ACCUZIDE 10 tbl flm 10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2022/01171-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

ACCUZIDE 10

ACCUZIDE 20

filmom obalené tablety

chinapril/hydrochlórtiazid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.  Čo je ACCUZIDE a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCUZIDE

3.  Ako užívať ACCUZIDE

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať ACCUZIDE

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je ACCUZIDE a na čo sa používa

Liek ACCUZIDE sa užíva na liečbu vysokého krvného tlaku. Obsahuje kombináciu dvoch liečiv, chinaprilu a hydrochlorotiazidu (HCTZ).

Chinapril patrí do skupiny ACE inhibítorov a jeho účinok je založený na potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.

Hydrochlorotiazid pôsobí močopudne a odvádza z tela nadbytočnú vodu.

ACCUZIDE sa používa u pacientov, ktorých krvný tlak nemohol byť dostatočne znížený samotným chinaprilom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACCUZIDE

Neužívajte ACCUZIDE

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na sulfónamidy.
 • ak ste náchylný na angioedém (alergický opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním) alebo sa u vás takýto opuch vyskytol následkom predchádzajúcej liečby ACE inhibítormi.
 • ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu.
 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (tiež je lepšie sa vyhnúť užívaniu ACCUZIDU v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť: Tehotenstvo)
 • ak máte dedičný alebo idiopatický (vzniknutý bez známej príčiny) angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním).
 • ak máte obmedzený výtok krvi zo srdcovej komory (napr. v dôsledku aortálnej stenózy).
 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek alebo zastavené vylučovanie moču (anúriu)
 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren
 • ak užívate sakubitril/valsartan, liek na srdcové zlyhávanie.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ACCUZIDE, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak sa vás týkajú niektoré z nasledujúcich bodov:

 • ak ste mali rakovinu kože alebo sa u vás počas liečby objavil neočakávaný nález na koži. Liečba hydrochlorotiazidom, najmä dlhodobé užívanie vysokých dávok, môže zvýšiť riziko vzniku niektorých druhov rakoviny kože a rakoviny pier (nemelanómová rakovina kože). Počas užívania ACCUZIDU si chráňte kožu pred slnečným žiarením a UV lúčmi
 • ak máte stenózu aorty (zúženie tepny odvádzajúcej krv zo srdca)
 • ak podstupujete hemodialýzu
 • ak máte obmedzenú funkciu pečene
 • ak máte ťažkú srdcovú nedostatočnosť
 • ak podstupujete alebo sa chystáte podstúpiť LDL aferézu
 • ak máte alergiu alebo astmu
 • ak podstupujete desenzibilizačnú liečbu, napr. na zníženie citlivosti pri alergii na uštipnutie včelou alebo osou
 • ak máte dnu
 • ak máte systémový lupus erythematosus (chronické zápalové autoimúnne systémové ochorenie, ktoré postihuje kožu, kĺby, obličky, nervový systém, prípadne iné orgány)
 • ak sa chystáte podstúpiť alebo ste podstúpili operáciu v celkovej anestézii
 • ak sa vám zhorší zrak alebo máte bolesť oka. Môžu to byť príznaky nahromadenia tekutiny vo vrstve oka obsahujúcej cievy (choroidálna efúzia) alebo zvýšenia tlaku v oku a môžu nastať počas niekoľkých hodín až týždňov od užitia ACCUZIDE. Ak sa tieto príznaky neliečia, môže to viesť k trvalej strate zraku, najmä ak ste mali v minulosti alergickú reakciu na penicilín alebo sulfónamidové antibiotiká.
 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:
  • blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou,
  • aliskiren
 • ak užívate lieky alebo sa u vás vyskytujú stavy, ktoré môžu znížiť hladinu sodíka v krvi
 • ak ste v minulosti mali problémy s dýchaním alebo s pľúcami (vrátane zápalu alebo tekutiny v pľúcach) po užití hydrochlórtiazidu. Ak sa u vás po užití ACCUZIDE vyskytne akákoľvek závažná dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pacienti, ktorí sú súbežne liečení tzv. mTOR inhibítorom (napr. temsirolimus) alebo DPP-4 inhibítorom (napr. vildagliptín) alebo inhibítorom neutrálnej endopeptidázy (napr. racekadotril), môžu mať zvýšené riziko vzniku angioedému.

Ak máte niektorý z vyššie uvedených stavov, poraďte sa skôr ako začnete užívať ACCUZIDE, so svojím lekárom. Platí to aj vtedy, ak sa tieto okolnosti u vás už niekedy v minulosti vyskytli.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte ACCUZIDE“.

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s liečbou u detí, sa im ACCUZIDE nemá podávať.

U pacientov starších ako 65 rokov sa má prekontrolovať činnosť obličiek a prípadne znížiť dávka.

Iné lieky a ACCUZIDE

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár vám povie, či môžete užívať ACCUZIDE s inými liekmi.

Prosím informujte vášho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku a/alebo lieky na odvodnenie (tzv. diuretiká)
 • antibiotiká nazývané tetracyklíny
 • antibiotiká obsahujúce sulfametoxazol a trimetoprim (najmä starší pacienti a pacienti s oslabenou funkciou obličiek)
 • prípravky s obsahom draslíka alebo lieky zadržiavajúce draslík
 • lítium (používa sa na liečbu mániodepresívnych stavov)
 • lieky na horúčku alebo bolesť, tzv. nesteroidové antiflogistiká (napr. ibuprofén, kyselina acetylsalicylová)
 • lieky, ktoré zadržiavajú tekutiny v tele, ako napr. kortikosteroidy a adrenokortikotropný hormón.
 • lieky, ktoré môžu znižovať počet bielych krviniek, ako alopurinol (na liečbu dny), cytostatiká (na liečbu rakoviny), imunosupresíva (na liečbu autoimúnneho ochorenia, ako je Crohnova choroba a reumatoidná artritída) a prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu)
 • lieky na poruchy trávenia a pálenie záhy (antacidá)
 • lieky s upokojujúcim účinkom, alkoholické nápoje a lieky na spanie
 • lieky na liečbu cukrovky
 • digoxín (na liečbu srdcovej nedostatočnosti)
 • liek na liečbu rakoviny obličiek (temsirolimus), liek na liečbu cukrovky (vildagliptín) alebo inhibítory neutrálnej endopeptidázy (napr. racekadotril), lieky na liečbu srdcovej nedostatočnosti a liečbu vysokého krvného tlaku: možnosť zvýšeného rizika vzniku angioedému 
 • lieky na liečbu dny (alopurinol, urikozuriká, inhibítory xantínoxidázy)

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach Neužívajte ACCUZIDE a Upozornenia a opatrenia).

ACCUZIDE a jedlo a nápoje

ACCUZIDE sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Počas užívania ACCUZIDU sa neodporúča piť alkohol.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek. Obvykle vám lekár poradí, aby ste prestali užívať ACCUZIDE predtým, ako otehotniete alebo hneď, ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám namiesto ACCUZIDE iný liek. ACCUZIDE sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže jeho užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie vášho dieťaťa.

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Dojčenie novorodencov (prvých niekoľko týždňov po pôrode) a obzvlášť predčasne narodených detí sa neodporúča počas užívania lieku ACCUZIDE. V prípade starších detí vás lekár poučí o prínosoch a rizikách užívania lieku ACCUZIDE počas dojčenia v porovnaní s inými liečbami.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby s ACCUZIDOM.

Neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo. Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak má tento liek vplyv na vašu schopnosť používať ich.

ACCUZIDE obsahuje laktózu

ACCUZIDE obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať ACCUZIDE

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčané dávkovanie je nasledovné:

Zvyčajná denná dávka pre pacientov, pre ktorých je vhodná kombinovaná liečba, je 1 filmom obalená tableta ACCUZIDE 10 (zodpovedajúca 10 mg chinaprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu) ráno. Ak je to nutné, dávkovanie sa môže zvýšiť po 2 až 3 týždňoch na jednu filmom obalenú tabletu ACCUZIDE 20 denne ráno.

Maximálna denná dávka 20 mg chinaprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu (čomu zodpovedajú 2 filmom obalené tablety ACCUZIDE 10) sa nemá prekročiť.

Vždy užívajte ACCUZIDE presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Určená denná dávka sa má užiť naraz ráno a zapiť dostatočným množstvom vody.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ak užijete viac ACCUZIDU, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet ACCUZIDE (viac, ako je vaša zvyčajná denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

V závislosti od miery predávkovania sa môžu objaviť nasledovné príznaky: výrazný pokles krvného tlaku, spomalená srdcová činnosť, obehový šok, poruchy rovnováhy elektrolytov, zlyhanie obličiek, poruchy vedomia (až kóma).

Pri závažnom podozrení na predávkovanie alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť ACCUZIDE

Ak zabudnete užiť dávku, užite až vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať ACCUZIDE

Ak liečbu prerušíte alebo predčasne ukončíte, váš krvný tlak sa môže opäť zvýšiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné a ak by sa u vás vyskytli, vyžadujú okamžitý zásah:

 • angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktorý môže spôsobiť veľké ťažkosti pri dýchaní). Toto je veľmi zriedkavá reakcia, ktorá môže byť závažná, ak sa vyskytne. Ak sa to stane, prestaňte užívať ACCUZIDE a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
 • intestinálny angioedém (silná bolesť v oblasti brucha a vracanie)
 • srdcový záchvat (bolesť na hrudníku, pocit zovretia na hrudníku, ťažkosti s dýchaním), zrýchlený pulz
 • pocit slabosti v rukách a nohách alebo problémy s rečou, ktoré môžu byť príznakmi mozgovej mŕtvice
 • závažná kožná reakcia, ktorá sa prejavuje vyrážkou, pľuzgiermi, odlupovaním kože a bolesťou

Ostatné možné vedľajšie účinky v súvislosti s ACCUZIDOM:

Časté: môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb

 • zvýšená hladina draslíka v krvi
 • nespavosť
 • závrat, bolesť hlavy, ospalosť
 • infarkt myokardu, bolesť na hrudníku
 • rozšírenie ciev
 • zápal priedušiek, zápal hltanu, nádcha, infekcia horných dýchacích ciest
 • suchý dráždivý kašeľ, aj bez príznakov infekcie
 • bolesť brucha, hnačka, porucha trávenia, nevoľnosť, vracanie
 • bolesť chrbta, bolesť svalov, telesná slabosť, únava
 • zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, dna
 • zvýšená hladina močoviny a kreatinínu v krvi

U pacientov s vysokým krvným tlakom liečených chinaprilom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky

Časté: môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb

 • znížené koncentrácie sodíka v krvi

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • prechodné nedokrvenie mozgu (malá mŕtvica)
 • tupozrakosť, hučanie v ušiach, pocit závratu, zmätenosť, depresia, nervozita, porušené vnímanie citlivosti
 • angína pektoris (bolesť na hrudníku)
 • zrýchlený tep srdca, búšenie srdca
 • zníženie krvného tlaku, bezvedomie, dýchavica
 • zápal prinosových dutín
 • plynatosť, sucho v ústach alebo v hrdle, zmena chuti
 • vypadávanie vlasov, citlivosť na svetlo, svrbenie, vyrážka, opuch kože, sliznice a podkožných tkanív, zvýšené potenie
 • bolesť kĺbov
 • zlyhanie obličiek, vylučovanie bielkovín močom, infekcia močových ciest
 • impotencia
 • horúčka, periférne alebo celkové opuchy
 • vírusová infekcia
 • vzhľadom na liečbu tiazidmi môže u diabetických pacientov nastať potreba úpravy dávky inzulínu; môže sa vyskytnúť skrytý diabetes mellitus

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • porucha rovnováhy
 • špecifický zápal pľúc nazývaný eozinofilná pneumonitída
 • opuch tváre, jazyka a priedušnice (angioneurotický edém)
 • zápcha
 • zápal sliznice úst a jazyka (stomatitída)
 • kožné zmeny môžu byť sprevádzané horúčkou, bolesťou svalov a kĺbov (myalgia, artralgia, artritída), zápalom ciev (vaskulitída), vyrážkami podobnými psoriáze

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • zahmlené videnie
 • nepriechodnosť čriev, silná bolesť v oblasti brucha a vracanie (intestinálny angioedém)
 • žihľavka
 • akútna respiračná tieseň (prejavy zahŕňajú závažnú dýchavičnosť, horúčku, slabosť a zmätenosť)

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • rakovina kože a rakovina pier (nemelanómová rakovina kože)
 • pokles počtu bielych krviniek v krvi, hemolytická anémia (rozpad červených krviniek), pokles počtu krvných doštičiek
 • anafylaktoidná reakcia
 • krvácanie do mozgu
 • porucha srdcového rytmu
 • zníženie krvného tlaku pri vstávaní
 • zúženie dýchacích ciest
 • zápal podžalúdkovej žľazy
 • zápal pečene, žltačka spôsobená nepriechodnosťou žlčových ciest
 • kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, pemfigus, purpura), Stevensov-Johnsonov syndróm, zápaly seróznych tkanív (pobrušnica, pohrudnica)
 • zmeny niektorých laboratórnych hodnôt (eozinofília a/alebo zvýšené titre ANA, zvýšená sedimentácia erytrocytov, zvýšenie hladín cholesterolu a triacylglycerolov, pokles hematokritu a počtu bielych krviniek, ako aj zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu v sére)
 • zápal obličiek (intersticiálna nefritída)
 • u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy boli zaznamenané jednotlivé prípady málokrvnosti spôsobenej rozpadom červených krviniek
 • zhoršenie zraku alebo bolesť oka v dôsledku vysokého tlaku (možné prejavy nahromadenia tekutiny vo vrstve oka obsahujúcej cievy (choroidálna efúzia) alebo akútneho glaukómu (zelený očný zákal) s uzavretým uhlom)
 • tmavý moč, nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče, zmätenosť a záchvaty. Môžu to byť príznaky stavu nazývaného SIADH (neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu)
 • psoriáza alebo zhoršenie prítomnej psoriázy (kožná choroba vyznačujúcej sa začervenanými škvrnami, ktoré sú pokryté striebristými šupinami).

ACCUZIDE môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku prejavujúci sa závratmi a v niektorých prípadoch až mdlobou alebo kolapsom. K tomuto stavu môže dôjsť predovšetkým v prvých niekoľkých dňoch liečby. Ak sa objavia závraty, ľahnite si na chrbát. Pokiaľ ťažkosti nezmiznú, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

Pri liečbe s ACCUZIDOM môžete tiež pozorovať zvýšené a častejšie močenie.

Tento liek môže spôsobiť zvýšené straty draslíka z vášho organizmu. Váš lekár vám preto môže odporučiť, aby ste jedli a pili potraviny a nápoje obsahujúce draslík. Nemeňte svoj diétny režim bez predchádzajúcej porady s lekárom.

Ak počas liečby s ACCUZIDOM ochoriete chorobou spojenou s vracaním, hnačkou alebo zvýšenou teplotou, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete ďalšiu dávku ACCUZIDU. Vracanie, hnačka, zvýšené straty tekutín z organizmu (dehydratácia) a nadmerné potenie môžu tiež znížiť váš krvný tlak.

Poraďte sa tiež s lekárom, ak máte príznaky infekcie (napr. bolesti v krku alebo horúčku).

Ak spozorujete akékoľvek príznaky neobvyklého krvácania, ihneď vyhľadajte lekára.

Ak trpíte ochorením obličiek, váš lekár vám bude počas liečby vykonávať laboratórne kontroly funkcie obličiek.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ACCUZIDE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ACCUZIDE obsahuje

Liečivá v ACCUZIDE sú chinapril a hydrochlórtiazid. Každá tableta obsahuje 10 mg alebo 20 mg chinaprilu ako chinaprílium-chlorid a 12,5 mg hydrochlórtiazidu.

Tablety ACCUZIDE tiež obsahujú ďalšie zložky: krospovidón, monohydrát laktózy, zásaditý uhličitan horečnatý, stearát horečnatý a povidón K 25.

Filmotvorná vrstva ACCUZIDE obsahuje kandelilový vosk a ružovú Opadry OY-S-6937 obsahujúcu hypromelózu, oxid titaničitý (E171), hyprolózu, makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá ACCUZIDE a obsah balenia

ACCUZIDE 10 sú ružové oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

ACCUZIDE 20 sú ružové trojuholníkové filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

ACCUZIDE je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgicko

Výrobca

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421-2-3355 5500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2022.