ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na inf.roztok plc ifc (liek. inj.skl.) 1x1 lag

Písomná informácia pre používateľa

Adcetris 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok

brentuximab vedotin

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Adcetris a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Adcetris

3. Ako sa Adcetris bude podávať

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Adcetris

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Adcetris a na čo sa používa

Adcetris obsahuje liečivo brentuximab vedotin, liek proti rakovine, zložený z monoklonálnej protilátky naviazanej na látku zabíjajúcu rakovinové bunky. Monoklonálna protilátka dopraví túto látku do rakovinových buniek. Monoklonálna protilátka je proteín, ktorý rozpoznáva niektoré rakovinové bunky.

Adcetris sa používa na liečenie Hodgkinovho lymfómu, ktorý:

- sa obnovil po infúzii vašich vlastných kmeňových buniek (autológna transplantácia kmeňových buniek), alebo na ňu nereagoval, alebo

- sa obnovil alebo nikdy nereagoval na najmenej dve predchádzajúce terapie, a kde pacient nemôže dostávať kombinovanú protirakovinovú liečbu alebo podstúpil transplantáciu vlastných kmeňových buniek.

Klasický Hodgkinov lymfóm tvorí špecifické proteíny na povrchu bunky, odlišné od proteínov neklasického Hodgkinovho lymfómu.

Adcetris sa tiež používa na zníženie pravdepodobnosti návratu klasického Hodgkinovho lymfómu po transplantácii vlastných kmeňových buniek u pacientov s určitými rizikovými faktormi.

Adcetris sa používa na liečbu systémového anaplastického veľkobunkového lymfómu, ktorý sa nachádza vo vašich lymfatických uzlinách a/alebo v iných častiach vášho tela a ktorý:

- nereagoval na iné typy protirakovinovej liečby, alebo

- sa obnovil po predchádzajúcej protirakovinovej liečbe.

Tak Hodgkinov lymfóm ako aj systémový anaplastický veľkobunkový lymfóm sú typom rakoviny bielych krviniek.

Adcetris sa používa na liečbu kožného T-bunkového lymfómu (CTCL) u pacientov, ktorí predtým dostali aspoň jeden liek, ktorý prechádza cez krvný obeh.

CTCL je rakovina určitého typu bielych krviniek nazývaných „T-bunky“, ktorá zasahuje hlavne kožu. Adcetris sa používa na liečbu CTCL, pri ktorom je na povrchu buniek prítomný špecifický typ bielkoviny.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Adcentris

Neužívajte Adcetris ak ste:

- alergický na brentuximab vedotin alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6).

- ak práve užívate protirakovinový liek bleomycín

Upozornenia a opatrenia

Ak užívate tento liek prvýkrát, alebo počas liečby povedzte lekárovi ak:

- ste zmätený, neschopný rozmýšľať, strácate pamäť, máte rozmazané videnie alebo stratu videnia, pociťujete pokles sily, zhoršené ovládanie alebo pocity v jednom ramene či nohe, ak sa vám zmení chôdza, strácate rovnováhu, pretože to môžu byť symptómy závažného a potenciálne smrteľného stavu mozgu známeho pod názvom progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML). Ak sa tieto symptómy prejavia pre začatím liečby týmto liekom, ihneď lekárovi oznámte, ak dôjde ku zmenám týchto symptómov. Informujte tiež svojho partnera či opatrovníkov o vašej liečbe, pretože si môžu všimnúť symptómy, ktoré si vy neuvedomujete,

- máte závažné alebo pretrvávajúce bolesti brucha s alebo bez pocitu na vracanie (nauzea) a vracania, pretože to môžu byť príznaky závažného a potenciálne smrteľného ochorenia známeho ako pankreatitída (zápal pankreasu),

- pozorujete nový výskyt dýchavičnosti alebo kašľa, alebo pociťujete ich zhoršenie, pretože to môžu byť príznaky závažnej a potenciálne smrteľnej pľúcnej komplikácie (pľúcna toxicita),,

- užívate alebo ste užívali lieky potenciálne ovplyvňujúce imunitný systém, napríklad chemoterapiu alebo imunosupresívne lieky,

- máte, alebo myslíte že máte infekciu. Niektoré infekcie môžu byť závažné a spôsobené vírusmi, baktériami, alebo majú inú príčinu, ktorá môže ohroziť život,

- v ušiach počujete pískanie počas dýchania (chripot)/máte dýchacie ťažkosti, žihľavku, svrbenie alebo opuch (príznaky reakcie na infúziu). Podrobnosti nájdete v časti „reakcie na infúzie“ v časti 4,

- máte problémy so zmenou citlivosti pokožky, predovšetkým na rukách a chodidlách, ako je znecitlivenie, brnenie, pocit pálenia, bolesť, nepohodu alebo slabosť (neuropatia),

- máte bolesti hlavy, cítite únavu, závraty, ste bledý (anémia) alebo máte pod kožou neobvyklé modriny či hematómy, krvácate dlhšie ako obvykle po odbere krvi, prípadne máte krvácanie z ďasien (trombocytopénia),

- je vám zima a máte triašku, alebo sa cítite teplo, zmerajte si teplotu, pretože môžete mať horúčku. Horúčka s nízkym počtom bielych krviniek môže byť príznakom závažnej infekcie,

- mávate závraty, menšie množstvo moču, zmätok, vracanie, žalúdočnú nevoľnosť, opuchy, dýchavičnosť, poruchy srdcového rytmu (môže to byť potenciálne smrteľná komplikácia zvaná syndróm lýzy tumoru),

- máte príznaky podobné chrípke nasledované bolestivou červenou až fialovou vyrážkou a pľuzgiermi, vrátane rozsiahleho odlupovania kože, ktoré môže byť život ohrozujúce (môže to byť závažná kožná reakcia známa ako Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza),

- pozorujete nový výskyt bolesti žalúdka, nevoľnosti, vracania, zápchy alebo pociťujete ich zhoršenie, pretože to môžu byť príznaky závažnej a potenciálne smrteľnej žalúdočnej alebo črevnej komplikácie (gastrointestinálna komplikácia),

- máte neobvyklé výsledky pečeňových testov, pretože to môže súvisieť so závažným a potenciálne smrteľným poškodením pečene (hepatotoxicita). Ochorenie pečene a iné zdravotné ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytovať predtým, ako začnete užívať Adcentris ako aj niektoré iné lieky, ktoré súbežne užívate, môžu zvýšiť riziko poškodenia pečene,

- ak sa cítite unavený, máte časté nutkanie na močenie, zvýšený smäd, zvýšený apetít s neplánovanou stratou telesnej hmotnosti, podráždenie (hyperglykémia),

- máte problémy s obličkami či pečeňou.

Váš lekár bude robiť pravidelne krvné testy aby sa uistil, že užívanie tohto lieku je pre vás bezpečné.

Iné lieky a Adcetris

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Toto sa týka aj liekov z bylín a iných voľnopredajných liekov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas liečby týmto liekom musíte vy a váš partner používať dve účinné antikoncepčné metódy. Po poslednej dávke prípravku Adcetris musia ženy pokračovať v užívaní antikoncepcie počas ďalších 6 mesiacov.

Tento liek neužívajte, ak ste tehotná, iba v prípade, ak sa vy a váš lekár rozhodnete, že prínos vyváži možné riziká pre plod.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, určite to povedzte svojmu lekárovi pred začiatkom alebo počas liečby.

Ak dojčíte, mali by ste o užívaní tohto lieku poradiť so svojím lekárom.

Mužom podstupujúcim liečbu týmto liekom odporúčame nechať si zmraziť a uložiť vzorky semena. Mužom neodporúčame splodiť dieťa počas liečby týmto liekom a v 6 mesiacoch po užití jeho poslednej dávky.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa počas liečby necítite dobre, nejazdite autom ani neobsluhujte stroje.

Adcetris obsahuje sodík

Tento liek obsahuje maximálne 2,1 mmólu (alebo 47 mg) sodíka v jednej dávke. Túto skutočnosť je potrebné zobrať do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.

3. Ako sa Adcetris bude podávať

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne užívania tohto lieku, opýtajte sa vášho lekára alebo zdravotnej sestry, ktorá vám dáva infúziu.

Dávka a frekvencia

Dávka tohto lieku závisí od vašej telesnej hmotnosti. Zvyčajná počiatočná dávka prípravku Adcetris je 1,8 mg/kg, podaná raz za 3 týždne počas najviac jedného roka. Váš lekár môže znížiť počiatočnú dávku 1,2 mg/kg, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou.

Adcetris je určený iba dospelým osobám. Nie je určený pre deti.

Ako sa Adcetris používa

Tento liek vám podajú do žily (intravenózne) vo forme infúzie. Podá vám ho váš lekár alebo zdravotná sestra počas 30 minút. Váš lekár alebo zdravotná sestra vás budú tiež pozorovať počas infúzie a po infúzii.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Reakcie na infúziu

Lieky tohto typu (monoklonálne protilátky) môžu pri infúzii vyvolať reakcie ako:

- vyrážka

- dýchavičnosť

- ťažkosti s dýchaním

- kašeľ

- zvieranie hrudníka

- horúčka

- bolesti chrbta

- triaška

- bolesť hlavy

- pocit na vracanie (nauzea) alebo vracanie.

Reakcie na infúziu tohto lieku postihujú viac ako 1 z 10 ľudí.

Vo všeobecnosti sa tento typ reakcií prejaví v čase od niekoľkých minút po niekoľko hodín od ukončenia infúzie. Môžu sa však prejaviť aj neskôr ako niekoľko hodín po skončení infúzie, ale nie je to bežné. Reakcie na infúziu môžu byť závažné, dokonca smrteľné (známe ako anafylaktická reakcia). Zatiaľ nie je známe aká je frekvencia reakcií na infúziu, ktoré sú závažné, dokonca až smrteľné.

Môžete dostať iné lieky ako

- antihistaminiká, kortikosteroidy alebo paracetamol ako pomoc na potlačenie všetkých vyššie uvedených reakcií, ak sa takéto reakcie u vás pri užívaní tohto lieku prejavili.

Ak ste presvedčený, že ste podobné reakcie už mali v minulosti, povedzte to vášmu lekárovi SKÔR ako užijete tento liek.

Ak sa vyvinú reakcie na infúziu (ako je uvedené vyššie), váš lekár môže podávanie lieku zastaviť a nasadiť podpornú liečbu.

Ak sa infúzia opäť spustí, váš lekár môže prívod roztoku spomaliť, čo by mohlo zlepšiť jeho tolerovanie.

Ak spozorujete niektorý z nasledovných symptómov, ihneď to povedzte vášmu lekárovi, pretože to môžu byť prejavy závažného, dokonca fatálneho stavu:

- príznaky progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) ako je zmätenosť, ťažkosti s rozmýšľaním, strata pamäti, rozmazané videnie alebo strata videnia, znížená sila, zhoršené ovládanie alebo pocity v jednom ramene či nohe, ak sa vám zmení chôdza, strácate rovnováhu (podrobnejšie informácie nájdete v časti 2) (postihuje menej ako 1 osobu zo 100)

- príznaky zápalu pankreasu (pankreatitída), ako sú ťažké a pretrvávajúce bolesti brucha s alebo bez pocitu na vracanie (nauzea) a vracania (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí).

- dýchavičnosť alebo kašeľ (postihuje viac ako 1 osobu z 10)

- príznaky podobné chrípke nasledované bolestivou červenou až fialovou vyrážkou, ktorá sa rozširuje, a pľuzgiermi, vrátane rozsiahleho odlupovania kože (postihuje menej ako 1 osobu zo 100)

- zmena pociťovania či citlivosti pokožky, predovšetkým na rukách a chodidlách, ako je znecitlivenie, brnenie, pocit pálenia, bolesť, nepohodu alebo slabosť (neuropatia, postihuje viac ako 1 osobu z 10)

- pocit slabosti (postihuje viac ako 1 osobu z 10)

- zápcha (postihuje viac ako 1 osobu z 10)

- hnačka, vracanie (postihuje viac ako 1 osobu z 10)

- pocit chladu alebo triaška (postihuje menej ako 1 osobu z 10)

- pocit únavy, časté močenie, zvýšený smäd, zvýšený apetít s neplánovanou stratou telesnej hmotnosti, podráždenie (môžu to byť prejavy hyperglykémie, ktorá postihuje menej ako 1 osobu z 10).

- neobvyklé krvácania alebo hematómy pod kožou, dlhšie ako obvyklé krvácanie po odbere krvi, prípadne máte krvácanie z ďasien (môžu to byť prejavy trombocytopénie, ktorá postihuje menej ako 1 osobu z 10)bolesti hlavy, závraty, bledosť (môžu to byť prejavy anémie, ktorá postihuje menej ako 1 osobu z 10).

Môžu sa u vás vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):

- znížená hladina leukocytov

- infekcia horných dýchacích ciest

- pokles telesnej hmotnosti

- infekcia

- žalúdočná nevoľnosť

- bolesť brucha

- svrbenie

- bolesti vo svaloch

- bolesti v kĺboch alebo bolestivé, opuchnuté kĺby

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):

- zápal pľúc,

- bolestivé, krémovo-žlté, vystupujúce škvrny v ústach (afty)

- znížený počet krvných doštičiek

- závraty

- pľuzgiere tvoriace chrasty

- zvýšená hladina krvného cukru

- zvýšená hladina pečeňových enzýmov

- neobvyklá strata vlasov alebo úbytok vlasov

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

- Syndróm lýzy tumoru – potenciálne život ohrozujúci stav pri ktorom môžete pociťovať závraty, potlačené močenie, zmätenosť, vracanie, žalúdočnú nevoľnosť, opuchy, dýchavičnosť alebo poruchy srdcového rytmu.

- nová alebo opakujúca sa infekcia cytomegalovírusom (CMV)

- infekcia krvi (sepsa) a/alebo septický šok (život ohrozujúca forma sepsy)

- Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza – zriedkavé, závažné poruchy, pri ktorých sa objavujú príznaky podobné chrípke, nasledované bolestivými červenými až fialovými vyrážkami, ktoré sa rozširujú, a pľuzgiermi, vrátane rozsiahleho odlupovania kože

- znížená hladina bielych krviniek s horúčkou

- poškodenie nervov a nervového obalu (demyelinizačná polyneuropatia)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Adcetris

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neotvorené liekovky: Uchovávajte v chladničke (2°C-8°C). Nevystavujte mrazu. Uchovávajte v pôvodnom balení kvôli ochrane pred svetlom.

Rekonštituovaný/nariedený roztok: Použite ihneď alebo uložte do chladničky (2C-8°C) a použite do 24 hodín.

Liek nepoužívajte, ak pred podaním v roztoku spozorujete tuhé častice alebo je roztok sfarbený. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Liek zlikviduje lekár alebo zdravotná sestra. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Adcetris obsahuje

- Liečivo je brentuximab vedotin. Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg brentuximab vedotinu. Po nariedené obsahuje každý mililiter 5 mg Adcetrisu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát nátrium-citrát, dihydrát,α, α- trehalózy a polysorbát 80. Pre viac informácií o sodíku, pozri časť 2.

Ako vyzerá Adcetris a obsah balenia

Adcetris je biely až špinavobiely (filtračný) koláč alebo prášok na prípravu koncentrátu infúzneho roztoku, v sklenenej injekčnej liekovke.

Každé balenie prípravku Adcetris obsahuje jednu injekčnú liekovku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

Výrobca

Takeda Austria GmbH St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz

Rakúsko

 

Delpharm Novara S.r.l. Via Crosa, 86

28065 Cerano (NO)

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Tηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o

tel. + 48 22 608 13 00

France

Takeda France

Tel. +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +44 (0)1628 537 900

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: + 386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Tel. +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com

Κύπρος

A. POTAMITIS MEDICARE LTD

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v .

Tento liek bol registrovaný s podmienkou. To znamená, že sa o tomto lieku očakávajú ďalšie doplňujúce informácie.

Európska agentúra pre lieky najmenej raz za rok posúdi nové informácie o tomto lieku a túto písomnú informáciu bude podľa potreby aktualizovať.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Pokyny pre riedenie

Každú liekovku treba riediť s 10,5 ml vody pre injekcie na výslednú koncentráciu 5 mg/ml. Každá injekčná liekovka je o 10 % preplnená, obsahuje 55 mg Adcetrisu v každej liekovke a poskytuje celkový objem rekonštitúcie 11 ml.

1. Prúd namierte na stenu injekčnej liekovky a nie priamo na hmotu alebo prášok.

2. Rozpúšťanie urýchlite krúživým pohybom liekovky. NETRASTE.

3. Nariedený roztok v injekčnej liekovke je bezfarebný, číry roztok s miernou opalescenciou a koncovou pH hodnotou 6,6.

4. Nariedený roztok v injekčnej liekovke vizuálne skontrolujte, či neobsahuje žiadne cudzorodé

tuhé čiastočky a/alebo sfarbenie. V prípade, že áno, liek zlikvidujte.

Príprava infúzneho roztoku

Príslušné množstvo rekonštituovaného prípravku Adcetris odoberte z liekovky/liekoviek a pridajte do infúzneho vrecka obsahujúceho roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 % NaCl) pre injekcie, čím sa dosiahne koncová koncentrácia 0,4-1,2 mg/ml Adcetrisu. Odporúčaný objem zrieďovacieho roztoku je 150 ml. Už nariedený prípravok Adcetris možno tiež zriediť 5 % dextrózou pre injekcie alebo laktátovým Ringerovým roztokom pre injekcie.

Vrecko s roztokom Adcetrisu premiešajte opatrným prevrátením. NETRASTE.

Každá časť odobratého objemu roztoku z injekčnej liekovky, potrebná na riedenie musí byť zlikvidovaná v súlade s miestnymi požiadavkami.

K pripravenému infúznemu roztoku Adcetrisu ani k intravenóznej infúznej súprave nepridávajte iné lieky. Infúznu linku prepláchnite po podaní roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) pre injekcie, 5 % roztokom dextrózy pre injekcie, alebo laktátovým Ringerovým roztokom pre injekcie.

Po nariedení roztok prípravku Adcetris okamžite aplikujte s odporúčanou rýchlosťou infúzie. Celkový čas uchovávania roztoku medzi nariedením a infúziou by nemal prekročiť 24 hodín. Likvidácia

Prípravok Adcetris je určený iba na jedno použitie.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.