Zemplar 5 mikrogramov/ml injekčný roztok sol inj 10 µg (liek.inj.skl.) 5x2 ml (10 ml)

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zemplar 5 mikrogramov/ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0274/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0311B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zemplar 5 mikrogramov/ml injekčný roztok sol inj 5x2 ml/10 µg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje syntetickú formu aktívneho vitamínu D. Používa sa na prevenciu a liečbu vysokých hladín parathormónu (hormón prištítnych teliesok) v krvi u ľudí so zlyhávaním obličiek na hemodialýze. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Injekčný roztok sa podáva hemodialyzačným prístupom, je určený len na jednorazové použitie. Úvodná dávka sa vypočíta podľa východiskových hladín parathormónu (PTH)
Dospelí: Úvodná dávka parikalcitolu sa vypočíta podľa vzorca:

úvodná dávka (mikrogramy) = (východisková hladina intaktného PTH v pmol/l)/8

alebo

= (východisková hladina intaktného PTH v pg/ml)/80

a podáva sa intravenóznym (i.v.) bolusom nie častejšie ako každý druhý deň, kedykoľvek počas dialýzy. V klinických štúdiách bola maximálna bezpečne podaná dávka až 40 mikrogramov. Akonáhle je stanovená dávka, je potrebné sledovať hladiny vápnika a fosfátov v sére minimálne v mesačných intervaloch. Stanovenie intaktného PTH v sére sa odporúča každé 3 mesiace. Počas úpravy dávky parikalcitolu môže byť potrebné vykonávať laboratórne vyšetrenia častejšie.

Upozornenie:
Tehotné ženy nemajú používať tento liek, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Parikalcitol alebo jeho metabolity sa v malých množstvách vylučujú do materského mlieka, preto je potrebné zvážiť či prerušiť liečbu alebo dojčenie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená a nie sú k dispozícii žiadne údaje pre deti mladšie ako 5 rokov.
Tak ako všetky injekčne podávané lieky, aj nariedený roztok Zemplaru sa má pred podaním prehliadnuť, či neobsahuje cudzorodé látky alebo či nemá zmenenú farbu.
Tento injekčný roztok obsahuje propylénglykol ako pomocnú látku a má sa preto podávať iným injekčným vstupom ako heparín. Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Tento liek môže vstupovať do interakcie s inými liekmi, potrebné overiť ak pacient užíva iné lieky.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas užívania Zemplaru sa vyskytli rôzne druhy alergických reakcií. Dôležité: okamžite povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších ú ... viac >

Účinné látky

parikalcitol

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24