Zyllt 75 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC) 1x28 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,50 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,50 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
05/24 0,50 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
04/24 0,50 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
03/24 0,50 € 2,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zyllt 75 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/553/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80636
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zyllt 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x75 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo klopidogrel, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Pomáha predchádzať vzniku krvných zrazenín (trombus) formujúcich sa v skôrnatených cievach, t.j. procesu známemu ako aterotrombóza, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (napr. náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť).

Používa sa ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu závažných príhod:

  • pri skôrnatení ciev (tiež známe ako ateroskleróza);
  • po prekonaní infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody;
  • pri ochorení periférnych artérií;
  • po výskyte silnej bolesti v hrudníku známej ako „nestabilná angína pektoris“;
  • pri atriálnej fibrilácii, v prípade, že sa nemôžu užívať perorálne antikoagulanciá.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a a pacienti vo vyššom veku
1 tableta (75 mg) 1x denne.

Akútny koronárny syndróm bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non-Q infarkt myokardu)
Začiatočná nasycovacia dávka: 300 mg (4 tablety) alebo 600 mg (8 tabliet).
Nasycovacia dávka 600 mg sa má zvážiť u pacientov mladších ako 75 rokov, ak sa u nich plánuje perkutánny koronárny zákrok
U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa 600 mg nasycovacia dávka neodporúča pre zvýšené riziko krvácania.
Pokračuje sa dávkou 75 mg (1 tableta) 1x denne v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) (odporúča sa, aby dávka ASA nebola vyššia ako 100 mg).

Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu

Farmakologicky liečení pacienti, vhodní na trombolytickú/fibrinolytickú liečbu
Začiatočná nasycovacia dávka: 300 mg (4 tablety) v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich.
Následne sa pokračuje dávkou 75 mg (1 tableta) 1x denne. 
U pacientov starších ako 75 rokov sa musí liečba klopidogrelom začať bez nasycovacej dávky.
Kombinovaná liečba sa musí začať čo najskôr po vzniku príznakov a musí pokračovať najmenej 4 týždne.

Pacienti, u ktorých sa plánuje perkutánny koronárny zákrok (PCI)
Začiatočná nasycovacia dávka u pacientov podstupujúcich primárny PCI a u pacientov podstupujúcich PCI dlhšie ako 24 hodín po fibrinolytickej liečbe je 600 mg (8 tabliet).
Začiatočná nasycovacia dávka u pacientov podstupujúcich PCI do 24 hodín po fibrinolytickej liečbe je 300 mg.
Pokračuje sa dávkou 75 mg (1 tableta) denne s ASA 75 mg – 100 mg denne. 
Kombinovaná liečba sa má začať čo najskôr po nástupe symptómov a má pokračovať až 12 mesiacov. 

Pacienti so stredným až vysokým rizikom tranzitórneho ischemického ataku (TIA) alebo s miernou náhlou ischemickou cievnou mozgovou príhodou (IS)
Nasycovacia dávka: 300 mg (4 tablety)
Udržiavacia dávka: 75 mg (1 tableta) 1x denne v kombinácii s ASA 75 mg - 100 mg 1x denne.
Liečba klopidogrelom a ASA sa má začať do 24 hodín od príhody a má pokračovať 21 dní s následnou jednorazovou antiagregačnou liečbou.
U pacientov s inou ako miernou IS sa má monoterapia klopidogrelom začať až po prvých 7 dňoch príhody.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
75 mg (1 tableta) 1x denne v kombinácii s ASA 75 mg - 100 mg 1x denne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Liek sa nesmie používať u detí.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. 
Liek sa má podávať opatrne u pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu. 
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym patologickým krvácaním (napr. peptický vred, intrakraniálna hemorágia).
Liečba sa musí ukončiť u pacientov s potvrdenou diagnózou získanej hemofílie. 
Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok, podávanie lieku sa musí 7 dní pred zákrokom prerušiť.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
Liek sa má podávať opatrne pri súbežnom užívaní nesteroidných antiflogistík (NSAID napr. ibuprofén). 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom, ak pocítite:
- horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek.
- príznaky peče ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36