ZARACET 75 mg/650 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,50 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,50 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
03/24 0,50 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
02/24 0,50 € (0,0 %) 4,89 € (0,0 %)
01/24 0,50 € 4,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZARACET 75 mg/650 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0382/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9803C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZARACET 75 mg/650 mg tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch analgetík (liekov proti bolesti), tramadolu a paracetamolu, ktoré spolu účinkujú tak, že zmierňujú bolesť. Používa sa na liečbu stredne silnej až silnej bolesti, pri ktorej lekár odporúča kombináciu tramadolu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

 Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Dĺžku liečby určuje lekár.

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Odporúčaná začiatočná dávka je 1 tableta. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky, ale nemá sa prekročiť maximálna dávka 4 tablety. Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
stredne ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) - dávkovacie intervaly sa majú zvýšiť na 12-hodinové. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
stredne ťažké poškodenie pečene - je potrebné na základe požiadaviek pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Odporúča sa, aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny nezávisle od príjmu jedla. Nesmú sa rozlomiť alebo žuť.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva ani počas dojčenia.
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa neodporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Liek sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opiátoch.
Na liek sa môže rozvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Počas ľahkej anestézie je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu.
Je potrebné vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- nauzea (pocit na vracanie)
- závraty a ospanlivosť.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- vracan ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36