Zoladex LA DEPOT 10,8 mg imp (striek.inj.napl.) 1x10,8 mg

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoladex LA DEPOT 10,8 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0033/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12320
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoladex LA depot 10,8 mg imp 1x10,8 mg (striek.inj.napl.)
Aplikačná forma
IMP - Implantát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo goserelín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antihormóny. Ovplyvňuje hladiny rozličných hormónov (prirodzene sa vyskytujúcich chemických látok produkovaných telom).

Je určený pre mužov na liečbu rakoviny prostaty (predstojnej žľazy) v štádiu vhodnom na hormonálnu liečbu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 26. 10. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži, vrátane starších pacientov:
Jedna s.c. injekcia depotnej dávky sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 12 týždňov.

Spôsob použitia

Liek sa aplikuje subkutánne (s.c.). Pri aplikácii do prednej brušnej steny je potrebná opatrnosť vzhľadom na blízku dolnú epigastrickú tepnu a jej vetvy.
Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek nie je určený na podávanie ženám.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov je liek kontraindikovaný.
Mimoriadna opatrnosť je potrebná u pacientov s nízkym BMI a/alebo pacientov, ktorí užívajú celú dávku antikoagulačného lieku.
Androgénová deprivačná liečba môže predĺžiť QT interval.
Liečba môže znížiť minerálnu hustotu kostí. Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom s ďalšími rizikovými faktormi pre osteoporózu (chronické pitie alkoholu, fajčenie, dlhodobá liečba antikonvulzívami alebo kortikosteroidmi, osteoporóza v rodinnej anamnéze).
U mužov sa pozorovalo zníženie glukózovej tolerancie. Toto sa môže prejaviť ako diabetes alebo zhoršenie regulácie glykémie u pacientov s preexistujúcim diabetom mellitus. Preto je potrebné zvážiť monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Liečba môže viesť k pozitívnym reakciám v antidopingových testoch.
Uchovávať pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vyskytli sa nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
zníženie pohlavnej túžby, návaly tepla a nadmerné potenie; môžu pretrvávať po ukončení liečby Zoladexom ... viac >

Účinné látky

goserelín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36