Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/01954


ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM/ VNÚTORNOM OBALE

{polypropylénová tuba}

1. NÁZOV LIEKU

AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK
granuly


2. LIEČIVÁ

AGARICUS MUSCARIUS


3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento liek obsahuje laktózu.
Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g ( 0,02 g) sacharózy.

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


granuly


4 g, cca 80 granúl (1 g, cca 200 granúl )


5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.


6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ


Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.


Homeopatický liek.


8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP


9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C.


10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
FRANCÚZSKO


12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Registračné číslo:
93/0467/92-C/S


13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

LOT


14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.


15. POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.
Tu odtrhnite.
Obráťte.
Otočte dávkovač granúl.


16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>


EAN kód