Atorvastatin Actavis 20 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2021/02104-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Atorvastatin Actavis 10 mg

Atorvastatin Actavis 20 mg

Atorvastatin Actavis 40 mg

Atorvastatin Actavis 80 mg

filmom obalené tablety

atorvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Atorvastatin Actavis a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atorvastatin Actavis
 3. Ako užívať Atorvastatin Actavis
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Atorvastatin Actavis
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Atorvastatin Actavis a na čo sa používa

Atorvastatin Actavis patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce hladinu tukov (lipidy).

Atorvastatin Actavis sa používa na zníženie hladiny tukov, známych ako cholesterol a triacylglyceroly v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. Ak máte zvýšené riziko vzniku srdcovej choroby, Atorvastatin Actavis sa tiež môže použiť na zníženie takéhoto rizika dokonca aj vtedy, keď je hladina vášho cholesterolu v norme. Počas liečby musíte pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atorvastatin Actavis Neužívajte Atorvastatin Actavis

 • ak ste alergický na atorvastatín alebo na ktorékoľvek podobné lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny tukov v krvi, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)
 • ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré postihuje pečeň
 • ak ste mali niektoré neobjasnené nezvyčajné hodnoty krvných testov pečeňových funkcií
 • ak ste žena v reprodukčnom (plodnom) veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu
 • ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť
 • ak dojčíte
 • ak pri liečbe hepatitídy typu C používate kombináciu glekaprevir/pibrentasvir

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Atorvastatin Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak máte vážne respiračné (dýchacie) ťažkosti
 • ak používate alebo ste počas posledných 7 dní používali liek s obsahom kyseliny fusidovej (používa sa na liečbu bakteriálnej infekcie) ústami (perorálne) alebo vo forme injekcie. Používanie kyseliny fusidovej v kombinácii s Atorvastatinom Actavis môže viesť k závažným svalovým problémom (rabdomyolýza)
 • ak ste mali v minulosti cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu alebo máte po predchádzajúcich mozgových príhodách v mozgu malé ohraničené ložiská s tekutinou
 • ak máte problémy s obličkami
 • ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)
 • ak ste mali opakované alebo neobjasnené svalové bolesti alebo bodanie vo svaloch, alebo ak sa svalové problémy v minulosti vyskytli u vašich blízkych príbuzných
 • ak ste mali v minulosti svalové problémy počas liečby inými liekmi na zníženie hladiny lipidov (napr. inými ,,statínmi“ alebo ,,fibrátmi“)
 • ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu
 • ak ste v minulosti mali ochorenie pečene
 • ak máte viac ako 70 rokov.

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, váš lekár vám bude musieť urobiť vyšetrenie krvi pred a pravdepodobne aj počas vašej liečby Atorvastatinom Actavis, aby mohol zistiť, či máte riziko vzniku vedľajších svalových účinkov. Je známe, že riziko vedľajších účinkov na svaly, napr. rabdomyolýza, sa zvyšuje pri jeho užívaní s určitými liekmi v rovnakom čase (pozri časť 2. ,,Iné lieky a Atorvastatin Actavis”).

Ak máte svalovú slabosť, ktorá pretrváva, tiež sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Na diagnostikovanie a liečbu tohto ochorenia budú možno potrebné ďalšie testy a lieky.

Ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár pozorne sledovať. Riziko vzniku cukrovky je vyššie, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak.

Iné lieky a Atorvastatin Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu meniť účinok Atorvastatinu Actavis alebo sa ich účinok môže meniť pôsobením Atorvastatinu Actavis. Tento druh vzájomného pôsobenia liekov by mohol spôsobiť zníženie účinnosti jedného alebo oboch týchto liekov. Prípadne by mohol zvýšiť riziko alebo závažnosť vedľajších účinkov vrátane závažného stavu prejavujúceho sa rozpadom svalových vlákien, známeho ako rabdomyolýza, opísaného v časti 4:

 • lieky používané na zmenu spôsobu fungovania vášho imunitného systému, napr. cyklosporín;
 • určité antibiotiká alebo antimykotiká, napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicín;
 • ak potrebujete užiť kyselinu fusidovú na liečbu bakteriálnej infekcie ústami (perorálne), budete musieť dočasne prestať užívať tento liek. Váš lekár vám povie, kedy bude bezpečné začať znova užívať Atorvastatin Actavis. Užívanie Atorvastatinu Actavis s kyselinou fusidovou môže zriedkavo viesť k svalovej slabosti, citlivosti alebo bolesti svalov (rabdomyolýza). Viac informácií o rabdomyolýze pozri v časti 4.
 • ostatné lieky na úpravu hladiny tukov, napr. gemfibrozil, ostatné fibráty, kolestipol;
 • niektoré blokátory vápnikových kanálov používané na liečbu angíny pektoris alebo vysokého tlaku krvi, napr. amlodipín, diltiazem; lieky na úpravu vášho srdcového rytmu, napr. digoxín, verapamil, amiodarón;
 • letermovir, liek, ktorý vám pomáha zabrániť vzniku ochorenia vyvolaného cytomegalovírusom
 • lieky používané na liečbu HIV, napr. efavirenz, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinácia tipranavir/ritonavir, atď.;
 • niektoré lieky používané na liečbu hepatitídy C (žltačka typu C), napr. telaprevir, boceprevir a kombinácia elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir
 • iné lieky, o ktorých je známe, že vzájomne pôsobia s Atorvastatinom Actavis, vrátane ezetimibu (ktorý znižuje cholesterol), warfarínu (ktorý znižuje zrážavosť krvi), perorálnych (ústami užívaných) antikoncepčných prípravkov, stiripentolu (lieku proti kŕčom pri epilepsii), cimetidínu (používaného na pálenie záhy a vredovú chorobu žalúdka), fenazónu (liek proti bolesti), kolchicínu (používaného na liečbu dny) a antacíd (prípravky na tráviace ťažkosti obsahujúce hliník alebo horčík)
 • lieky dostupné bez lekárskeho predpisu: ľubovník bodkovaný.

Atorvastatin Actavis a jedlo, nápoje a alkohol

Pokyny ako užívať Atorvastatin Actavis si pozrite v časti 3. Všimnite si, prosím, nasledovné informácie:

Grapefruitová šťava

Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne, pretože veľké množstvo grapefruitovej šťavy môže zmeniť účinky Atorvastatinu Actavis.

Alkohol

Počas užívania tohto lieku sa vyhýbajte pitiu príliš veľkého množstva alkoholu. Podrobné informácie si pozrite v časti 2. ,,Upozornenia a opatrenia“.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak ste tehotná, alebo ak sa pokúšate otehotnieť.

Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak môžete otehotnieť a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu. Neužívajte Atorvastatin Actavis, ak dojčíte.

Bezpečnosť Atorvastatinu Actavis počas tehotenstva a dojčenia nebola doteraz preukázaná.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek za normálnych okolností neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neveďte však vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo. Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak má tento liek vplyv na vašu schopnosť používať ich.

Atorvastatin Actavis obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) vo filmom obalenej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať Atorvastatin Actavis

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Predtým, ako začnete liečbu, vám lekár predpíše diétu s nízkym obsahom cholesterolu, ktorú budete musieť dodržiavať aj počas liečby Atorvastatinom Actavis.

Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne u dospelých a detí vo veku 10 rokov alebo starších. Túto dávku vám môže lekár v prípade potreby zvyšovať, až kým nedosiahnete množstvo, ktoré potrebujete. Váš lekár vám bude upravovať dávku s odstupom 4 a viac týždňov. Maximálna dávka Atorvastatinu Actavis je 80 mg denne.

Tablety Atorvastatinu Actavis sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Môžu sa užívať kedykoľvek počas dňa, spolu s jedlom alebo bez jedla. Tablety užívajte každý deň v rovnakom čase.

Dĺžku liečby Atorvastatinom Actavis určí váš lekár

Ak si myslíte, že je účinok Atorvastatinu Actavis príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak užijete viac Atorvastatinu Actavis, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet Atorvastatinu Actavis (viac, ako je vaša zvyčajná denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Atorvastatin Actavis

Ak zabudnete užiť dávku, užite až vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Atorvastatin Actavis

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku alebo si želáte ukončiť vašu liečbu, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice.

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

 • Závažná alergická reakcia, ktorá zapríčiňuje opuch tváre, jazyka a hrdla, čo môže spôsobiť veľké ťažkosti pri dýchaní.
 • Závažné ochorenie prejavujúce sa bolestivým olupovaním a opuchom kože, tvorbou pľuzgierov na koži, v ústach, očiach, na pohlavných orgánoch a horúčkou. Kožné vyrážky s ružovo-červenými vriedkami, najmä na dlaniach rúk alebo chodidlách nôh, ktoré môžu vytvárať pľuzgiere.
 • Svalová slabosť, citlivosť, bolesť, natrhnutie svalu alebo červenohnedé sfarbenie moču a najmä, ak sa zároveň necítite dobre alebo máte vysokú teplotu, môže to byť spôsobené nezvyčajným rozpadom svalov (rabdomyolýza). Nezvyčajný rozpad svalov nemusí vždy vymiznúť, dokonca ani vtedy, ak prestanete užívať atorvastatín, a to môže byť život ohrozujúce a viesť k problémom s obličkami.

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • ochorenie nazývané syndróm podobný lupusu (zahŕňa vyrážku, poruchy kĺbov a účinky na krvné bunky)
 • Ak pociťujete ťažkosti prejavujúce sa neočakávaným alebo neobvyklým krvácaním alebo podliatinami, môže to znamenať ochorenie pečene. Poraďte sa so svojím lekárom čo najskôr.

Ostatné možné vedľajšie účinky pri užívaní Atorvastatinu Actavis:

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • zápal nosových ciest, bolesť v hrdle, krvácanie z nosa
 • alergické reakcie
 • zvýšenie hladiny cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokračujte v starostlivom sledovaní hladiny cukru v krvi), zvýšenie hladiny kreatínkinázy v krvi
 • bolesť hlavy
 • pocit na vracanie, zápcha, ,,vetry", tráviace ťažkosti, hnačka
 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta
 • opuch kĺbov, svalové kŕče
 • výsledky krvných testov, ktoré poukazujú na možnosť poruchy pečeňových funkcií.

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb

 • anorexia (nechutenstvo), prírastok na hmotnosti, pokles hladiny cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokračujte v starostlivom sledovaní hladiny cukru v krvi)
 • nočné mory, nespavosť
 • závrat, znížená citlivosť alebo bodanie v prstoch na rukách a nohách, zníženie citlivosti na bolesť alebo dotyk, zmena vnímania chuti, strata pamäti
 • rozmazané videnie
 • zvonenie v ušiach a/alebo v hlave,
 • vracanie, grganie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy spôsobujúci bolesť žalúdka)
 • hepatitída (zápal pečene)
 • vyrážka, kožná vyrážka a svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov
 • bolesť krku, svalová únava
 • únava, celkový pocit nepohodlia, slabosť, bolesť na hrudi, opuch, najmä členkov (edém), zvýšená telesná teplota
 • prítomnosť bielych krviniek v moči.

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • porucha zraku
 • neočakávané krvácanie alebo podliatiny
 • cholestáza (zožltnutie kože a očných bielkov)
 • poškodenia šľachy.

Veľmi zriedkavé môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • alergická reakcia – príznaky môžu zahŕňať náhly sipot a bolesť na hrudi alebo napätie, opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní, kolaps
 • strata sluchu
 • gynekomastia (zväčšenie prsných žliaz u mužov).

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • svalová slabosť, ktorá pretrváva.

Možné vedľajšie účinky hlásené pri užívaní niektorých statínov (lieky rovnakého druhu):

 • sexuálne problémy
 • depresia
 • problémy s dýchaním, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti alebo horúčky
 • cukrovka; je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Atorvastatin Actavis

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Atorvastatin Actavis obsahuje

 • Liečivo je atorvastatín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg, 20 mg, 40 mg alebo 80 mg atorvastatínu (vo forme vápenatej soli atorvastatínu).
 • Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, uhličitan vápenatý, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, laurylsíran sodný, koloidný bezvodý oxid kremičitý, stearát horečnatý, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000.

Ako vyzerá Atorvastatin Actavis a obsah balenia

Atorvastatin Actavis 10 mg: biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, 7 mm filmom obalené tablety. Atorvastatin Actavis 20 mg: biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, 9 mm filmom obalené tablety. Atorvastatin Actavis 40 mg: biele, oválne, obojstranne vypuklé, 8,2 x 17 mm filmom obalené tablety. Atorvastatin Actavis 80 mg: biele, oválne, obojstranne vypuklé, 10 x 19 mm filmom obalené tablety.

Blistre (hliník/hliník): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10x20), 500 pre všetky sily.

Plastové fľaše (HDPE) s poistným patentným viečkom (LDPE): 10, 20, 30, 50, 100, 200 pre všetky sily.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Tento liek je dostupný ako 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg filmom obalené tablety.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Výrobca

Actavis ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

[len pre 10 mg, 20 mg a 40 mg]

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Island Atacor 10, 20, 40 mg a 80 mg
Česká republika Atorvastatin Actavis
Slovenská republika Atorvastatin Actavis 10, 20, 40, 80 mg
Litva Atorvastatin Actavis
Lotyšsko Atorvastatin Actavis
Poľsko Torvalipin
Malta Atacor 10, 20, 40, 80 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2021.