Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x60 ks

Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Obnovení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 48,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,21 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 46,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,21 € (0,0 %) 46,17 € (0,0 %)
06/24 2,21 € (0,0 %) 46,17 € (0,0 %)
05/24 2,21 € (0,0 %) 46,17 € (0,0 %)
04/24 2,21 € 46,17 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/918/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9959A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vokanamet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x50 mg/1000 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, kanagliflozín a metformín, ktoré účinkujú spolu rôznymi spôsobmi na zníženie hladín glukózy v krvi a môžu pomôcť pri predchádzaní srdcových chorôb u dospelých pacientov s cukrovkou typu 2.

Liek sa môže užívať samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky typu 2. Používa sa, keď nie je hladina cukru v krvi dostatočne kontrolovaná metformínom samotným alebo spolu s inými antidiabetikami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí s normálnou funkciou obličiek (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2)
Dávka lieku sa má stanoviť individuálne s ohľadom na pacientov súčasný liečebný režim, účinnosť a znášanlivosť.
Odporúčaná dávka: 100 mg alebo 300 mg kanaglifozínu a neprekročenie maximálnej odporúčanej dennej dávky metformínu perorálne.

Pacienti, ktorým maximálna tolerovaná dávka metformínu neposkytuje dostatočnú kontrolu
Úvodná dávka: 50 mg kanaglifozínu 2x denne s metformínom v dávke, ktorú pacient v súčasnosti užíva alebo v najbližšej terapeuticky vhodnej dávke.
U pacientov, ktorí tolerujú dávku lieku s obsahom 50 mg kanagliflozínu a ktorí potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie sa môže dávka zvýšiť na 150 mg kanaglifozínu 2x denne.

Pacienti, ktorí prechádzajú z kombinácie samostatných tabliet kanagliflozínu a metformínu
Liečba sa má začať s rovnakou celkovou dennou dávkou kanagliflohínu a metformínu, ktorú už užívajú alebo s najbližšou terapeuticky vhodnou dávkou metformínu.
U pacientov, ktorí tolerujú liek obsahujúci 50 mg kanagliflozínu a ktorí potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa má zvážiť zvýšenie dávky na 150 mg kanagliflozínu.

Porucha funkcie obličiek
Maximálnu dennú dávku metformínu je najlepšie rozdeliť do 2 - 3 denných dávok.
Ak nie je dostupná adekvátna sila lieku, majú sa použiť jednotlivé komponenty individuálne namiesto kombinácie fixnej dávky, pozri SPC 4.2 - tabuľka 1.

Súbežné užívanie s inými liekmi
V prípade, že sa induktor týchto UGT enzýmov (ako ľubovník bodkovaný, rifampicín, barbituráty, fenytoín, karbamazepín, ritonavir, efavirenz) musí podávať súbežne s kanagliflozínom, možno zvážiť zvýšenie dávky tohto lieku obsahujúcu 150 mg 2x denne, ak pacienti v súčasnosti tolerujú dávku 50 mg kanagliflozínu 2x denne a vyžadujú si dodatočnú kontrolu glykémie 

Spôsob použitia

Na perorálne použitie. Tablety sa užívajú 2x denne s jedlom a majú sa prehĺtať celé.
Ak sa vynechá dávka, má sa užiť ihneď ako si pacient spomenie, ak už nenastal čas nasledujúcej dávky. V tomto prípade má pacient preskočiť vynechanú dávku a užiť liek v nasledujúcom pravidelnom čase.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia. Ak dôjde k otehotneniu, liečba sa má ukončiť.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené.
U starších ľudí je potrebná opatrnosť (pravidelné monitorovanie funkcie obličiek).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek (eGFR < 30 ml/min) a u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Dávka kanagliflozínu sa má užiť minimálne 1 hodinu pred alebo 4 - 6 hodín po podaní sekvestrantu žlčových kyselín.
Podávanie lieku sa musí prerušiť pred alebo v čase zobrazovacích procedúr (jódové kontrastné látky) a má sa obnoviť po najmenej 48 hodinách, za predpokladu, že bola opätovne vyšetrená funkcia obličiek a zistilo sa, že je stabilná.
Počas liečby je potrebné pravidelné sledovanie vitamínu B12, lebo liečba môže viesť k zníženiu hladiny vitamínu B12.
Nepiť alkohol (zvyšuje riziko laktátovej acidózy).
Ak sa liek užíva ako prídavná liečba s inzulínom alebo inzulínovými sekretagógami je zvýšené riziko hypoglykémie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Vokanamet a ihneď sa obráťte na lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice, ak máte niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:
Závažná alergická reakcia (zriedkav ... viac >

Účinné látky

kanagliflozín, metformínium-chlorid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36