BIO-Pharma Omega 3 1000 mg cps 100+60 (60% NAVYŠE) (160 ks)