Xarelto 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 20 mg (blis.PP/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 58,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 26,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 32,12 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/21 29,56 € (+12,2 %) 28,90 € (-10,0 %)
09/21 26,34 € (0,0 %) 32,12 € (0,0 %)
08/21 26,34 € (0,0 %) 32,12 € (0,0 %)
07/21 26,34 € 32,12 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, NEU, KAR, INT, HEM, GER, ANG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Xarelto 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/472/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30838
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xarelto 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rivaroxaban a používa sa u dospelých na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievnej mozgovej príhody) a v iných krvných cievach tela, pri poruche srdcového rytmu (nepravidelnosť), ktorá sa nazýva nevalvulárna fibrilácia predsiení.
  • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokú žilovú trombózu) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie) a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v krvných cievach nôh a/alebo v pľúcach.

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antitrombotiká. Pôsobí tak, že potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), a preto znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých
Odporúčaná dávka: 20 mg 1x denne 
Liečba má byť dlhodobá pod podmienkou, že prospech prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie preváži riziko krvácania

Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek: 15 mg 1x denne

Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurencie DVT a PE u dospelých
Odporúčaná začiatočná dávka: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom sa pokračuje 20 mg 1x denne
Odporúčaná dávka u pacientov, ktorým je indikovaná dlhodobá prevencia rekurencie DVT a PE, po ukončení najmenej 6 mesiacov liečby: 10 mg 1x denne, ak došlo k rekurencii DVT alebo PE počas liečby 10 mg 1x denne, má sa zvážiť podávanie 20 mg 1x denne.
U pacientov s DVT alebo PE vyprovokovanou významnými prechodnými rizikovými faktormi sa má zvážiť krátkodobá liečba (najmenej 3-mesačná).
Dlhodobejšia liečba sa má zvážiť u pacientov s vyprovokovanou DVT alebo PE nesúvisiacou s významnými prechodnými rizikovými faktormi.

Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom sa má podávať 15 mg 1x denne.

Liečba VTE a prevencia rekurencie VTE u detí a dospievajúcich
Telesná hmotnosť 50 kg a viac
Odporúčaná dávka: 20 mg 1x denne. To je maximálna denná dávka.

Telesná hmotnosť od 30 do 50 kg:
Odporúčaná dávka: 15 mg 1x denne. To je maximálna denná dávka.
Liečba má u detí a dospievajúcich pokračovať aspoň po dobu 3 mesiacov. Liečbu je možné predĺžiť až do doby 12 mesiacov, ak je to klinicky potrebné. 

Prestavenie z liečby:
Prestavenie z liečby antagonistami vitamínu K (VKA) na rivaroxaban
U pacientov, ktorí užívajú liek na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie sa má 
liečba VKA ukončiť a liečba rivaroxabanom sa má začať keď je INR ≤3,0​​​​​​​.
U pacientov, ktorí užívajú liek na DVT, PE a na prevenciu rekurencie, sa má liečba VKA ukončiť a liečba rivaroxabanom sa má začať, keď je INR ≤2,5.
Prestavenie z liečby rivaroxabanu na antagonistov vitamínu K (VKA)
U pacientov, ktorí prechádzajú z liečby rivaroxabanu na VKA, sa má VKA podávať súbežne, až do INR ≥2,0.
Prestavenie z parenterálnych antikoagulancií na rivaroxaban
U pacientov súčasne užívajúcich parenterálne antikoagulancium ukončite podávanie parenterálneho antikoagulancia a začnite liečbu rivaroxabanom 0 - 2 hodiny pred termínom, na ktorý pripadala ďalšia naplánovaná dávka parenterálneho lieku alebo v čase ukončenia kontinuálne podávaného parenterálneho lieku
Prestavenie z liečby na parenterálne antikoagulanciá
Prvú dávku parenterálneho antikoagulancia podajte v čase, keď sa mala podať nasledujúca dávka rivaroxabanu.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, spolu s jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pacienti, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety, sa môže tableta rozdrviť a rozmiešať vo vode alebo v jablčnom pyré. Po podaní rozdrvených tabliet má byť okamžite podané jedlo.
Rozdrvená tableta sa môže taktiež podať gastrickou sondou.
Tableta sa nesmie rozdeliť v snahe podať časť dávky z tablety.
Ak pacient vypľuje dávku alebo vracia ​​​​​​​do 30 minút po užití dávky, má sa podať nová dávka. Keď však pacient vracia po dobe dlhšej ako 30 minút po užití dávky, dávka sa nemá opakovane podávať a má sa podať ďalšia plánovaná dávka.

Upozornenie
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby rivaroxabanom zabrániť otehotneniu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli v indikácii prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení stanovené. 
Liek sa neodporúča používať u detí s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.
Liek sa neodporúča používať u pacientov s klírensom kreatinínu <15 ml/min.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce reakcie ako synkopa alebo závraty, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako iné podobné lieky na zníženie tvorby krvných zrazenín, aj Xarelto môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže ohroziť život. Nadmerné krvácanie môže viesť k náhlemu poklesu tlaku krvi (šoku). V niekt ... viac >

Účinné látky

rivaroxaban

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36