Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zyprexa
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/022/016
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32601
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYPREXA 10 mg prášok na injekčný roztok plv ino 1x10 mg (liek.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývanej antipsychotiká. Používa sa na liečbu príznakov agitovanosti a rušivého správania, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nasledujúcich ochoreniach:

  • Schizofrénia.
  • Manické epizódy s príznakmi vzrušenia alebo eufórie.

Liek sa podáva vtedy, ak je potrebné rýchle zvládnutie príznakov agitovanosti a rušivého správania a liečba vo forme tabliet nie je dostačujúca.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený len na krátkodobú liečbu najviac počas 3 nasledujúcich dní.
Maximálna denná dávka olanzapínu (vrátane ďalších liekových foriem olanzapínu) je 20 mg.
Odporúčaná počiatočná dávka injekcie olanzapínu je 10 mg podávaná vo forme jednorazovej i.m. injekcie. Je možné podať nižšiu dávku (5 mg alebo 7,5 mg), v závislosti od klinického stavu pacienta. Druhú injekciu v dávke 5-10 mg je možné podľa klinického stavu podať dve hodiny po prvej injekcii. Počas akejkoľvek 24-hodinovej periódy nemajú byť podané viac ako 3 injekcie a nemá byť prekročená maximálna denná dávka (vrátane ďalších liekových foriem) 20 mg olanzapínu.

Starší pacienti:
Odporúčaná počiatočná dávka u starších pacientov (vek > 60 rokov) je 2,5-5 mg. Druhú injekciu v dávke 2,5-5 mg je možné podať podľa klinického stavu pacienta 2 hodiny po prvej injekcii. Počas akejkoľvek 24-hodinovej periódy nemajú byť podané viac ako 3 injekcie a nemá byť prekročená maximálna denná dávka (vrátane ďalších liekových foriem) 20 mg olanzapínu.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:
Má sa zvážiť nižšia počiatočná dávka (5 mg). V prípade stredne závažnej hepatálnej insuficiencie (cirhóza, Child-Pughova trieda A a B) je počiatočná dávka 5 mg, pričom je možné ju zvyšovať len opatrne.

Ak sú prítomné aspoň 2 faktory, ktoré môžu spomaliť metabolizmus olanzapínu (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčenie), je potrebné zvážiť znižovanie dávkovania. Indikovanie ďalších injekcií týmto pacientom má byť konzervatívne.

Spôsob použitia

Liek je určený na intramuskulárne (i.m.) použitie. Prášok na injekčný roztok sa riedi v súlade s odporúčaniami uvedenými v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Použitie lieku počas tehotenstva je možné, len ak prínos liečby prevyšuje možné riziko.
Počas liečby sa nesmie dojčiť (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa liek neodporúča, bezpečnosť a účinnosť lieku v tejto vekovej skupine nebola stanovená.
Liek môže spôsobiť ospalosť a závraty, pacienti musia byť opatrní pri obsluhe strojov, vrátane vedenia motorových vozidiel.
Nepiť alkohol.
Nepodávať intravenózne ani subkutánne.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Čas použiteľnosti roztoku (po rozpustení obsahu injekčnej liekovky) je 1 hodina. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj ZYPREXA injekcia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú:
· nezvyčajné pohyby (častý vedľajší účinok, ktorý môže postihnúť až 1z 10 ľudí) hlavne tváre a jazyka;
· krvné zrazeniny v žilách (menej č ... viac >

Účinné látky

olanzapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36