Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0765/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30195
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zabcare 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny anticholínergík. Liek sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo pomočenie sa, z dôvodu neskorého príchodu na toaletu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 22. 3. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, vrátane starších pacientov:
Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) majú užívať maximálne 5 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) majú užívať maximálne 5 mg 1x denne.

Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4:
Maximálna dávka solifenacínu sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol.

Dĺžka liečby:
O dĺžke liečby vždy rozhoduje lekár. Maximálny účinok lieku je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, v celku a zapíjajú sa tekutinou.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), s myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov, ďalej u pacientov podrobujúcich sa hemodialýze.
Počas liečby sa môže vyskytnúť angioedém.
Liek môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu a môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne alergický záchvat alebo závažná kožná reakcia (napr. pľuzgiere na koži alebo olupovanie kože), musíte o tom ihneď informovať svojho lekára alebo lekárnika.
U niektorých paciento ... viac >

Účinné látky

solifenacíniumsukcinát

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36