ZAHRON 30 mg tbl flm (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,39 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 3,39 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
10/19 3,39 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
09/19 3,39 € (0,0 %) 2,69 € (0,0 %)
08/19 3,39 € 2,69 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR, INT, GER, END, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0151/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4077C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZAHRON 30 mg tbl flm 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Používa sa pri vysokej hladine cholesterolu. To znamená, že je zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej príhody.
Liek sa odporúča užívať:

  • ak zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity pacienta nestačili na úpravu hladiny cholesterolu
  • alebo ak existujú iné faktory, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej príhody alebo súvisiacich zdravotnýchj problémov

Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v tepnách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne.

Liečba hypercholesterolémie:
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 alebo 10 mg 1x denne. V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri SPC časť 5.1). Maximálna denná dávka je 40 mg.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia:
Odporúčaná dávka je 20 mg 1x denne.

Pediatrická populácia:
Zvyčajná počiatočná dávka je 5 mg. Maximálna denná dávka u detí vo veku 6-9 rokov je 10 mg a vo veku 10-17 rokov 20 mg.

Použitie u starších pacientov:
Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg a dávky 30 mg a 40 mg sú kontraindikované.

Pacienti ázijského pôvodu, Pacienti s predispozíciou pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná.

Interakcie vyžadujúce úpravy dávky rosuvastatínu sú uvedené v SPC, časť 4.5 (Tabuľka 1). Ak je očakávané zvýšenie expozície (AUC) dvojnásobné alebo vyššie, má sa začať s 5 mg dávkou rosuvastatínu denne. Maximálna denná dávka rosuvastatínu má byť upravená.

Spôsob použitia

Liek sa užíva 1x denne kedykoľvek v priebehu dňa (každý deň v rovnakom čase), nezávisle od jedla. Tableta sa prehltne celá a zapíja sa vodou.

Upozornenie

Pred začatím liečby rosuvastatínom je potrebné nastaviť pacienta na štandardnú diétu na zníženie cholesterolu, ktorá má pokračovať počas liečby rosuvastatínom.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva. Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.
Liek je kontraidikovaný počas dojčenia.
Liek sa neodporúča užívať u detí mladších ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a u pacientov s myopatiou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek môže spôsobovať závraty a ovplyvniť tak schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkohol. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.
Liek obsahuje laktózu a azo farbivo (chinolínovú žlť).
Ďaľšie upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne mierne a po krátkom čase vymiznú.
Prestaňte ZAHRON užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasleduj ... viac >

Účinné látky

rosuvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24