Votrient 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 200 mg (fľ.HDPE) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 985,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 985,66 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 1 913,78 € (-3,6 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 1 985,66 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 1 985,66 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 1 985,66 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Votrient 200 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/628/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20582
Názov produktu podľa ŠÚKL
Votrient 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x200 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku, ktorá sa nazýva pazopanib a patrí medzi inhibítory proteínkinázy. Účinkuje tak, že bráni aktivite proteínov, ktoré sa zúčastňujú na raste a šírení rakovinových buniek. Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • rakoviny obličky, ktorá je v pokročilom štádiu alebo sa rozšírila do ďalších orgánov;
  • niektorých foriem sarkómu mäkkých tkanív.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka: 800 mg 1x denne.
Dávka sa má upravovať postupným znižovaním alebo zvyšovaním o 200 mg prírastky, a to na základe individuálnej znášanlivosti liečby. 
Dávka pazopanibu nemá prekročiť 800 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé spolu s vodou a nesmú sa lámať ani drviť. Užívajú sa bez jedla, a to aspoň hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu pazopanibom.
Dojčenie sa má počas liečby pazopanibom ukončiť.
Ženy vo fertilnom veku by mali počas liečby a najmenej 2 týždne po liečbe pazopanibom, používať účinnú antikoncepciu, aby sa zabránilo otehotneniu. 
Pazopanib sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky kvôli bezpečnostným obavám týkajúcich sa rastu a zrenia orgánov.
Bezpečnosť a účinnosť pazopanibu u detí vo veku od 2 do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
U pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min sa odporúča opatrnosť, keďže v tejto skupine pacientov nie sú skúsenosti s podávaním pazopanibu.
Pacientom s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má pazopanib podávať opatrne a za dôkladného sledovania znášanlivosti.
Nepiť grapefruitovú šťavu.
Pacienti, ktorí pocítia únavu, závraty alebo slabosť, by nemali viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť reakcia z forosenzitivity (menej často, frekvencia výskytu ≥1/1 000 až <1/100).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné závažné vedľajšie účinky
Opuch mozgu (syndróm reverzibilnej posteriórnej leukoencefalopatie)
Votrient môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť opuch mozgu, ktorý môže ohrozovať život. Príznaky z ... viac >

Účinné látky

pazopanib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36