AJATIN PROFARMA TINKTÚRA sol der (fľ.skl.hnedá+mech.rozpraš.) 1x25 ml

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2017/05646-Z1B a 2018/04542-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

AJATIN PROFARMA TINKTÚRA

100 mg/ml dermálny roztok

(benzododecíniumbromid 10% roztok)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa počas 3 dní poranenie nehojí alebo pretrváva alebo sa objavia príznaky infekcie, poraďte sa s lekárom

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ajatin Profarma tinktúra a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ajatin Profarma tinktúru

3. Ako používať Ajatin Profarma tinktúru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ajatin Profarma tinktúru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je AJATIN PROFARMA TINKTÚRA a na čo sa používa

Prípravok je určený na dezinfekciu operačného poľa a bežných poranení povrchu pokožky u všetkých vekových kategórií. U závažných, hlbokých poranení je nevyhnutné poradiť sa s lekárom. Prípravok môžu používať dospelí, deti a dospievajúci.

Ajatin je prípravok, ktorý ničí choroboplodné zárodky, určený na vonkajšie použitie.

Ak sa počas 3 dní poranenie nehojí alebo pretrváva alebo sa objavia príznaky infekcie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AJATIN PROFARMA TINKTÚRU

Nepoužívajte Ajatin Profarma tinktúru

- ak ste alergický (precitlivený) na benzododecinii bromidum, kvartérne amóniové soli alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Prípravok Ajatin Profarma sa nesmie užívať vnútorne.

Pri aplikácii pomocou mechanického rozprašovača sa prípravok nesmie dostať do oka a nesmie sa vdychovať.

Ak v rane dôjde k rozvoju zápalu či infekcie (začervenanie, opuch, bolesť v rane, prítomnosť hnisu), alebo sa objavia celkové príznaky (napr. horúčka, zimnica), vyhľadajte lekára.

V prípade kožného ochorenia sa o používaní lieku poraďte s lekárom.

Pri podráždení pokožky spôsobenom týmto prípravkom je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok iného chemického zloženia.

Farebná zložka prípravku sfarbuje trvale niektoré plastické hmoty a vlákna.

Z pokožky sa prípravok odstraňuje veľmi dobre benzínalkoholom.

Deti a dospievajúci

Liek môžu používať dospelí, deti a dospievajúci.

Iné lieky a Ajatin Profarma tinktúra

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.,

Interakcia s celkovou liečbou je nepravdepodobná, pretože absorpcia benzododecíniumbromidu nasledujúca po kožnej aplikácii Ajatin Profarma tinktúry je veľmi nízka.

Účinky prípravku Ajatin Profarma tinktúra a iných súčasne používaných prípravkov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Mydlá (alkálie) rušia dezinfekčný účinok. Nie je vhodná kombinácia Ajatinu so silne oxidujúcimi látkami (Peroxid vodíka).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Prípravok sa môže používať v gravidite i počas dojčenia a môžu ho používať ženy vo fertilnom veku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ajatin Profarma tinktúra nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať AJATIN PROFARMA TINKTÚRU

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Dôkladne potrite pokožku úplne presiaknutým tampónom, potom treba počkať kým dermálny roztok zaschne. U balení opatrených mechanickým rozprašovačom sa prípravok aplikuje vo vzdialenosti 10 cm od miesta určeného na dezinfekciu. Pred prvým použitím prípravku niekoľkokrát stlačte mechanický rozprašovač, kým nie je rozprašovanie roztoku rovnomerné.

Použitie u detí a dospievajúcich

Prípravok má rovnaké použitie u detí a dospievajúcich ako u dospelých.

Ak použijete viac Ajatin Profarma tinktúru ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prípravok sa obvykle dobre znáša, iba výnimočne u precitlivených osôb alebo po opakovanom použití sa môžu na koži objaviť vyrážky rôzneho charakteru a intenzity.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať AJATIN PROFARMA TINKTÚRU

Uchovávajte v dobre uzavretom pôvodnom obale pri teplote do 25 oC. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Skladujte hrdlom hore.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, prípadne i na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ajatin Profarma tinktúra obsahuje

- Liečivo je 10% roztok benzododecíniumbromidu .

- Ďalšie zložky sú etanol denaturovaný tymolom, čistená voda, citrónová žltá

Ako vyzerá Ajatin Profarma tinktúra a obsah balenia

Ajatin Profarma tinktúra je číry, žltooranžový roztok charakteristickej vône len pre kožné použitie.

Obsah balenia

Ajatin Profarma tinktúra je balená vo fľaške (1000 ml) alebo fľaštičke (10 ml, 25 ml, 50 ml) s uzáverom so závitom, alebo vo fľaštičke (10 ml, 25 ml, 50 ml) s mechanickým rozprašovačom

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o.

Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou

Česká Republika

+420483100308

e-mail: profarma@profarma.cz

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk