Xarelto 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PP/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 12,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 12,14 € (0,0 %) 10,32 € (0,0 %)
09/23 12,14 € (0,0 %) 10,32 € (0,0 %)
08/23 12,14 € (-0,1 %) 10,32 € (0,0 %)
07/23 12,15 € 10,32 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. UCH, ORT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Xarelto 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/472/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53541
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xarelto 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rivaroxaban a používa sa u dospelých na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v žilách po operácii na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu. Váš lekár vám predpísal tento liek, pretože po operácii máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín.
  • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokej žilovej trombózy) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie) a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v krvných cievach nôh a/alebo v pľúcach.

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antitrombotiká. Pôsobí tak, že potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), a preto znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prevencia VTE u dospelých pacientov podstupujúcich elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne
Začiatočná dávka sa má užiť 6 - 10 hodín po chirurgickom výkone za predpokladu, že sa potvrdila hemostáza. 
Dĺžka liečby: 
Pre pacientov, ktorí absolvovali veľký chirurgický výkon na bedrovom kĺbe, sa odporúča dĺžka liečby 5 týždňov.
Pre pacientov, ktorí absolvovali veľký chirurgický výkon na kolennom kĺbe, sa odporúča dĺžka liečby 2 týždne.

Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurencie DVT a PE
Odporúčaná dávka: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom pokračuje liečba s dávkovaním 20 mg 1x denne.
Dĺžka liečby: 
U pacientov s DVT alebo PE vyprovokovanou významnými prechodnými rizikovými faktormi sa má zvážiť krátkodobá liečba (najmenej 3-mesačná).
Dlhodobejšia liečba sa má zvážiť u pacientov s vyprovokovanou DVT alebo PE nesúvisiacou s významnými prechodnými rizikovými faktormi, nevyprovokovanou DVT alebo PE alebo rekurentnou DVT alebo PE v anamnéze.

Dlhodobá prevencia rekurencie DVT a PE (po ukončení najmenej 6 mesiacov liečby DVT alebo PE)
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne. 
U pacientov, u ktorých sa riziko rekurencie DVT alebo PE považuje za vysoké sa odporúča podávať 20 mg 1x denne.

Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek:
Počas prvých 3 týždňov: 15 mg 2x denne
Potom, ak je odporúčaná dávka 20 mg 1x denne, sa má zvážiť zníženie dávky z 20 mg 1x denne na 15 mg 1x denne, ak vyhodnotené riziko krvácania u pacienta preváži riziko rekurencie DVT a PE.

Prestavenie z liečby:
Prestavenie z liečby antagonistami vitamínu K (VKA) na rivaroxaban
U pacientov, ktorí užívajú liek na DVT, PE a na prevenciu rekurencie, sa má liečba VKA ukončiť a liečba rivaroxabanom sa má začať, keď je INR ≤2,5.
Prestavenie z liečby rivaroxabanu na antagonistov vitamínu K (VKA)
U pacientov, ktorí prechádzajú z liečby rivaroxabanu na VKA, sa má VKA podávať súbežne, až do INR ≥2,0.
Prestavenie z parenterálnych antikoagulancií na rivaroxaban
U pacientov súčasne užívajúcich parenterálne antikoagulancium ukončite podávanie parenterálneho antikoagulancia a začnite liečbu rivaroxabanom 0 - 2 hodiny pred termínom, na ktorý pripadala ďalšia naplánovaná dávka parenterálneho lieku alebo v čase ukončenia kontinuálne podávaného parenterálneho lieku
Prestavenie z liečby na parenterálne antikoagulanciá
Prvú dávku parenterálneho antikoagulancia podajte v čase, keď sa mala podať nasledujúca dávka rivaroxabanu.

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne použitie. Tablety sa užívajú v celku, zapíjajú sa dostatočným množstvom vody a užívajú sa nezávisle od jedla.
Pacientom, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety, sa môže tableta tesne pred perorálnym podaním rozdrviť a rozmiešať vo vode alebo v jablčnom pyré.
Rozdrvená tableta sa môže taktiež podať gastrickou sondou, pozri SPC, časti 5.2 a 6.6.
Ak pacient vynechá dávku, dávka sa má užiť okamžite a potom pokračovať nasledujúci deň s užívaním 1x denne ako predtým. V priebehu jedného dňa sa nemá užiť dvojnásobná dávka, ako náhrada vynechanej dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené. 
Liek je kontraindikovaný u ľudí s ochorením pečene, ktoré súvisí koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C.
Liek sa neodporúča užívať u pacientov s klírensom kreatinínu <15 ml/min. 
Pacienti, ktorí pociťujú nežiaduce rekacie ako je synkopa a závrat nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. 
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako iné podobné lieky na zníženie tvorby krvných zrazenín, aj Xarelto môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže ohroziť život. Nadmerné krvácanie môže viesť k náhlemu poklesu tlaku krvi (šoku). V niekt ... viac >

Účinné látky

rivaroxaban

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36