ZARACET tbl flm 37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,12 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,12 € (0,0 %) 2,45 € (0,0 %)
11/23 0,12 € (0,0 %) 2,45 € (0,0 %)
10/23 0,12 € (0,0 %) 2,45 € (0,0 %)
09/23 0,12 € 2,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZARACET
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0716/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00112
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZARACET tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti. Používa sa na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Dĺžku liečby určuje lekár.

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Úvodná odporúčaná dávka sú 2 tablety. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky. Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
stredne ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) - dávkovacie intervaly sa majú zvýšiť na 12-hodinové. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
stredne ťažké poškodenie pečene - je potrebné 
na základe požiadaviek pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Odporúča sa, aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 8 hodín.

Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny nezávisle od príjmu jedla. Nesmú sa rozlomiť alebo žuvať.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa neodporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Tento liek majú užívať výhradne pacienti, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Na liek sa môže rozvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
Liek obsahuje laktózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov
nevoľnosť, spavosť, závraty.
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov
vracanie, tráviace problémy (zápcha, škŕkanie v črevách, hna ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36