Ziextenzo 6 mg sol inj (striek.inj.napl.skl.) 1x0,6 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 381,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 71,19 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 310,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 71,19 € (0,0 %) 310,72 € (0,0 %)
11/22 71,19 € (0,0 %) 310,72 € (0,0 %)
10/22 71,19 € (+94,2 %) 310,72 € (-10,0 %)
09/22 36,65 € 345,26 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM, ONK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1327/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9751C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ziextenzo 6 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol inj 1x0,6 ml/6 mg (striek.inj.napl.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pegfilgrastim. Pegfilgrastim je bielkovina produkovaná biotechnológiou v baktériách nazývaných E. coli. Patrí do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny a je veľmi podobný prirodzenej bielkovine (faktor stimulujúci kolónie granulocytov), ktorú produkuje ľudské telo.

Liek sa používa na skrátenie doby trvania neutropénie (nízky počet bielych krviniek) a zníženie výskytu febrilnej neutropénie (nízky počet bielych krviniek s horúčkou), ktorá môže byť zapríčinená používaním cytotoxickej chemoterapie (lieky, ktoré ničia rýchlo rastúce bunky).
Liek sa používa za účelom podpory kostnej drene (časť kosti, kde sa tvoria krvinky) produkovať viac bielych krviniek, ktoré pomôžu telu v boji s infekciami.

 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre každý cyklus chemoterapie sa odporúča jedna 6 mg dávka (jedna naplnená injekčná striekačka), podávaná minimálne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa aplikuje vo forme subkutánnej injekcie. Injekcie majú byť aplikované do stehna, brucha alebo ramena. Pred aplikáciou je nutné vizuálne skontrolovať, či roztok neobsahuje viditeľné častice. Podať sa môžu iba číre a bezfarebné až mierne žltkasté roztoky. Nadmerné pretrepávanie môže viesť k agregácii pegfilgrastímu, a tak spôsobiť inaktiváciu jeho biologických vlastností. Pred podaním nechajte naplnenú injekčnú striekačku dosiahnuť izbovú teplotu.

Upozornenie

Liečba má byť iniciovaná a vedená pod dohľadom lekárov skúsených v oblasti onkológie a/alebo hematológie.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, najmä nie s roztokmi chloridu sodného.
Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a u žien v plodnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní pegfilgrastímu/metabolitov do ľudského mlieka, riziko u novorodencov/dojčiat nemožno vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
U detí bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola skúmaná u pacientov užívajúcich vysoké dávky chemoterapie. Tento liek sa nemá použiť na zvýšenie dávok cytotoxickej chemoterapie nad stanovené dávkovacie režimy.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C. Liek možno vystaviť izbovým teplotám (nie nad 25 °C) na jedno obdobie maximálne do 72 hodín. Liek ponechaný pri izbovej teplote po dobu dlhšie ako 72 hodín musí byť zlikvidovaný.
Neuchovávať v mrazničke. Náhodné vystavenie lieku teplotám mrazu na jedno obdobie na menej ako 24 hodín nenarušuje stabilitu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov:
opuchy alebo zdureniny, ktoré môžu byť spojené s menej ča ... viac >

Účinné látky

pegfilgrastim

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36