 250 mg obsahuje sacharózu a sodík

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Celaskon tablety 250 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety lieku Celaskon sú dostupné v sile 100 mg a 250 mg kyseliny askorbovej (Celaskon tablety 100 mg, Celaskon tablety 250 mg). Pre dosiahnutie odporúčanej dávky použite vhodnú kombináciu liekov Celaskon tablety 100 mg a Celaskon tablety 250 mg.

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov zvyčajne užívajú na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C v organizme na prechodný čas 200 – 500 mg vitamínu C denne, pri jeho nedostatku 500 – 1000 mg vitamínu C (2 – 4 tablety lieku Celaskon tablety 250 mg) denne.

Deťom vo veku 3 - 6 rokov sa krátkodobo môže podávať 100 – 200 mg vitamínu C denne. Pre odporúčané dávky, ktoré sú nižšie ako 250 mg sú k dispozícii tablety lieku Celaskon tablety 100 mg.

Deťom mladším ako 6 rokov sa Celaskon tablety 250 mg nepodáva.

Pre dobré využitie v organizme je vhodnejšie užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok než celú naraz.

Ak užijete viac Celaskonu tablety 250 mg, ako máte

Pri dávkovaní vyššom ako 4 tablety denne (1000 mg), pri dlhodobejšom užívaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu, môže sa objaviť vyrážka, bolesti hlavy, celková slabosť, nespavosť, hnačka, vylučovanie glukózy močom. Nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.

Veľmi zriedkavo sa môže objaviť hemolytická anémia (chudokrvnosť) spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek), oxalátové obličkové (močové) kamene a obličkové zlyhanie .

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní kyseliny askorbovej (liečivo lieku Celaskon tablety 250 mg) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa častosti výskytu:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nutkanie na vracanie*, vracanie*, hnačka*
 • ekzém***, žihľavka***

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • pocit slabosti*
 • oxalátové, obličkové (močové) kamene**

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**
 • zlyhanie obličiek**
 • astmatický záchvat***

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)
** pri veľmi vysokých dávkach
*** u alergických osôb

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Celaskon tablety 250 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Celaskon tablety 250 mg obsahuje

 • Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C).

Každá tableta obsahuje 250 mg kyseliny askorbovej.

 • Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatinovaný kukuričný škrob, edetan disodný, mastenec, stearyl-fumarát sodný, glykolát sodný, mikrokryštalická celulóza, β-karotén P-WD (E160a).

Ako vyzerá Celaskon tablety 250 mg a obsah balenia

Celaskon tablety 250 mg sú mramorované svetlo-oranžové až béžové ploché tablety s deliacou ryhou o priemere 9 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Transparentná fľaška z hnedého skla, HDPE uzáver s desikantom a poistnou vložkou. Veľkosť balenia: 30, 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2023.